obchodními podmínkami pořadatele a beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Pro prodej vstupenek a permanentních vstupenek (společně také jako „vstupenky“) na utkání SK Slavia Praha – fotbal a. s. jako „pořadatele“.

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět obchodních podmínek

1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na fotbalová utkání SK Slavia Praha – fotbal, a. s. (dále jen "Slavia" nebo „pořadatel“ nebo „klub“) prostřednictvím smluvních prodejních míst vstupenek a všechny smluvní vztahy se zákazníky z toho vyplývající.

1.2 Neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek je i Návštěvní řád SINOBO STADIUM v aktuálním znění dostupném na www.slavia.cz (dále jen „Návštěvní řád“).

2. Způsoby prodeje vstupenek

2.1 Prodej vstupenek na fotbalová utkání Slavie zajišťuje společnost Ticketportal. Poptávka na zakoupení vstupenky (vstupenek) vzniká ze strany zákazníka sdělením požadavku na vybrané vstupenky obsluze smluvního prodejního místa vstupenek nebo korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro provedení rezervace vstupenek na webovém portálu www.ticketportal.cz

2.2 Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem a zákazník bere na vědomí poučení dle čl.II Obchodních podmínek s tím, že účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí vstupenky, z ní plynoucích služeb a zasílání informacích důležitých k využití této služby. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození není poskytována náhradní vstupenka.

3. Používané pojmy/práva a povinnosti

3.1 Vstupenka

Doklad opravňující jeho majitele (držitele – fyzickou osobu) ke vstupu na konkrétní utkání, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. Při opuštění místa pořádání akce ztrácí vstupenka svoji platnost. V případě zrušení akce se majitel (držitel – fyzická osoba)  vstupenky řídí Reklamačním řádem Slavie, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Jakýmikoli dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. Padělání, pozměňování či kopírování vstupenky je trestné, padělatel bude trestně stíhán.

3.2 Permanentní vstupenka:

Doklad opravňující jejího majitele (držitele – fyzickou osobu) v rámci stanoveného časového období ke vstupu na domácí utkání FORTUNA:LIGY a českého poháru, a k výhradnímu užití v permanentní vstupence uvedené sedačky v průběhu utkání, určené dle sektoru, čísla řady a čísla sedačky.

Permanentní vstupenka je nepřenosná, dětská či studentská permanentní vstupenka opravňuje ke vstupu pouze dítě do 15 let nebo 150 cm či studenta a seniorská opravňuje ke vstupu pouze osobu starší 63 let.


 

 

3.3 Obecné zásady pro majitele (držitele – fyzické osoby) permanentní vstupenky

V případě, že na základě vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci či orgánu řídícího příslušnou soutěž nebude možné k určitému utkání či utkáním využít sedačku, k jejímuž užívání je majitel (držitel – fyzická osoba) permanentní vstupenky oprávněn, je Slavia oprávněna vyloučit permanentní vstupenky, jichž se opatření dotýká, z přístupu na utkání. Slavia je povinna o tomto opatření informovat majitele (držitele – fyzické osoby) permanentních vstupenek na internetových stránkách www.slavia.cz s dostatečným časovým předstihem před konáním utkání. Majiteli (držiteli – fyzické osobě) permanentní vstupenky nepřísluší v takovém případě nárok na poskytnutí náhradní vstupenky, slevu či vrácení ceny permanentní vstupenky. Pokud z výše uvedených důvodů bude možné k určitému utkání či utkáním využít pouze omezený počet sedaček, přísluší rozhodnutí o stanovení kritérií pro jejich výběr Slavii.

Pokud klub nabídne majiteli (držiteli – fyzické osobě) permanentní vstupenky možnost nákupu vstupenek na soutěže FORTUNA:LIGA, český pohár, Liga mistrů anebo Evropská liga a ten ji využije, je oprávněn prodat tyto lístky druhé osobě maximálně za stejnou cenu, za jakou vstupenku koupil. V případě, že se bude snažit prokazatelně prodat nebo prodá vstupenku za vyšší cenu, může mu být permanentní vstupenka zneplatněna bez další náhrady.

Slavia je rovněž oprávněna permanentní vstupenku zneplatnit bez další náhrady rovněž v případě porušení povinností vyplývajících z Návštěvního řádu ze strany majitele (držitele – fyzické osoby) permanentní vstupenky, zejména jeho ustanovení § 6 odst. 1 a/nebo odst. 2.

V případě ztráty či poškození je majitel (držitel – fyzická osoba) permanentní vstupenky povinen tyto skutečnosti nahlásit písemně na e-mail slavia@slavia.cz, kde bude instruován k dalšímu postupu. Při žádosti o vystavení duplikátu je majitel (držitel – fyzická osoba) permanentní vstupenky povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), popřípadě řidičským průkazem. Poplatek za vystavení duplikátu permanentní vstupenky činí 250 Kč. V případě doložení krádeže písemným potvrzením od Policie činí poplatek 50 Kč.

Při zakoupení permanentní vstupenky je zákazník povinen vyplnit formulář se svými osobními údaji (při osobním nákupu permanentní vstupenky je třeba vyplnit a vlastnoručně podepsat Formulář majitele (držitele - fyzické osoby) permanentní vstupenky). Bližší informace jsou dostupné na www.slavia.cz.

 

3.4 Oficiální prodejní místa vstupenek (dále také jen OPM)

Prodejní místo vstupenek se nachází na adrese U Slavie 1540/2a, Praha 10. Provozní dobu tohoto prodejního místa stanovuje provozovatel prodejního místa. Internetový prodej zajišťuje společnost Ticketportal. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná místa pořadatel nenese odpovědnost.

3.5 Webový portál

Internetové stránky www.slavia.cz provozované SK Slavia Praha – fotbal a.s. slouží k poskytování informací o klubu, o sportovních či jiných akcích.

3.6 Akce

Soubor fotbalových utkání nebo jednotlivá utkání případně jiné akce popsané na www.slavia.cz.

3.7 Adresný ticketing

Zákazník po výběru vstupenek na volná místa u každého vybraného sedadla vyplňuje údaje: jméno a příjmení, datum narození majitele (držitele – fyzické osoby) vstupenky.

4. Ceny a poplatky

4.1 Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu jak prodejci vstupenek, tak pořadatelské službě při vstupu na místo konání akce. Přehled poskytovaných slev je vždy uveden v informacích k jednotlivým akcím na oficiálních internetových stránkách klubu. V případě, že zákazník nesplňuje uvedené podmínky pro poskytnutí slevy, nebude mu umožněn vstup na akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

5. Obecná ustanovení

5.1 Změna termínu pořádané akce je vyhrazena. Zpětvzetí vstupenek při změně termínu akce je možné jen do dne předcházejícímu konečnému dni pořádání akce. V jiných případech je zpětvzetí vstupenky vyloučeno. Bude-li Akce zrušena, majitel (držitel – fyzická osoba) Vstupenky obdrží vstupné zpět oproti vrácení Vstupenky v místě, kde Vstupenku zakoupil (neplatí v případě permanentní vstupenky).

5.2 Majitel (držitel – fyzická osoba) vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád, rovněž jako pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby.

5.3 Každý, kdo poruší nebo se pokusí porušit jakýkoliv zákaz či omezení obsažený v Návštěvním řádu, a to včetně zákazů či omezení plynoucích z ustanovení § 6 odst. 1 a/nebo odst. 2 Návštěvního řádu, je povinen za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit Slavii jakožto pořadateli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 Návštěvního řádu. Ustanovení § 6 odst. 3 Návštěvního řádu se použije obdobně. Ostatní práva Slavie jakožto pořadatele zůstávají nedotčena.

5.4 Komerční přeprodej vstupenek za cenu vyšší, než je uvedena na vstupence, je zakázán.

5.5 Majitel (držitel – fyzická osoba) vstupenky bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v rámci pořádané akce pořídit a dále zpracovávat obrazový či zvukově obrazový záznam (fotografický, video či audio-video), který může zachycovat také majitele (držitele fyzickou osobu) vstupenky (návštěvníka). Tento záznam je pořadatel následně oprávněn používat k marketingovým účelům.

 

 

 

Článek II

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré informace o zpracování osobních údajů, v rámci kterého je Slavia v roli správce osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je dostupný také na webové adrese https://www.slavia.cz/files/Slavia_Zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf.

 

Článek III.

REKLAMACE

1. Reklamační řád

1.1 Nestandardní situace při prodeji nebo nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád Slavie, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zákazník bere na vědomí, že může dojít ke změně značení a dispozičního uspořádání sedaček na stadionu a že umístění rezervované sedačky je pouze orientační.

2. Účinnost obchodních podmínek

2.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020, k tomuto dni pozbývají platnost obchodní podmínky vydané 3.6.2019.

 

Vydala dne 1. 8. 2020 společnost SK Slavia Praha – fotbal a.s.

 

Zásady zpracování osobních údajů SK Slavia Praha – fotbal a. s.

I.                   Úvod a definice

SK Slavia Praha – fotbal a. s. se sídlem na adrese U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10, IČO 639 99 609 vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 3541 (dále jen „SK Slavia“) klade vysoký důraz na splnění všech regulačních opatření, ať už na národní či mezinárodní úrovni, a proto za účelem zkvalitnění ochrany a bezpečnosti osobních údajů, byl vytvořen tento dokument, který má sloužit jako Zásady zpracování osobních údajů v SK Slavia za účelem informování veřejnosti jakožto i dotčených subjektů osobních údajů o zásadách, které jako správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zachovává při zpracování osobních údajů fyzických osob, k němuž dochází v rámci činnosti SK Slavia (dále jen „Zásady“).

Pojmy, které nejsou v těchto Zásadách výslovně definovány, mají význam vycházející z GDPR.

II.                 Zákonnost zpracování osobních údajů

Mezi základní zásady zpracování osobních údajů patří dle GDPR zákonnost, transparentnost, korektnost, pravidelná aktualizace údajů, jejich shromažďování jen pro legitimní účely v nezbytné míře a na nezbytně dlouhou dobu, a samozřejmě dostatečná míra jejich zabezpečení.

Pro dodržení těchto zásad SK Slavia aplikuje níže uvedená pravidla:

a)      K dodržení zákonnosti

§  Správce zpracovává údaje jen pokud (stačí naplnit jednu z možností):

§  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

§  je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů;

§  nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;

§  subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

§  Při zjištění, že byly osobní údaje zpracovány bez splnění některé z výše uvedených podmínek, bezodkladně správce osobní údaje přestává zpracovávat.

 

b)      K dodržení povinnosti zpracovává správce jen přiměřené, relevantní a omezené údaje, které jsou nutné pro dosažení určitého účelu, čímž je zajištěna minimalizace zpracovávaných osobních údajů.

§  SK Slavia zpracovává jen nezbytné množství osobních údajů o subjektech údajů s ohledem na účel zpracování.

 

c)       Při zjištění nepřesnosti zpracovaných osobních údajů správce tyto údaje bezodkladně opravuje.

§  Pokud subjekt údajů informuje správce o tom, že došlo v jeho osobních údajích ke změně, bezodkladně ji zanáší v jeho zpracovaných osobních údajích;

§  V případě, že se z jiného důvodu správce dozví o změně osobních údajů, taktéž jí bezodkladně zanáší do jeho zpracovaných údajů.

 

d)      Správce neukládá osobní údaje po dobu delší, než je nezbytně nutné pro dosažení určitého účelu zpracování.

§  Osobní údaje, které byly použity pro určitý účel maže nebo skartuje poté, co bylo tohoto účelu dosaženo;

§  Správce pravidelně aktualizuje souhrn zpracovávaných osobních údajů a průběžně maže či skartuje ty, které již nejsou potřebné pro dosažení účelu zpracování;

§  Výjimkou je zpracování pro účely statistiky a archivace, kdy je možné tyto údaje mít uloženy déle.

 

e)      Správce zpracovává údaje způsobem zajišťujícím jejich dostatečnou ochranu.

§  Správce nedopustí, aby byly osobní údaje zpřístupněny neomezenému okruhu osob;

§  Správce zpřístupňuje zpracovávané osobní údaje jen osobám, u nichž je toto zpřístupnění legitimní;

III.              Účely zpracování osobních údajů

SK Slavia zpracovává osobní údaje vždy na základě předem určeného legitimního účelu, který je subjektům údajů zpravidla zřejmý.

Pro většinu účelů je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu SK Slavia nebo na základě zákona, tudíž bez nutnosti obstarání souhlasu subjektu údajů.

SK Slavia zpracovává osobní údaje pro účely:

§  Prodeje a správy vstupenek při použití adresného ticketingu ve smyslu čl. 3.8 Obchodních podmínek pro prodej vstupenek a permanentních vstupenek na utkání SK Slavia – fotbal a. s. (dále jen „Obchodní podmínky“);

§  Prodeje a správy permanentních vstupenek ve smyslu čl. 3.2 Obchodních podmínek;

§  Prodeje a správy Permanentních vstupenek – člen Klubu Slavia ve smyslu čl. 3.3 Obchodních podmínek;

§  Zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě souhlasu subjektu údajů;

§  Zpracování pro účely zasílání newsletteru na základě oprávněného zájmu správce;

§  Zpracování pro účely výkonu rozhodnutí správce;

§  Zpracování pro účely reklamace;

IV.             Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro výše uvedené účely zpracování SK Slavia zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů, nebo některé z nich:

§  Jméno a příjmení;

§  Bydliště;

§  Datum narození;

§  Kontaktní údaje a údaje nezbytné pro komunikaci;

§  Fotografie;

§  Audiovizuální záznam;

Rozsah zpracovávaných údajů vždy závisí na konkrétním účelu zpracování, avšak vždy se řídí zásadou minimalizace osobních údajů vyplývající z GDPR.

V.                Souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů

SK Slavia zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů pouze za předpokladu, že ke zpracování osobních údajů nedisponuje žádným jiným zákonným titulem ve smyslu Článku 6 GDPR. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů se vždy řídí následujícími zásadami:

§  Souhlas je vždy udělován zcela svobodně;

§  Souhlas je vždy vyžadován v souladu s Článkem 7 odst. 1. a 2. GDPR, tedy takovým způsobem, aby byl souhlas doložitelný. Pokud je souhlas vyžadován písemně, vždy je jasně odlišitelný od dalších skutečností a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků;

§  Souhlas je odvolatelný, a to minimálně tak snadným a rychlým způsobem, jako bylo jej udělit. Subjekt údajů je vždy o tomto právu informován společně s žádostí o souhlas se zpracováním osobních údajů;

§  Souhlasy jsou archivovány po dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné doložit jejich udělení;

§  Souhlas nikdy není vyžadován pro taková zpracování, kdy správce disponuje jiným zákonným titulem ke zpracování ve smyslu Článku 6 GDPR;

§  V případě, že jsou zpracovávány osobní údaje dětí mladších 15 let vyžadovat k tomuto zpracovávání souhlas jejich zákonných zástupců;

§  V případě odvolání souhlasu je správce povinen bezodkladně osobní údaje subjektu údajů přestat zpracovávat, tedy zpravidla smazat či skartovat;

VI.             Zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů

Osobní údaje, které jsou svou povahou obzvláště citlivé, v souladu s čl. 9 GDPR, z hlediska základních práv a svobod, zasluhují zvláštní ochranu, jelikož by při jejich zpracování mohla vzniknout závažná rizika pro základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto údaje jsou klasifikované jako „zvláštní údaje“.

Obecně se jedná o údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, či zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, anebo údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

§  Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

V této souvislosti si Správce dovoluje upozornit, že v SINOBO STADIUM může být instalována technologie rozpoznávání obličejů.

 

VII.           Poskytování informací o osobních údajích subjektům údajů

Správce poskytuje subjektům údajů veškeré informace vztahující se ke zpracovávání jeho osobních údajů, a to stručně, srozumitelně, jasně a transparentně.

§  Správce má povinnost poskytnout subjektu údajů potvrzení o zpracovávání jeho osobních údajů a umožnit subjektu údajů přístup k těmto osobním údajům;

§  V potvrzení se poskytují tyto informace – účel zpracování, kategorie zpracovávaných údajů, další příjemci osobních údajů, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového orgánu včetně veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nebyli-li získány přímo od subjektu údajů;

§  Zároveň má Správce povinnost na žádost subjektu mu poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů – je možno na základě administrativních výdajů žádat po subjektu administrativní poplatek;

§  V případě, že subjekt požádá o kopie v elektronické formě, je preferováno, aby mu byly údaje zaslány taktéž v elektronické formě, nepožádá-li výslovně o formu jinou;

§  Subjekt údajů může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII.        Právo na výmaz, opravu a podání námitky

Zde jsou vymezeny postupy, které mají usnadnit výkon práv subjektů údajů v souvislosti s podáváním žádostí o opravu nebo výmaz osobních údajů a pro uplatnění práva vznést námitku. Je nezbytné vzít na vědomí, že právo na výmaz mají pouze ty subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů. Musí být umožněno tyto žádosti podat elektronicky. Správce má povinnost reagovat na žádosti subjektu údajů bez zbytečného odkladu (v případě, že nemá v úmyslu těmto žádostem vyhovět, musí nejpozději do jednoho měsíce pro tento postup uvést důvody).

§  V případě, že je subjektem podána žádost o výmaz nebo opravu údajů, je této žádosti bezodkladně vyhověno, zakládá-li se na legitimních důvodech;

§  Žádosti o výmaz nemusí být vyhověno, pokud existují jiné zákonné či smluvní důvody pro zpracování osobních údajů;

§  V případě podání námitky je správcem prozkoumáno, zda jsou důvody podání námitky oprávněné, a v případě, že ano, údaje nebudou dále zpracovávány (v době posuzování oprávněnosti námitky dochází k omezení zpracování).

IX.              Omezení zpracování

Je-li podána žádost o omezení zpracování, posoudí se, zda jsou splněny podmínky pro toto omezení.

§  Je-li popřena přesnost osobních údajů subjektem – dochází k omezení zpracování po dobu, kdy je ověřována aktuálnost osobních údajů;

§  Zpracování je omezeno v případě, že:

o   Správce již nepotřebuje údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

o   Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a nebylo dosud posouzeno, zda je tato námitka důvodná.

§  V případě omezení zpracování mohou být osobní údaje dále zpracovány jen na základě souhlasu nebo z důvodu uplatňování či vymáhání právních nároků nebo z důvodu ochrany jiné fyzické/právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu;

§  V případě zrušení omezeného zpracování musí být subjekt o odpadnutí důvodu pro omezení informován.

X.                Oznamovací povinnost

Subjekt údajů musí být vždy dostatečně obeznámen a informován o tom, jak je s jeho údaji nakládáno, zda jsou provedeny v jeho záznamech obsahujících osobní údaje jakékoliv změny apod.

§  V případě, že dojde k jakékoliv opravě, změně, výmazu či omezení zpracování osobních údajů, subjekt údajů je o těchto změnách informován.

XI.              Přenositelnost údajů

Správce shromažďuje údaje v co nejstrukturovanější a nejkomplexnější formě tak, aby je mohl předat jinému správci v případě, že o to subjekt údajů požádá. Subjekt údajů má právo na tuto přenositelnost svých údajů a správce nijak takovémuto přenosu nebrání, naopak jej provede.

XII.           Zpracování osobních údajů dalšími příjemci

V případě, že je vyžadováno zpracování osobních údajů, které drží správce, dalšími zpracovateli, správce vyžaduje potřebné záruky toho, že s těmito údaji bude nakládáno ve stejném standardu jako dle těchto Zásad a platné právní úpravy.

Ve vztahu společných správců je společně s SK Slavia společnost Eden Arena, a.s.

Pro správce zpracovávají osobní údaje tyto kategorie zpracovatelů osobních údajů:

§  Dodavatel ticketingového řešení;

§  Dodavatel mailingového řešení;

§  Dodavatel databázového řešení;

§  Dodavatel odbavovacího řešení;

§  Jiné fotbalové kluby v ČR.

XIII.         Automatizované rozhodování včetně profilování

Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů systémy automatizovaného rozhodování ani profilování.

XIV.        Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Je-li pravděpodobné, že určité porušení zabezpečení může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, správce o tom ihned informuje subjekt údajů (např. v případě úniku dokumentů, které obsahují osobní údaje ze sídla SK Slavia či jejich vynesení).

XV.          Shrnutí

Tento dokument slouží k poskytnutí informací o zásadách, které jako správce osobních údajů dle GDPR zachovává při zpracování osobních údajů fyzických osob, k němuž dochází v rámci činnosti SK Slavia.

Top