VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJNÍ SÍTĚ TICKETPORTAL


VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY – OBSAH:

 

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět obchodních podmínek

2. Smluvní vztahy

3. Způsoby prodeje vstupenek

4. Ceny a poplatky

5. Používané pojmy

 

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

1. Popis služby

2. Internetová rezervace a její následný prodej

3. Prodej vstupenky (vstupenek) z internetové rezervace

5. Přímý prodej vstupenek bez rezervace

 

Článek III. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM CALL CENTRA IRSnet

1. Popis služby

2. Platba

3. Dodávka, časová omezení

 

Článek IV. - Vracení vstupenek

1. Reklamační řád

 

Článek V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-

2. Bezpečnost dat

3. Záruky IRSnet

4. Podmínky místa konání akce

5. Účinnost obchodních podmínek

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODEJNÍ SÍTĚ TICKETPORTAL-obsah:

 

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Článek II. - Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

Článek IV. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek prostřednictvím call centra IRSnet

Článek V. - Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

Článek VI. - Vracení vstupenek

Článek VII. - Účinnost reklamačního řádu

 

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

  • Předmět podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce (dále jen Akce) prostřednictvím prodejní sítě TICKEPORTAL, provozované společností IRSnet CZ, s.r.o. (dále jen IRSnet) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

 

  • Smluvní vztahy

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává IRSnet CZ pouze prodej vstupenek z pověření, resp. jménem a na účet pořadatele příslušné akce, jedná se tedy o poskytování služeb. Zakoupením vstupenek vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPORTAL, a to bez udání důvodu.

 
  • Způsoby prodeje vstupenek
  • Přímý prodej na smluvním prodejním místě (viz dále bod 6)
   • Prodej na smluvním prodejním místě na základě předchozí rezervace (viz dále čl II., bod 2) 

c.    On-line prodej prostřednictvím webového portálu www.ticketportal.cz

d.    Prodej na fakturu – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek bankovním převodem na základě vystavené faktury (vyřizuje pouze centrální pobočka IRSnet CZ prostřednictvím e-mailové adresy rezervace@ticketportal.cz)

 

  • Ceny a poplatky
  • Cena vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a předprodejního poplatku.
   • Expediční poplatek zahrnuje balné a poštovné.

c.    Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě při vstupu na místo konání akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.ticketportal.cz u příslušné akce, případně také na smluvním prodejním místě TICKETPORTAL. V případě, že zákazník nesplňuje uvedené podmínky pro poskytnutí slevy, nebude mu umožněn vstup na akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

 

  • Používané pojmy
  • Prodejní síť TICKETPORTAL
   Centrální systém provozovaný IRSnet CZ, umožňující zejména rezervaci a prodej vstupenek prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů (webový portál www.ticketportal.cz, call centrum IRSnet CZ, smluvní prodejní místa TICKETPORTAL) na konkrétní akce. IRSnet CZ si vyhrazuje právo umožnit rezervaci a prodej vstupenek na konkrétní akce pouze prostřednictvím právě těchto vybraných prodejních kanálů.

 

  • Pořadatel
   Fyzická nebo právnická osoba, zajišťující pořádání kulturních, sportovních, případně jiných akcí, která uzavírá zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji vstupenek na akce s IRSnet CZ.

 

  • Akce
   Koncertní, divadelní či jiné představení nebo sportovní utkání a dále všechny další akce (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.).

 

  • Vstupenka
   Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. Zákazník může prostřednictvím různých prodejních kanálů obdržet graficky různé typy vstupenek. Platnost všech vstupenek vydaných v prodejní síti TICKETPORTAL je shodná a s grafickou podobou vstupenek se nemění. IRSnet CZ neručí za zakoupené vstupenky mimo prodejní  síť TICKETPORTAL.

 

  • Balíček vstupenek
   Balíček několika různých vstupenek na různé akce, které není možné zakoupit odděleně.

 

  • Smluvní prodejní místo
   Smluvní prodejní místo IRSnet CZ je prodejní místo označené logem TICKETPORTAL, na němž je možné vstupenku rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu prodejního místa stanovuje jeho provozovatel, tato je uvedena na webových stránkách IRSnet CZ v seznamu prodejních míst.

 

  • Internetová rezervace – rezervační číslo
   Potvrzení objednávky uskutečněné zákazníkem po jeho předchozí registraci na webovém portálu www.ticketportal.cz v podobě jedinečného čísla sděleného zákazníkovi výpisem čísla rezervace na uvedených internetových stránkách a formou zprávy zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu, pod kterou se zákazník registroval.

 

  • Webový portál
   Internetové stránky www.ticketportal.cz provozované IRSnet CZ (dále jen webový portál), sloužící k poskytování informací o nabízených akcích, a k následnému objednávání vstupenek na tyto akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací vstupenek na tomto portálu je nutné mít nainstalován Internet Explorer 6 a vyšší, anebo Mozilla Firefox či Opera.

 

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

 

1. Popis služby

  • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen služba).
   • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě TICKETPORTAL, prostřednictvím on-line platby, anebo si je nechat zaslat na dobírku prostřednictvím České pošty.
    • Prostřednictvím služby lze na jednu rezervaci objednat maximálně 6 vstupenek na jednu akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak.

 

2. Internetová rezervace

  • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba se registrovat na webového portálu. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti IRSnet a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě TICKETPORTAL.
   • Registrovaný zákazník rezervuje vstupenky na volná místa v plánu sálu či vstupenky k stání z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
    • Stisknutím tlačítka „Rezervovat“ odesílá zákazník svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu help@ticketportal.cz.
     • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu prodejní sítě TICKETPORTAL.
      • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo rezervace. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno v novém okně webového portálu a formou zprávy zaslané elektronickou poštou. Je-li na akci, jíž se rezervace týká, nastaven cenový vývoj vstupného, nelze zákazníkovi zaručit v den jejího vyzvednutí stejnou cenu, jakou obdržel ve zprávě zaslané elektronickou poštou. Cenu vstupenky lze zaručit jen v případě, že prodej/nákup rezervované vstupenky proběhne ve stejný den/datum jako rezervace.
       • Internetová rezervace má časově omezenou platnost a liší se v závislosti na typu akce i jejího prodeje. Platnost internetové rezervace je zákazníkovi sdělena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Po tuto dobu systém garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.

 

3. Prodej vstupenek z internetové rezervace

  • Zákazník předá obsluze smluvního prodejního místa TICKETPORTAL číslo rezervace, kterou uskutečnil prostřednictvím webového portálu.
   • V případě, že systém rezervaci akceptuje, bude zákazník vyzván k úhradě příslušné částky a obsluha smluvního prodejního místa TICKETPORTAL vytiskne platnou vstupenku, případně platný voucher.
    • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky, resp. voucheru, zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka, resp. voucher, prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze smluvního prodejního místa TICKETPORTAL vydanou vstupenku, resp. voucher.
     • Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li zákazník fakturu - daňový doklad, např. pro svého zaměstnavatele, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář IRSnet zasláním požadavku na rezervace@ticketportal.cz.

 

5. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby

  • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba se registrovat na webového portálu. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti IRSnet a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě TICKETPORTAL.
   • Registrovaný zákazník vybírá z nabízených akcí a nakupuje vstupenky na volná místa v plánu sálu či vstupenky k stání z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
    • Stisknutím tlačítka „Koupit“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.
     • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu prodejní sítě TICKETPORTAL.
      • Stisknutím tlačítka „ZAKOUPIT“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem (PaySec, Mobito) prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál.
       • Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol, který je zákazník povinen si uschovat. Zvolí-li zákazník vyzvednutí uhrazených vstupenek na prodejním místě, je povinen nastavit si ověřovací kód. Oba údaje, variabilní symbol a ověřovací kód, slouží prodejci jako identifikační údaje pro vyzvednutí již uhrazených vstupenek.

 

Článek III. – Rezervace vstupenek po telefonu  – individuální objednávky, hromadné objednávky, navýšení míst v rezervaci nad limit přes profil zákazníka

 

  • Individuální objednávky - popis služby
  • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí rezervace vstupenek na nabízené Akce prostřednictvím callcentra IRSnet CZ (dále jen „služba“), tedy bez předchozí registrace na webovém portálu.
   • Objednávky jsou přijímány v době provozní doby kanceláře, tedy ve všední den od 9:00 do 17:00 hodin. 

c.    Vytvořená rezervace má časově omezenou platnost. Rezervace po stanovenou, případně jinak dohodnutou, dobu platnosti garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.

d.    Vyzvednutí takto rezervovaných vstupenek se řídí pokyny stanovenými v čl. II, bodě 3 a zákazník se zakoupením vstupenky zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádku prodejní sítě TICKETPORTAL. V případě, že si zákazník přeje objednávku uhradit bankovním převodem, řídí se poskytnutí služby pokyny v čl. III, bod 2 a 3.

 

  • Hromadné objednávky - popis služby

a.    Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené Akce na základě zaslané objednávky prostřednictvím e-mailu (dále jen služba), tedy bez předchozí registrace na webovém portálu.

b.    Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-mailové adresy rezervace@ticketportal.cz a musí obsahovat požadavek na vybrané vstupenky na nabízené Akce, v případě hromadné objednávky i údaje o odběrateli – fakturační údaje a způsob doručení vstupenek po jejich úhradě na základě vystavené faktury.

c.    Potvrzením objednávky a jejím odsouhlasením odběratelem se stává objednávka závaznou a v případě požadavku na její zrušení může být požadován storno poplatek až v plné výši objednaných vstupenek.

d.    Celková cena objednávky včetně veškerých poplatků stanovených dle čl. I, bod 4 je splatná okamžitě po vzájemném potvrzení objednávky obou zúčastněných stran a zaslání vystavené faktury zákazníkovi. Rezervované vstupenky zůstávají až do úplného zaplacení rezervace vlastnictvím pořadatele akce.

e.    Platba rezervace se provádí převodem na bankovní účet IRSnet, číslo účtu u KB: 27-3560520227/0100, popřípadě lze rezervaci uhradit v hotovosti v centrální kanceláři IRSnet CZ, na adrese Politických vězňů 15, 11000, Praha 1. Při platbě rezervace ze zahraničí je zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce.

f.     Platbu objednávky je třeba uskutečnit do 5 kalendářních dnů, případně v jiném dohodnutém termínu, od jejího provedení. Platbou se rozumí připsání finančních prostředků, včetně případného expedičního poplatku, na bankovní účet IRSnet. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

 

3. Dodávka, časová omezení

a.    V případě zaslání vstupenek poštou lze vstupenky objednat nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním akce (objednávky se zasláním do ČR), nejpozději 35 kalendářních dnů před konáním akce (objednávky se zasláním mimo ČR).

b.    Cena expedičního poplatku pro zaslání vstupenek formou doporučené zásilky v rámci České republiky činí 70,-Kč, v rámci Evropy činí 80,- Kč, mimo Evropu činí 80,- Kč.

  • Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po dodání vstupenky (vstupenek) jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek) a případnou reklamaci postoupit IRSnet, v průběhu 3 pracovních dnů písemně poštou, elektronickou poštou (e-mail), faxem. Zákazník je povinen bezprostředně při osobním převzetí vstupenek zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
   • Dodávka zakoupených vstupenek probíhá na náklady a riziko objednatele. IRSnet neručí za pozdní doručení či případné nedoručení zásilky na zákazníkem udanou adresu.

Nestandardní situace vzniklé při prodeji vstupenek či při vstupu na místo konání akce, vracení a výměnu vstupenek upravuje Reklamační řád prodejní sítě TICKETPORTAL, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Článek VII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. IRSnet shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. IRSnet prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). IRSnet je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

 

2. Bezpečnost dat

IRSnet nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti IRSnet a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

 

3. Záruky IRSnet

IRSnet nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.ticketportal.cz s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má IRSnet k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude IRSnet, zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.tickeportal.cz. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči příslušnému pořadateli.

 

4. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

 

5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

  • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
   • Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2006.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODEJNÍ SÍTĚ TICKETPORTAL

 

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti IRSnet CZ, s.r.o. (dále jen „IRSnet “) v případech, kdy přes veškeré úsilí IRSnet, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na sportovní a kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL.

 

Článek II. - Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL

  • Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek), voucheru vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
   • IRSnet žádným způsobem neodpovídá za uskutečnění akcí a změny termínů jejich konání, průběh akcí a změnu v jejich programu, ani za jakékoliv události vzniklé v průběhu akcí nebo v souvislosti s jejich konáním. IRSnet rovněž neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce.
    • Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

 

Článek III. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

  • IRSnet zajišťuje prodej vstupenek prostřednictvím smluvních prodejních míst TICKETPORTAL.
   • Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému vytištění všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na smluvním prodejním místě TICKETPORTAL, kde byl prodej vstupenek realizován.
    • V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 10 pracovních dní před termínem konání akce, IRSnet nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní rezervovanou vstupenku (vstupenky), voucher. Nastalou situaci řeší obsluha smluvního prodejního místa TICKETPORTAL okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců IRSnet. Obsluha smluvního prodejního místa podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.
     • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek), voucheru zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky), voucher, prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamovanou vstupenku (vstupenky), voucher zrušit, je obsluha smluvního prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze smluvního prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky), voucher.
      • Výpadek v síti smluvních prodejních mist není předmětem reklamace.

 

Článek IV. - Nestandardní situace při prodeji vstupenek prostřednictvím call centra IRSnet

  • IRSnet zajišťuje prodej vstupenek (hromadné objednávky vstupenek, objednávky vstupenek pro držitele průkazu ZTP/P – vozíčkáře, případně ostatní držitele průkazu ZTP/P a ZTP, objednávky vstupenek ze zahraničí) prostřednictvím call centra IRSnet.
   • Zákazník je povinen v případě zaslání vstupenky (vstupenek) poštou zkontrolovat neprodleně po dodání vstupenek jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek) a případnou reklamaci postoupit IRSnet, v průběhu 3 pracovních dnů písemně poštou, elektronickou poštou (e-mail), faxem. Zákazník je povinen bezprostředně při osobním převzetí vstupenek zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
    • Dodávka zakoupené vstupenky (vstupenek) probíhá na náklady a riziko objednatele. IRSnet neručí za pozdní doručení či případné nedoručení zásilky na zákazníkem udanou adresu.

 

Článek V. - Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce pořadatele.

 

Článek VI. - Vracení vstupenek

  • U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webovém portálu www.ticketportal.cz, v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích. V případě změn termínů konání jednotlivých akcí stanovuje podmínky pro vracení vstupenek pořadatel konkrétní akce.
   • Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na každém smluvním prodejním místě TICKETPORTAL, na webovém portálu www.ticketportal.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky. Není-li stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní poplatek.
    • Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, provádí se vracení vstupenek a voucherů zakoupených prostřednictvím smluvních prodejních míst TICKETPORTAL na takovém prodejním místě, na kterém zákazník vstupenku zakoupil = zaplatil. Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, zajišťuje vracení vstupného v případě vstupenek zakoupených prostřednictvím internetové on-line platby či vstupenek zakoupených na dobírku, centrální kancelář IRSnet CZ na adrese Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1.
     • Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, je zákazník povinen doručit vstupenky zakoupené prostřednictvím call centra IRSnet, nebo v případě hromadné objednávky vstupenek či objednávky vstupenek ze zahraničí, v tom termínu, který byl zákazníkovi sdělen ve zprávě zaslané elektronickou poštou na sdělenou e-mailovou adresu, a to bez zbytečného odkladu na adresu centrální kanceláře IRSnet CZ s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00. Příslušná peněžní částka bude zákazníkovi převedena na bankovní účet či zaslána poštovní poukázkou v souladu s jednoznačným pokynem zákazníka. Příslušná částka k vrácení bude snížena o případné náklady IRSnet, souvisejícími s převodem vracených finančních prostředků. Vracení vstupenky pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně jeho průvodce, probíhá dle bodu 3. tohoto článku reklamačního řádu.

 

Článek VII. - Účinnost reklamačního řádu

  • Reklamační řád je závazný pro zákazníka a IRSnet. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   • Reklamující souhlasí s tím, že IRSnet vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
    • Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2006.
Top