Pravidla soutěže

ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE
Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost IRSnet CZ s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1, IČ:26732122 (dále jen pořadatel).

UMÍSTĚNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v termínu od 1.7.2014 hod. do 7.7.2014 23:59 hod. na sociální síti Facebook, konkrétně na adrese: https://www.facebook.com/TicketPortalCZ (na příspěvky uvedené mimo tuto stránku se soutěž nevztahuje). Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro všechny soutěžící.

ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 15 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, nebo osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Podmínkou účasti je být zaregistrován jako uživatel na sociální síti Facebook.com. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou. Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na adrese  https://www.facebook.com/page_guidelines.php. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

VÝHERCI
Ze všech účastníků vybereme autora nejvtipnějšího komentáře, kterého vyhlásíme 9.7.2014

OZNÁMENÍ VÝHRCE a PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY
Výherce oznámíme ve středu 9.7.2014. Výhra, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno předat, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa pořadatelem a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. V případě, že se soutěžící stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce pořadatele a jeho webové stránce. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho soutěžní profily bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.). Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná se serverem Facebook.com. Též berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od pořadatele soutěže. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

 

Top