54. SMETANOVA LITOMYŠL - POŘADATELSKÉ PODMÍNKY


FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL
54.
MEZINÁRODNÍ OPERNÍ FESTIVAL
54th INTERNATIONAL OPERA FESTIVAL
54. INTERNATIONALEN OPERNFESTIVALS

SMETANOVA LITOMYŠL NA TICKETPORTAL.CZPOŘADATELSKÉ PODMÍNKY / English version

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. VSTUPENKY
• Prodej vstupenek - zahájen 7. března 2012 v 10.00 hodin.
• Vstupenky jsou prodávány v pořadí uplatněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
• Před zahájením předprodeje jsou v hledištích provedeny rezervace míst pro čestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Nevyužité rezervace se uvolňují do prodeje 2. května 2012.
• Předprodej vstupenek zajišťuje prodejní síť TICKETPORTAL a předprodejní kancelář Smetanovy Litomyšle.
Vstupenky je možno:
• Zakoupit v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle nebo v prodejním místě Ticketportal (seznam prodejních míst na Ticketportal.cz - Prodejní místa, informace též na tel. 224 091 439 nebo 461 616 070)
• Zakoupit nebo rezervovat on-line na Ticketportal.cz - Smetanova Litomyšl nebo www.smetanovalitomysl.cz. Po úhradě platební kartou budou vstupenky připraveny k vyzvednutí na kterémkoliv prodejním místě nebo zaslány poštou, zákazník si je však může vytisknout i sám (HOMEticket).
V rámci jednoho on-line nákupu či rezervace lze zajistit maximálně 10 vstupenek na jeden pořad.
Pro nákup či rezervace vstupenek on-line je třeba se zaregistrovat do systému Ticketportal.cz. Doporučujeme provést registraci před zahájením předprodeje.
• Rezervovat telefonicky v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod. na tel. čísle 461 616 070
• Rezervace vstupenek zaniká po 5 pracovních dnech, rezervované vstupenky je možno zakoupit na kterémkoliv prodejním místě či si je nechat zaslat poštou.
Pokud zákazník zvolí zaslání poštou, budou vstupenky odeslány doporučeně do 10 dnů na dobírku nebo po uhrazení zálohové faktury. Poštou je možno zaslat vstupenky nejpozději 3 dny před konáním pořadu.
• Do zahraničí jsou vstupenky zasílány poštou výhradně po uhrazení zálohové faktury, nelze zvolit doručení na dobírku.
• K ceně vstupenek doručených poštou budou připočítány expediční náklady.
• Rezervované vstupenky je nutno zakoupit nejpozději 60 minut před začátkem pořadu. Nevyzvednuté vstupenky budou uvolněny do prodeje.
• Zbylé vstupenky jsou v prodeji 90 minut před začátkem pořadu v místě jeho konání.
• Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají a nevyměňují.
• Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že se pořad zruší nebo je nedokončen z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě zakoupení vstupenky. Expediční poplatek se nevrací.
• Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

2. SLEVY, VIP VSTUPENKY
• Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50% držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P. Průkaz je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání pořadu.
• Pořadatel poskytuje slevu ve výši 25% držitelům platné platební karty České spořitelny. Platební kartu a průkaz totožnosti je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání pořadu.
• Na vybrané pořady je možno zakoupit VIP vstupenky, v jejichž ceně je zahrnuto bezplatné občerstvení před konáním pořadu a o přestávkách ve VIP centru a přístup na raut. Podrobnější informace na tel. 461 612 575, e-mail: piknova@smetanovalitomysl.cz
• Doprodej zbylých vstupenek za sníženou cenu bude zahájen 4. června 2012. Výše slevy na různé pořady se může lišit a nemusejí být zlevněny vstupenky na všechny pořady.

3. PŘÍSTUP NA AKCE FESTIVALU
• Návštěvník pořadu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a členů požární hlídky.
• Během konání pořadů je přísně zakázáno pořizování zvukových a obrazových záznamů, a to i pro soukromou potřebu.
• Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm.
• Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
• Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník pod vlivem alkoholických a psychotropních látek.
• Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů doporučuje pořadatel přístup pro děti až od věku deseti let.
• Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým chováním nebo nerespektuje zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku
na vrácení vstupného.
• V průběhu představení je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření. O přestávkách je možno kouřit jen ve vyhrazených prostorách.
• Pořady na II. zámeckém nádvoří se konají v přírodním prostředí a mohou být ovlivněny počasím (chladno, déšť). Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení. Nádvoří je kryto zastřešením, program se za mírného deště nepřerušuje.
Místa v sektoru C nejsou zcela krytá a mohou na ně zalétávat dešťové kapky!
• Vstup do hlediště je možný 1 hodinu před zahájením pořadu. Doporučujeme zaujmout místo včas, nejpozději však 10 minut před začátkem. Po zahájení akce nebude přístup do hlediště povolen až do přestávky.

4. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
• Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.
• Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.
• Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Smetanova Litomyšl, o.p.s. garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely spojené s pořádáním festivalu Smetanova Litomyšl.
• V době konání festivalu může dojít k omezení prohlídek na Státním zámku Litomyšl, je proto vhodné si prohlídku dohodnout předem na tel. 461 615 067.

Vážení návštěvníci Smetanovy Litomyšle, věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním napomůžete nerušenému průběhu festivalu. Děkujeme Vám.

SMETANOVA LITOMYŠL NA TICKETPORTAL.CZORGANIZER’S CONDITIONS / česká verzeBy purchasing a ticket you imply consent with the following Organizer's Conditions:

1. TICKETS
• The sale of tickets - commenced on 7th March 2012 at 10.00 AM.
• Tickets are sold in order of receipt of orders until the auditoriums are filled.
• Before the advance sales commence, reservations are made for honorary guests, advertising partners and sponsors. Unused reservations will be put on open sale on 2nd May 2012.
• Advance sales will be carried out by the TICKETPORTAL network and the Smetana's Litomysl ticket office.
Tickets may be:
• Purchased at the the Smetana's Litomysl ticket office or at a Ticketportal point of sale (please go to Ticketportal.cz - Sales points or call +420 224 091 439 or +420 461 616 070 to obtain info on your nearest point of sale).
• Purchased on-line at Ticketportal.cz - Smetana's Litomysl or www.smetanovalitomysl.cz. After payment by credit card, the tickets can be picked up at any point of sale or sent by post. However, you can also print them by yourself (HOMEticket).
• For purchasing online, you must register first with the system at Ticketportal.cz website. We strongly recommend to register prior to the commencement of the advance sales. With one reservation, it is possible to book a maximum of 10 tickets per performance.
• Ordered by telephone on number +420 461 616 070 (workdays from 9AM to 5PM).
• The tickets can be subsequently picked up at any point of sale or sent by post. Should you ask for them to be posted, the tickets will be sent via registered mail within 10 days COD, or after receiving the payment of the advance invoice.
• Tickets can be sent abroad only after receiving the payment of the advance invoice; COD is not available for sending abroad.
• Postage costs will be added to the price of tickets sent by post.
• Reserved tickets must be purchased at least 60 minutes prior to the commencement of the performance. Unclaimed tickets will be released for open sale.
• All remaining tickets will be placed on open sale 90 minutes prior to the commencement of the performance at the concert venue.
• Purchased tickets may not be returned or changed.
• Customers have the right to have their tickets refunded only when the performance is cancelled or uncompleted due to adverse weather conditions or other act of God and the performances has not run for at least at least 20 minutes. Refund claims should be made at the place of purchase of the ticket. Postage costs will not be refunded.
• Ticket forgery is illegal and offenders will be prosecuted.

2. CONCESSIONS, V.I.P. TICKETS
• Reduction of 50% is given to disabled and visually impaired persons and their guides. The card must be shown together with the concessionary ticket on entry to the concert venue.
• For certain performances it is possible to purchase V.I.P. tickets, the price of which includes refreshments prior to the commencement of the performance and during intermissions in V.I.P. centre, and access to the after show party. Further details are available from phone +420 461 612 575, mailto: piknova@smetanovalitomysl.cz.
• The sale of remaining tickets at reduced price will commence on 4th June, 2012. The amount of reduction may vary per performance and reduced tickets may not be available for all performances.

3. ENTRY TO FESTIVAL EVENTS
• Visitors to events must respect the rules of the organizers and fire wardens.
• It is strictly prohibited to make any audio and/or video recording during any of the shows, even for private use.
• It is forbidden to bring flammable materials into or kindle a flame in the auditorium.
• It is forbidden to bring domestic animals into the auditorium.
• Visitors under the influence of alcohol or drugs will not be admitted to festival performances.
• Due to the nature of the event and length of performance entry for children under the age of ten is not recommended.
• Visitors who disturb the performances by talking loudly or behaving inappropriately will be escorted from the auditorium and will not have the right to claim a ticket refund.
• It is forbidden to use mobile telephones or to smoke during performances. During intermissions it is permitted to smoke only in designated areas.
• Performances that are held in the II Castle Courtyard take place in the open air and may be adversely influenced by the weather (cold, rain). The festival
organizers recommend that visitors take this into consideration when selecting their clothing. The courtyard is covered by a roof, and the performances will not be affected by light rain. Seats in sector C are not completely under cover and may be affected by rainfall
• Entry to the auditorium is permitted one hour prior to the beginning of the performance. We recommend that you take your seats in good time, 10 minutes at the latest prior to the beginning of the performance. After commencement of the performance entry to the auditorium will only be permitted during official intermissions.

4. GENERAL CONDITIONS
• Visitors hereby express assent that photographs, films or video recordings made during the course of a performance or in conjunction with it, may be assessed using any current or future technical methods, without financial compensation and without time or spatial limit.
• The organizers of the festival reserve the right to amend the concert or performance casting or concert venue. The organizers reserve the right to make
amendments to the performances.
• Smetana's Litomysl, o.p.s. guarantees that any personal data provided shall be treated as strictly confidential and will not be sold or transmitted to a third
party. All personal data are secret and will be used only for purposes linked with the organization of the Smetana's Litomysl festival.
• During the festival guided tours of the Litomysl state castle will be limited. We recommend that groups arrange guided tours in advance (tel. +420 461 615 067).

Dear visitors to Smetana's Litomyšl, We believe that you will respect these organizational conditions and in doing so you will help to achieve the smooth running of the festival. Thank you.

SMETANA'S LITOMYSL ON TICKETPORTAL.CZ

Top