Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů ze strany správce – společnosti Bestsport, a.s.

Správcem osobních údajů je společnost Bestsport, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha, IČO: 24214795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17875 (dále jako „Bestsport, a.s.“ nebo také „správce“).

Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že byl seznámen se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů správcem, které jsou dostupné na stránce: https://www.o2arena.cz/cz/ochranaudaju

Osobní údaje zákazníka (subjektu údajů) budou zpracovány za účelem poskytnutí zakoupené služby (plnění smlouvy pro subjekt údajů), případně sdělení provozních a jiných informací k zakoupenému zboží/služeb, potřebných k užití zboží/služby, a to na základě uzavřené smlouvy; účelem může být v tomto případě i zasílání provozních a informačních sdělení k provozu O2 areny (např. informace o bezpečnostních opatřeních k akcím apod.); účelem může být i interní potřeba Bestsport, a.s., především pro ochranu práv a oprávněných zájmů Bestsport, a.s., pro vytváření statistik a analýz, k zlepšování a zkvalitňování služeb a případně jejich uzpůsobení, pro analýzy obchodních příležitostí aj.; V případě nákupu zboží/služeb je poskytnutí osobních údajů předpokladem uzavření platné smlouvy, bez kterých nemůže být smlouva uzavřena; v případě nákupu zboží/služeb správce jsou osobní údaje zpracovávány i za účelem zasílání newsletteru (marketingových sdělení); proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným e-mailem na e-mailovou adresu osobniudaje@bestsport.cz nebo poverenec@bestsport.cz nebo písemně na adresu sídla správce.

Top