obchodními podmínkami uvedenými na www.edsheeran.cz

 Všeobecné obchodní podmínky koncertu Ed Sheeran dne 7. července 2019 v Praze.

 

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obsahují obecné podmínky účasti na akci organizované společností Charmenko Czechia s.r.o. ("Organizátor") a tvoří součást dohody mezi organizátorem a účastníkem akce.

 

1.2. Účastníci koncertu mladší 16 let musí být v doprovodu dospělé odpovědné osoby s platným průkazem totožnosti a zároveň platnou personifikovanou vstupenkou. Pořadatel akce si vyhrazuje právo na kontrolu osobních dokladů včetně věku mladistvých.

 

 1.3. Je možno zakoupit až 4 vstupenky vázané na jedno konkrétní jméno. Pokud dojde k zakoupení více než 4 vstupenek na jedno jméno, budou všechny takové vstupenky zrušeny. Není povoleno vstupenky přeprodávat třetím stranám. V takovém případě dojde k jejích okamžitému stornování a vstupenky budou považovány za neplatné.

1.4. Ticketportal, GoOut, Eventim a eBilet.pl jsou výhradními prodejci vstupenek na tuto akci.

 

 

2. Rozsah povinností organizátora; zrušení a odložení události

 

2.1. Organizátor je povinen zajistit, aby měl účastník koncertu platné personifikované vstupenky (včetně jména a příjmení účastníka) umožňující vstup a účast na události uvedené na vstupence. Organizátor je rovněž povinen zajistit organizační zázemí akce a co nejlépe usilovat o to, aby událost nebyla jakkoli narušena. V případě, že 1 účastník ("hlavní účastník") zakoupí vstupenky až pro 3 další osoby (více než 3 další vstupenky není povoleno), bude na každé vstupence uvedeno celé jméno hlavního účastníka a ostatní účastníci budou muset přijít společně s hlavním účastníkem. Kontrola průkazu totožnosti u vchodu do areálu bude zahrnovat i kontrolu věku účastníků, aby bylo zajištěno dodržování věkových omezení akce.

 

2.2. Organizátor je oprávněn událost zrušit bez předchozího upozornění z důvodů, které nespadají do odpovědnosti pořadatele. V takovém případě má držitel vstupenky práva stanovena příslušnými právními předpisy.

 

2.3. Organizátor má právo změnit datum, místo a program události ze závažných důvodů, které nespadají do jeho odpovědnosti a které znemožňují její uskutečnění - tj. národní smutek, nepříznivé počasí, nemoc, indispozice nebo jiný závažný důvod týkající se umělce stejně tak jako v situacích, kdy je změna události nezbytná k zajištění bezpečnosti, zdraví nebo života osob nebo majetku nebo nezbytná pro zajištění nerušené účasti na dané události. V případě změny termínu, místa a programu akce z důvodu výše uvedených může být vrácení vstupného provedeno pouze ve výjimečných případech (např. nemoc držitele vstupenky) a takovéto žádosti budou posouzeny individuálně pořadatelem akce. Tato možnost se nevztahuje na vstupenky zakoupené v síti Ticketportal IRSnet CZ, s.r.o.  - zákazníci však mají možnost vstupenky pojistit, kompletní informace o tomto postupu jsou k nalezení na webových stránkách prodejce.

 

2.4. Pokud má držitel vstupenky právo na její vrácení výměnou za částku uvedenou na vstupence, měl by držitel vstupenky požádat o vrácení peněz konkrétního prodejce, u kterého vstupenku zakoupil bez zbytečného odkladu ihned po obdržení informací o zrušení události a v případě změny termínu, místa nebo programu události podle oddílu 2.3. (v tomto případě je možné vrácení vstupného pouze ve výjimečných situacích jako je nemoc držitele vstupenky a takovéto žádosti budou posouzeny individuálně pořadatelem akce  - tato možnost se nevztahuje na vstupenky zakoupené v síti TicketPortal IRSnet CZ, s.r.o. zákazníci však mají možnost vstupenky pojistit, kompletní informace o tomto postupu jsou k nalezení na webových stránkách prodejce) či před zahájením akce. Žádost o vrácení peněz bude zohledněna pouze v případě, že bude provedena do šesti měsíců ode dne události.

 

2.5 Držitel vstupenky zakoupené on-line může mít právo na vrácení vstupného (neplatí pro vstupenky zakoupené u Ticketportal IRSnet CZ, s.r.o. , zákazníci však mají možnost vstupenky pojistit, kompletní informace o tomto postupu jsou k nalezení na webových stránkách prodejce), nejpozději však 14 dní před termínem konání akce. Vrácení vstupného je možné jen za výjimečných okolností (např. nemoc držitele vstupenky) a takovéto žádosti budou posuzovány individuálně pořadatelem akce. Držitel vstupenky, který má v úmyslu žádat o vrácení vstupného, je povinen v uvedené lhůtě předložit příslušnou žádost společně s originálem zakoupené vstupenky a dokladem o nákupu příslušnému prodejci, kde vstupenku zakoupil.

 

2.6 Ve výše uvedených případech vrátí prodejce držiteli vstupenky nominální hodnotu uvedenou na vstupence.

 

2.7 Vrácení vstupného se provádí bankovním převodem nebo na kreditní kartu použitou k zakoupení vstupenky nejpozději do 30 dnů od obdržení všech informací uvedených v bodě 2.5 výše, který zahrnuje možnost pro držitele vstupenky upřesnit bankovní účet  pro zaslání vstupného.

 

2.8 Pořadatel umožní změnu osobních údajů na personifikované vstupence za poplatek 300 Kč za vstupenku. V takovýchto případech se držitel vstupenky musí s žádostí o změnu jména obrátit na příslušného prodejce, nejpozději však 30.6.2019. Osobní údaje na personifikované vstupence je možno změnit pouze jednou a pouze držitel vstupenky, jehož osobní údaje jsou uvedeny na této vstupence, má nárok změnu provést.

 

 

3. Zajištění bezpečnosti události

 

3.1. Organizátor si vyhrazuje následující práva:

 

(a) Z bezpečnostních důvodů odmítnout vstup držitele vstupenky na událost.

 

b) požadovat, aby z bezpečnostních důvodů účastník opustil událost a podnikl příslušné kroky k tomu, aby byla žádost dodržena. To platí zejména v případech, kdy účastník naruší veřejný pořádek, chová se agresivně nebo provokativně nebo porušuje VOP.

 

(c) odmítnout vstup na akci držitelům vstupenek, kteří jsou vyzbrojeni, mají výbušniny nebo pyrotechnické materiály, materiály způsobující požár, nebo boty s kovovou špičkou nebo držitelům vstupenek, kteří disponují jinými nebezpečnými předměty či osobám, které odmítnou předložit platný průkaz totožnosti odpovídající příjmení uvedenému na vstupence. Při vstupu do areálu se min. příjmení uvedené na vstupence musí shodovat s předloženým průkazem totožnosti, druhá (případně třetí či čtvrtá) osoba bude do areálu vpuštěna pouze v bezprostředním doprovodu osoby, jejíž jméno je uvedeno na vstupence. Na požádání musí být předloženo potvrzení o provedení platby za vstupenky.Pořadatel akce si vyhrazuje právo na kontrolu věku mladistvých.

 

(d) V případě, že organizátor musí z bezpečnostních nebo technických důvodů změnit místo na  zakoupené vstupence, bude se snažit změnit místo v rámci stejné kategorie; pokud to není možné, buď vymění vstupenku bez příplatku, nebo nabídne levnější místo a vrátí rozdíl v ceně vstupného bez administrativního příplatku. Držitel vstupenky má také právo vzdát se účasti na akci před termínem konání akce a na navrácení nominální hodnoty vstupenky.

 

3.2. Je zakázáno přinášet a používat profesionální videokamery, notebooky, drony nebo jiné speciální audio-video nahrávací zařízení.

 

3.3. Na akci je zakázáno přinášet a používat: laserová zařízení všeho druhu, vlastní nápoje včetně alkoholických nápojů a omamných látek.

 

3.4. Tašky a batohy nad rámec formátu A5 nebudou v areálu povoleny.

 

4. Různé

 

4.1. Účastníci mohou být vystaveni vysokým hladinám zvuku, které mohou způsobit poškození sluchu. Doporučují se chrániče sluchu.

 

4.2. Oficiální merchandise lze zakoupit pouze na akci.

 

4.3. Zakoupená vstupenka se považuje za udělení souhlasu organizátora účastníkovi, jehož jméno je uvedeno na vstupence, zúčastnit se dané akce. Tento souhlas lze kdykoli z bezpečnostních důvodů odvolat. Účastník, kterému byl odepřen vstup nebo který byl z akce vyloučen z důvodů uvedených v předpisech nebo jakéhokoli protiprávního jednání, nemá nárok na vrácení vstupného či jiné nároky vůči organizátorovi.

 

4.4. Vstupenku nelze použít pro jakoukoli reklamu nebo propagaci (včetně soutěží a loterií) nebo pro jakékoliv sekundární účely obchodování.

 

4.5. Jakýkoli další prodej nebo pokus o další prodej nebo kopírování vstupenky nebo použití vstupenky pro neoprávněnou reklamu nebo obchodní činnost zruší její platnost bez nároku na vrácení vstupného.

 

4.6. Při vstupu do areálu se jméno uvedené na vstupence musí shodovat s předloženým průkazem totožnosti, druhá (případně třetí či čtvrtá) osoba bude do areálu vpuštěna pouze v bezprostředním doprovodu osoby, jejíž jméno je uvedeno na vstupence. Na požádání musí být předloženo potvrzení o provedení platby za vstupenky. Platnost vstupenky bude ověřena skenováním čárového kódu.Každá vstupenka připouští jeden vstup k dané události.

Top