TOOL - Pokyny pořadatele

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty a tablety. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Zakoupením vstupenky souhlasíte se všemi riziky spojenými s vystoupením, na které je tato vstupenka zakoupena, ať již se jedná o rizika, která vznikla před, během a nebo po vystoupení, a do rozsahu umožněného zákony se tímto vzdáváte práva požadovat náhradu škody na zdraví a nebo majetku po skupině Tool, jejím managementu, umělcích, dalších účastnících a všech příslušných mateřských společnostech a přidružených subjektech skupiny Tool, agentech, úřednících, ředitelích, vlastnících a zaměstnancích, a to v souvislosti s vašimi právy a právy dětí, které doprovázíte na akci. Souhlasíte s riziky souvisejícími s nepříznivým počasím.

Tool, její entity a přidružené subjekty nepřebírají odpovědnost za podmínky a ani za jednání účastníků na jakémkoli vystoupení a nenesou odpovědnost za žádné změny uskutečněné v místě konání vystoupení, zejména změnu rozmístění sedaček a nebo podmínek v místě konání koncertu. Počas vystoupení mohou do míst diváků vletět objekty a může dojít ke zranění. Před vystoupením, během něj i po něm buďte ostražití. V případě zásahu předmětem ihned kontaktujte ochranku, aby vás navedla k zdravotníkům.

Nejsou povoleny fotoaparáty ani žádná záznamová zařízení.

Top