ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O SETKÁNÍ S KAPELOU RYBIČKY 48

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže o setkání (meet & greet) s kapelou Rybičky 48 (dále také jako „kapela“) v O2 areně dne 20.10.2022 před (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže určené dále uvedeným účastníkům.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost Bestsport, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 17875, Praha 9, Českomoravská 2345/17a, 190 00, IČ: 24214795 zastoupená Ing. Robertem Schafferem, předsedou představenstva (dále také „organizátor“).

2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v období od 21.9.2022 od 00:01 hodin do 22.9.2022 do 23:59 hodin včetně.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky soutěže níže (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).

4. POPIS SOUTĚŽE
Do soutěže bude zařazena každá osoba, splňující podmínku věku výše, která si ve výše vymezené době ( viz bod 2) zakoupí prostřednictvím oficiálního prodejce vstupenek O2 areny alespoň jednu vstupenku na akci RYBIČKY 48, konanou dne 20.10.2022 od 20:00 hodin v pražské O2 areně. Oficiálním prodejcem vstupenek na koncert je společnost IRSnet CZ s.r.o. (Ticketportal). Vstupenka musí být zakoupena dle bodu 2 těchto pravidel výše. V závislosti na účasti v dané soutěži může účastník soutěže vyhrát výhru dle bodu 5 těchto pravidel níže.

5. VÝHRA
Výhrou v soutěži je setkání (meet & greet) se členy kapely Rybičky 48 v prostorách O2 areny dne 20. 10. 2022 před koncertem – bude vylosováno celkem 5 výherců – výhra je pro každého z nich a 1 doprovod pro každého z nich (celkem pro 10 osob). Doprovod výherce musí být také držitelem platné vstupenky na předmětný koncert.
Výhry jsou určeny pouze pro účely zábavy a edukace, nikoliv k aktivitám, které jsou v rozporu se zákonem nebo by mohly jakkoli narušovat soukromí či jiná práva dalších osob.

6. VÝHERCI
Výběrová porota, složená ze zaměstnanců organizátora, vylosuje po uplynutí termínu soutěže z podkladů od oficiálního prodejce vstupenek výherce soutěže. Losování proběhne tak, aby porota neznala totožnost účastníků před samotným losováním.
Soutěž bude vyhodnocena a vyhlášena dne 26.9.2022 nejpozději do 17 hodin, přičemž výherci soutěže budou o své výhře informováni e-mailem do jednoho týdne od vyhodnocení soutěže, na e-mail uvedený při nákupu vstupenky prodejcem vstupenek, spolu s pokyny, kdy a kde si mohou svou výhru formálně převzít (doporučujeme zkontrolovat, zda Vám e-mail nespadl do spamu). Současně bude na sociálních sítích organizátora soutěže oznámeno, že soutěž byla vyhodnocena a vítězové byli kontaktování. Není-li e-mail uveden nebo je neplatný nebo na něj není zpráva doručena z důvodu mimo jednání pořadatele, není na výhru nárok.
Výhru si výherce bude moci převzít osobně v sídle organizátora (v O2 areně, Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9) v době dle určení organizátora (bude určen přesný čas a místo). V případě, že si výherce nevyzvedne výhru v souladu s pokyny v zaslaném e-mailu, případně dle jiné dohody s organizátorem, zaniká jeho nárok na výhru. Výhra se neposkytuje další osobě v pořadí (nedochází k novému určení náhradních vítězů).

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící, že bere na vědomí pravidla soutěže a bere na vědomí zpracování svých osobních údajů pro účely účasti v soutěži organizátorem, jakožto správcem v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění ( dále jen „ZoZOÚ“). Zpracovávanými osobními údaji účastníka jsou pro účely účasti v soutěži jeho jméno, příjmení, e-mail, druh a typ vstupenky a případně telefonní číslo, bylo-li zadáno při nákupu vstupenky. Soutěžící bere na vědomí, že má práva podle GDPR a ZoZOÚ, tj. zejména právo na přístup ke svým osobním datům, na opravu svých osobních dat, na výmaz svých osobních dat, na omezené zpracování svých osobních dat apod.
Výherci mohou být při převzetí výhry organizátorem požádáni o souhlas s tím, aby organizátor případně pořídil audiovizuální záznam ze dne, kdy si účastník danou výhru převezme a aby organizátor byl oprávněn užít v souladu s § 77 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně tento záznam, jméno, příjmení a město pobytu výherce soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků a dále s pořizováním a zveřejňováním i zvukových a obrazových záznamů výherce soutěže (z předání dárků). Podmínky takového zpracování osobních údajů budou uvedeny v poskytnutém souhlasu. Při udělení takového souhlasu bude souhlas poskytnut i kapele Rybičky 48 pro jejich vlastní užití v obdobném rozsahu.
V případě pochybností o dodržování práv správcem se může subjekt údajů na správce obrátit na e-mailu osobniudaje@bestsport.cz, na adresu sídla uvedenou výše, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Ostatní, zde neuvedené, informace o zpracování osobních údajů, lze nalézt zde.

8. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, jejichž údaje nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže. Rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti jakéhokoliv odvolání ze strany soutěžícího.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a na soutěži participujících organizací a osoby jim blízké dle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takový soutěžící se i přes uvedená pravidla stal výhercem v soutěži nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky komentářů či fotografií umístěných účastníky na sociální sítě v souvislosti s touto soutěží.
Organizátor si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit, a to i částečně.
Organizátor si vyhrazuje možnost změny pravidel.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Podmínky soutěže se řídí právními předpisy České republiky.

V Praze dne 20.9.2022

Top