Návštěvním řádem - Mistrovství České republiky v atletice

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Mistrovství České republiky v atletice
konaného ve dnech 26. a 27.července 2019
na stadionu VUT v Brně

I.
Základní ustanovení


1. AC Moravská Slavia Brno, spolek se sídlem Brně, Vojtova 1020/12c, PSČ 639 00 IČ 48510009 (dále jen „pořadatel“) jako nájemce atletického stadionu VUT v Brně (dále jen „stadion“) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon a nájemní smlouva s vlastníkem stadionu.

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují a budou se pohybovat v prostorách stadionu za účelem sledování Mistrovství České republiky v atletice ve dnech 26. až 27. července 2019.

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany stadionu a veškerých zařízení nacházejících se v jeho prostorách.

4. Každý návštěvník svým vstupem do prostoru stadionu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

II.
Vstup a pobyt v zařízení


1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, pozvánky, akreditace či jiného povolení uděleného pořadatelem. Vstupenka opravňuje návštěvníka k pohybu po vnitřních komunikacích stadionu, na příslušné části tribuny pro diváky v souladu s údaji na vstupence a v části zázemí stadionu určené pro veřejnost (FAN ZÓNA, sociální zařízení, občerstvení). Pozvánka opravňuje návštěvníka k pohybu v prostorách pro hosty, po vnitřních komunikacích stadionu a v části zázemí stadionu určené pro veřejnost.

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně označením poskytnutým mu pořadatelem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory stadionu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostoru stadionu vyveden.


3. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

4. Každý návštěvník vstupující do prostoru stadionu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

III.
Povinnosti návštěvníků zařízení


1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

3. Každý návštěvník je povinen dodržovat také provozní řád atletického stadionu vydaný jeho vlastníkem – VUT v Brně.
Provozní řád je k dispozici na http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy.

4. Při pobytu v prostorách stadionu je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

IV.
Zákazy


V prostorách stadionu je zakázáno:

a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít,
b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky,
c) vnášet bez povolení pořadatele neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek,
d) vnášet bez povolení pořadatele natlakované nádoby, hořlaviny, výbušniny či jakoukoliv pyrotechniku,
e) vnášet a pohybovat se v prostoru stadionu na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod.,
f) vnášet a používat laserové ukazovátko,
g) vnášet a vstupovat do prostoru stadionu se zvířaty,
h) vstupovat bez povolení pořadatele do pro veřejnost uzavřených oblastí stadionu, zejména na sportovní plochu a zázemí pro sportovce,
i) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
j) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
k) házet předměty jakéhokoli druhu na sportovní plochu či do prostor pro návštěvníky,
l) kouření a používání otevřeného ohně,
m) jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit zařízení stadionu a jeho vybavení,
n) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení stadionu a jeho vybavení,
o) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu tak z probíhající sportovní akce,
p) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou, zejména odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

V.
Pořadatelská služba


1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení POŘADATEL
3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

VI.
Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu


1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Pořadatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit hlavnímu pořadateli.
3. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být zakázán vstup na stadion a to až do skončení Mistrovství České republiky.
4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce).

VII.
Důležitá telefonní čísla

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)
158 – Policie
150 – Hasiči
155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

VIII.
Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 26. do 27.července 2019.

Ing. Valter Boček
ředitel závodu

Top