Obecné obchodní podmínky pořadatele pro nákup vstupenek pro sezonu 2013/2014

Obecné obchodní podmínky pořadatele
pro nákup vstupenek pro sezonu 2013/2014

1. Smluvní vztah vzniká výlučně mezi pořadatelem fotbalových utkání na stadionu Sparty, kterým je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. a právoplatným držitelem vstupenky. Vstupenkou se v Obecných obchodních podmínkách pořadatele jakož i v Návštěvním řádu myslí i permanentní vstupenka. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

2. Vstupenka opravňuje k návštěvě na vstupence uvedené akce. Při opuštění místa pořádání
akce ztrácí vstupenka svoji platnost (neplatí v případě permanentní vstupenky).

3. Bude-li akce zrušena, držitel vstupenky obdrží vstupné zpět oproti vrácení vstupenky v místě, kde vstupenku zakoupil (neplatí v případě permanentní vstupenky).

4. Permanentní vstupenka je nepřenosná. Při žádosti o zakoupení permanentní vstupenky je žadatel povinen vyplnit a vlastnoručně podepsat „Evidenční kartu majitele permanentní vstupenky”. Zároveň je žadatel povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz popř. cestovní pas).

5. V případě ztráty nebo zničení permanentní vstupenky může o vystavení duplikátu požádat výhradně osoba vedená v databázi AC Sparta Praha fotbal, a.s., jako majitel permanentní vstupenky. Při žádosti o vystavení duplikátu je žadatel povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz popř. cestovní pas nebo řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu činí 300Kč.

6. V případě ztráty vstupenky není možné vystavit její duplikát.

7. Do sektorů „domácích vlajkonošů“ (sektory D45,D46,D47,D48, H37,H38) je zakázán vstup osobám mladším 15-ti let věku.

8. Zakoupením permanentní vstupenky vzniká automatická rezervace vstupenky na domácí utkání evropských pohárů. Místo této vstupenky nemusí souhlasit s místem permanentní vstupenky.

9. Změna termínu pořádané akce je vyhrazena. Zpětvzetí vstupenek při změně termínu akce je možné jen do dne předcházejícímu konečnému dni pořádání akce. V jiných případech je zpětvzetí vstupenky vyloučeno (neplatí v případě permanentní vstupenky).

10. Držitel vstupenky souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bez nároku na odměnu držiteli vstupenky v rámci pořádané akce vytvořit obrazový záznam držitele, který překračuje líčení současného dění při pořádané akci, a tento záznam pak rozmnožit, vysílat nebo nechat vysílat, stejně jako použít v audiovizuálních mediích.

11. Držitel vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Generali Areny, zejména pak pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Vstup na hrací plochu a lezení po zábranách je co nejpřísněji zakázáno. Při nedodržení tohoto zákazu je splatná smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč; ostatní práva pořadatele zůstávají nedotčena. Návštěvní řád Generali Areny je k nahlédnutí na www.sparta.cz.

12. Padělání vstupenky je trestné, padělatel bude trestně stíhán.

Top