všeobecnými a obchodními podmínkami a reklamačním řádem

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJNÍ SÍTĚ SPOL. HC VERVA LITVÍNOV, a.s.

(dále jen „Podmínky“)

1) Předmět úpravy Podmínek

Tyto Podmínky společnosti HC VERVA Litvínov, a.s., IČ: 64048098, se sídlem S.K. Neumanna 1598, zimní stadion, Litvínov, PSČ 436 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 749 (dále jen „HCVERVA“) upravují práva a povinnosti mezi společností HCVERVA a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní akce prostřednictvím prodejní sítě provozované společností HCVERVA a veškeré s tímto související vztahy.

2) Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností HCVERVA a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:
 
Akce“: sportovní utkání spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.
 
Pořadatel“: společnost HC VERVA Litvínov, a.s.. Aktuální seznam a kontaktní údaje Pořadatele k jednotlivým Akcím naleznete na stránkách www.hcverva.cz.
 
Zákazník“: Osoba užívající prodejní sítě a služeb HCVERVA pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.
 
prodejní síť“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný HCVERVA, umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek nebo služby Voucher prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů. Prodejními kanály sítě se rozumí zejména prodejní místa v sídle HCVERVA a Webový portál www.hcverva.cz.
 
Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

Voucher“: Rezervační služba poskytovaná HCVERVA v prodejní síti, opravňující držitele jedinečného kódu Voucheru ke koupi určitého druhu Vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny Voucheru a předem stanovené ceny odpovídající Vstupenky. Voucher není Vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na Akci.

Prodejní místo“: prodejní místo je umístěné v areálu Zimního stadionu v Litvínově, S.K. Neumanna 1598, a označené nápisem POKLADNA, na němž je možné Vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu prodejního místa stanovuje HCVERVA na Webovém portálu www.hcverva.cz.
 
Webový portál“: Internetové stránky HCVERVA na adrese www.hcverva.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání doplňkových služeb a Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek a služeb na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 8 nebo vyšší, anebo Google Chrome.
 

3) Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je pouze Pořadatel, tedy společnost HC VERVA Litvínov, a.s., která obstarává prodej Vstupenek na příslušné Akce.
 
Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Společnost HCVERVA jedná v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.
 
Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.
 
Využitím služeb prodejní sítě a užitím nebo registrací na Webovém portálu www.hcverva.cz  Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností HCVERVA v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb prodejní sítě a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.
 

4) Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (jednotlivé kategorie vstupenek). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím a informačním systému prodejní sítě. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
 
Umožňuje-li to prodejní sít, lze Vstupenky zakoupit ve formě tištěné (pouze prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo Webového portálu, v podobě „HOMEticket“ ). Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě „HOMEticket“, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky „HOMEticket“ v místě konání Akce.


5) Služba Voucher

Společnost HCVERVA poskytuje v rámci prodejní sítě s ohledem na časovou proměnlivost cen Vstupenek před termínem konání Akce rezervační službu Voucher. Rezervační služba Voucher spočívá v časově omezeném poskytnutí garance možnosti koupě vybraného druhu Vstupenky za cenu odpovídající předem určené ceně Vstupenky po odečtení ceny již uhrazeného Voucheru. Voucher není Vstupenkou. Na rozdíl od krátkodobé rezervace Vstupenek prostřednictvím Webového portálu (odst. 6 bod 2 Podmínek) tak Voucher nabízí Zákazníkům delší dobu garance dostupnosti dané Vstupenky a zejména její předem určenou cenu platnou po celou dobu platnosti Voucheru bez ohledu na časový vývoj cen Vstupenek na Akci.
 
Rezervační úkony spojené s poskytnutím služby Voucher jsou zpoplatněné jednorázovým nevratným poplatkem odpovídajícím ceně Voucheru. Poskytnutí služby Voucher je Zákazníkovi stvrzeno vydáním jedinečného kódu Voucheru, na který je vázán nárok na jednorázové uplatnění práva koupě Vstupenky v době jeho platnosti. Jedinečný kód Voucheru je Zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím. Marným uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká právo Zákazníka z Voucheru bez nároku na vrácení ceny Voucheru. Službu Voucher lze objednat pouze prostřednictvím Webového portálu a uhradit pouze přímou on-line platbou nebo převodem na bankovní účet HCVERVA způsobem uvedeným v článku 6 níže.
 

6) Prodej Vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:

1)  v rámci přímého prodeje na prodejním místě HCVERVA

2)   on-line prostřednictvím Webového portálu

Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované Vstupenky na prodejním místě:

Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na Smluvním prodejním místě v otevírací době této prodejny bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (viz níže) a tuto následně na Smluvním prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.
 
Zakoupení a rezervace Vstupenky nebo objednání Voucheru prostřednictvím Webového portálu:

Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 4 Vstupenky nebo Voucherů na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti HCVERVA a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím prodejní sítě HCVERVA. Registrovaný Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu hlediště či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev a k těmto Vstupenkám objednat službu Voucher, pokud to rezervační systém umožňuje.
 
Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku nebo službu Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden na webových stránkách) dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník může dále prostřednictvím Webového portálu rezervovat koupi dané Vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na Smluvním prodejním místě. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky nebo služby Voucher překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ resp. „Rezervovat“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané Vstupenky nebo Voucheru.

Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat. Vstupenky uhrazené on-line platbou lze po nastavení ověřovacího kódu a volbě vyzvednutí uhrazených vstupenek rovněž vyzvednout na základě přiděleného variabilního symbolu a ověřovacího kódu v tištěné formě na určeném Smluvním prodejním místě.

Rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (internetová rezervace) je službou HCVERVA garantující Zákazníkovi možnost koupě daného druhu Vstupenky po sdělení rezervačního čísla na prodejním místě, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace. Cena rezervované Vstupenky uvedená na Webovém portálu a v emailovém potvrzení o rezervaci je (na rozdíl od služby Voucher) platná pouze v den rezervace a může se v době vyzvednutí rezervované Vstupenky v jiný den lišit od ceny Vstupenky uvedené v okamžiku její rezervace v závislosti na vývoji cen vstupenek na Akci. Pro garanci dostupnosti a současně i neměnné ceny Vstupenky využijte službu Voucher (článek 5. Podmínek).
 
V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu tickteting@hcverva.cz.

 
7) Ceny
Cena Vstupenky nebo služby Voucher je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky obsluhou prodejního místa. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena Vstupenky a služby Voucher je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky kromě manipulačního poplatku, jehož výši se Zákazník dozví ještě před dokončením nákupu.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.
 
8) Reklamace

Zákazník je povinen neprodleně po osobním převzetí Vstupenek, či stažení elektronických Vstupenek HOMETICKET tyto vstupenky zkontrolovat. Přijmutím vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit BEZPROSTŘEDNĚ po jejich osobním převzetí, a to obsluze prodejního místa a v případě dodání Vstupenek elektronickou poštou, emailem na emailovou adresu reklamace@hcverva.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.
 
Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha prodejního místa okamžitou reklamací. Obsluha prodejního místa podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha prodejního místa povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou Vstupenku.
 
Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce.

Zaplacením rezervace či koupí vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti HC VERVA Litvínov, a.s. Uhrazená objednávka je konečná, Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Povinnosti zákazníka po úhradě Vstupenek prostřednictvím Webového portálu:

a) v případě volby vyzvednutí Vstupenek na prodejním místě si zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde nalezne variabilní symbol jeho objednávky, který spolu se zvoleným ověřovacím kódem slouží pro vyzvednutí předmětných Vstupenek na prodejním místě.

V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu reklamace@hcverva.cz. Registrovaný uživatel, zákazník může svou objednávku včetně variabilního symbolu dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu.

Zákazník je povinen si vstupenky vyzvednout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nevyzvednutí Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Společnost HC VERVA Litvínov, a.s. v žádném případě nezodpovídá za nemožnost vyzvednutí Vstupenek na poslední chvíli s ohledem na otevírací dobu prodejních míst.

b) v případě volby vyzvednutí Vstupenek formou HOMEticket si zákazník neprodleně po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email, kde v příloze nalezne příslušné Vstupenky k vytištění.

V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu reklamace@hcverva.cz. Registrovaný uživatel zákazník může svou objednávku dohledat po přihlášení do svého účtu na Webovém portálu a předmětné Vstupenky si vytisknout.

Zákazník je povinen si vstupenky vytisknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nevytištění Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.  
 

9) Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu www.hcverva.cz, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby HCVERVA. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.
 
Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. HCVERVA je oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve v uhrazené výši. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě, na Webovém portálu www.hcverva.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese reklamace@hcverva.cz
 
Nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak, vrací se vstupné v místě prodejního místa, v němž byla Vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby, zajišťuje vracení vstupného centrální kancelář HC VERVA Litvínov, a.s., na adrese S.K. Neumanna 1598, Litvínov, PSČ 436 01. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze prodejního místa, nebo na adresu centrální kanceláře HC VERVA Litvínov, a.s., na adrese S.K. Neumanna 1598, Litvínov, PSČ 436 01.


10) Ochrana osobních údajů 

Poučení o tom, jak společnost HC VERVA Litvínov, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete na webových stránkách www.hcverva.cz

11) Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo HCVERVA vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.
  
Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář HCVERVA zasláním požadavku na emailovou adresu ticketing@hcverva.cz.
 
Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2020 a společnost HCVERVA si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

V případě, že dojde mezi HCVERVA a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Top