NHL GLOBAL SERIES - Pokyny pořadatele

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

VAROVÁNÍ! I PŘES ZVÝŠENÁ OPATŘENÍ PRO OCHRANU DIVÁKŮ MOHOU PUKY VLÉTNOUT DO DIVÁCKÉ ZÓNY. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÝM ZRANĚNÍM. BUĎTE NEUSTÁLE OBEZŘETNÍ, I BĚHEM ROZBRUSLENÍ A PO KONCI HRY. POKUD VÁS PUK ZASÁHNE, OKAMŽITĚ POŽÁDEJTE POŘADATELE, ABY VÁM UKÁZAL, KUDY SE DOSTANETE K STANICI PRVNÍ POMOCI.

JAKÉKOLIV PORUŠENÍ NEBO PŘEKROČENÍ PRAVIDEL A PODMÍNEK TÉTO VSTUPENKY A / NEBO POLITIKY NHL DÁVÁ NÁRODNÍ HOKEJOVÉ LIZE („NHL“) A / NEBO ORGANIZÁTOROVI PRÁVO ZRUŠIT LICENCI ZARUČENOU TOUTO VSTUPENKOU, A TO OKAMŽITĚ BEZ NUTNOSTI NAHRADIT STANOVENOU CENU. NHL A / NEBO ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJÍ PRÁVO ODMÍTNOUT VSTUP JAKÉKOLIV OSOBĚ ČI JI VYKÁZAT, POKUD PORUŠÍ POLITIKU NHL. NHL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT SVOU POLITIKU BEZ JAKÉHOKOLI PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ. DRŽITEL VSTUPENKY, JMÉNEM DRŽITELE VSTUPENKY A JAKÉHOKOLIV NEZLETILÉHO DOPROVÁZEJÍCÍHO DRŽITELE VSTUPENKY, DOBROVOLNĚ PŘIJÍMÁ VEŠKERÁ RIZIKA ZTRÁTY OSOBNÍHO MAJETKU A OSOBNÍHO ÚRAZU A JINÝCH NEBEZPEČÍ TÝKAJÍCÍCH SE HRY, NA KTEROU JE TATO VSTUPENKA VYDÁNA, AŤ SE JIŽ PŘIHODÍ PŘED, BĚHEM NEBO PO KONCI HRY, VČETNĚ SPECIFICKY AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ HOKEJOVÝM PUKEM, HOKEJKOU A DALŠÍ VÝSTROJÍ OD DIVÁKŮ ČI HRÁČŮ, NEBO HOZENÝMI PŘEDMĚTY, A SOUHLASÍ, ŽE NHL, ORGANIZÁTOR, ČLENSKÉ KLUBY NHL, NHL ENTERPRISES, L.P., NHLPA (VČETNĚ SOUČASNÝCH A BÝVALÝCH HRÁČŮ) A JAKÉKOLI JEJICH PŘÍSLUŠNÉ POBOČKY, RODIČE, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, AGENTURY, ODDĚLENÍ, SUBDIVIZE, SOUVISEJÍCÍ SUBJEKTY, VLASTNÍCI, SPRÁVCI, ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY, SPRÁVCI, ŘEDITELÉ, PARTNEŘI, AKCIONÁŘI, ČLENOVÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A AGENTI ( KOLEKTIVNĚ „UVOLNĚNCI“) JSOU VÝSLOVNĚ UVOLNĚNI Z JAKÉHOKOLI A VŠECH NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEBO SOUVISEJÍCÍCH S TAKOVÝMI PŘÍPADY, ČI SE JINAK VYSKYTUJÍCÍCH VE SPOJENÍ S HROU, VČETNĚ SPECIFICKY AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ NÁROKŮ VZEŠLÝCH NEBO VZTAHUJÍCÍCH SE K NEDBALOSTI JAKÝCHKOLIV “UVOLNĚNCŮ”.

DRŽITEL VSTUPENKY, JMÉNEM DRŽITELE VSTUPENKY A JAKÉHOKOLIV NEZLETILÉHO DOPROVÁZEJÍCÍHO DRŽITELE VSTUPENKY, DÁVÁ SVOLENÍ NHL, ORGANIZÁTOROVI, NHL ENTERPRISES, L.P. A JAKÝMKOLI JEJICH PŘÍSLUŠNÝM POBOČKÁM K POUŽITÍ JEHO / JEJÍ FOTOGRAFIE, JMÉNA, HLASU, PODOBY, ČINNOSTI A / NEBO STANOVISEK V ŽIVÉM ZOBRAZENÍ NEBO JINÉM ZÁZNAMU POŘÍZENÉM BĚHEM HRY A TAKÉ K POUŽITÍ TOHOTO PRO VEŠKERÉ ÚČELY VČETNĚ REKLAMNÍCH NEBO PROPAGAČNÍCH ÚČELŮ A JAKÁKOLI MÉDIA, KTERÉ JSOU ZNÁMÁ NEBO NÁSLEDNĚ VYVINUTÁ, BEZ DODATEČNÉ NÁHRADY. TATO VSTUPENKA NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA PRO REKLAMU, PROPAGACI (VČETNĚ SOUTĚŽÍ A LOTERIÍ) NEBO JINÉ OBCHODNÍ ÚČELY BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NHL. DRŽITEL VSTUPENKY DÁLE SOUHLASÍ S POLITIKOU NHL, JEJÍCH ČLENSKÝCH KLUBŮ A POKYNŮ PERSONÁLU NA STADIÓNU, JINAK BUDE PŘEDMĚTEM ZRUŠENÍ LICENCE VYTVOŘENÉ TUTO VSTUPENKOU BEZ NÁHRADY. JAKÉKOLI NEVYDAVATELSKÉ NEBO OBCHODNÍ POUŽITÍ JAKÉKOLI ZNAČKY KLUBU NHL NEBO NHL JE ZAKÁZÁNO BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SCHVÁLENÍ NHL. JAKÉKOLI NEAUTORIZOVANÉ PŘENOSY, FOTOGRAFIE NEBO JINÉ ZOBRAZENÍ NEBO POPIS JAKÉKOLI HERNÍ AKCE, INFORMACE O HŘE NEBO JINÉ STADIÓNOVÉ ČINNOSTI JE ZAKÁZÁNO BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SCHVÁLENÍ NHL.

Pořadatel a osoby organizující nebo provádějící akci si vyhrazují právo akci zaznamenat. Ve všech případech fotografování, zhotovování filmu nebo videa a / nebo jiného záznamu během akce nebo v souvislosti s ní souhlasí držitel vstupenky s použitím záznamů bez nároku na finanční náhradu.

Top