NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Carlson Hockey Games

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD                                                VSTUPENKY Carlson Hockey Games
Carlson Hockey Games

DRFG Arena, Křídlovická 34, Brno, 603 00
vydaný v souladu s § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

1. Obecná ustanovení
a) Tento návštěvní řád byl vydán a schválen Českým svazem ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 005 36 440 (dále jen „pořadatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené jako zimní stadion nebo arena (dále také „hala“ nebo „stadion“). Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu haly a používajících její zařízení v rámci turnaje Carlson Hockey Games konaného ve dnech 2. – 5. května 2019. Tento návštěvní řád doplňuje návštěvní řád zimního stadionu, kde se dané utkání koná.
b) Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v hale uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu haly je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.

2. Hala
a) Hala slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně pořadatel.
b) Veřejnost může do areálu haly vstupovat pouze se souhlasem pořadatele, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím pořadatele a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
c) Kromě pořadatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie (dále souhrnně též jen „policie“).

3. Vstup a pobyt v hale
a) V hale mohou pobývat pouze osoby, které se u vstupu prokáží platnou vstupenkou na příslušné utkání nebo osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Výjimka je stanovena pro děti do 120 cm výšky, které jsou doprovázeny osobou starší 18 let s platnou vstupenkou. Tyto děti mohou pobývat v hale bez vstupenky, ale nemají nárok na samostatné sedadlo. Každá osoba starší 18 let s platnou vstupenkou může doprovázet pouze 1 takové dítě. Tato výjimka neplatí do sektoru určeného pro stání.
b) Každá osoba uvnitř haly má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z haly vyveden. Při opuštění haly pro opětovný návrat je potřeba vstupenku při odchodu označit ve čtečce vstupenek a při opakovaném vstupu ji opětovně v čtečce vstupenek označit. V případě nezaregistrování odchodu vstupenka ztrácí platnost a opakovaný vstup nebude držiteli vstupenky umožněn. Možnost opětovného návratu do haly platí pouze pro víkendová utkání (4. a 5. 5. 2019), ve čtvrtek 2. 5. 2019 ztrácí vstupenka při opuštění haly svou platnost a opětovný návrat není možný.
c) Hala je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně 1 hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.
d) Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (v případě vstupenky na stání jen sektor) uvedené na jeho vstupence pro danou akci a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.
e) Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
f) Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto návštěvního řádu a zavazuje se jej vždy bezvýhradně dodržovat. Návštěvníci se zavazují dodržovat dále i pokyny pracovníků pořadatele.
g) Vstupem do haly návštěvník vyjadřuje souhlas s využitím své podobizny pro komerční účely, a to v souladu s platným občanským zákoníkem.

4. Vstupní kontrola
a) Každý návštěvník je při vstupu do haly povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný doklad opravňující ke vstupu do haly.
b) Do prostoru areálu haly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob pobývajících v areálu haly nebo samotný areál haly. Každý návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen v případě důvodného podezření umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě nahlédnout do zavazadel vnášených do haly. Podezření je důvodné zejména tehdy, pokud jde o kontrolu vnášených zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů, věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně či představujících jiné bezpečnostní riziko.
c) Do prostor haly nebudou vpuštěny osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
d) Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. ke vstupu do haly či k pobytu v hale, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté či vykázané osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Chování v hale
a) Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce, která v hale právě probíhá.
b) Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
c) Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného.
d) Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
e) Hala a její okolí jsou z bezpečnostních důvodů monitorovány kamerovým systémem.

6. Zákazy
a) Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu pořadatele zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:
• rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
• zbraně jakéhokoli druhu,
• spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
• předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
• neskládané předměty,
• jakoukoliv pyrotechniku,
• mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
• jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení zakoupené mimo halu a pořadatelem povolených prostor,
• zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy,
• fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu, s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele haly,
• trubky VUVUZELA.
b) Dále je návštěvníkům zakázáno:
• vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
• vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,
• házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm,
• ničit zařízení a vybavení haly,
• bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující či jinak parazitující na dobrém jménu české hokejové reprezentace, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
• konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
• jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce,
• překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné v hale,
• zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby.
c) Pořadatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.
d) V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.

7. Odpovědnost za škody
Vstup a užívání haly uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je povinný neprodleně nahlásit pořadateli.

8. Jednání proti právním předpisům, dobrým mravům a veřejnému pořádku
a) Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z haly a postihnuty zákazem vstupu do haly. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikne-li podezření z trestného jednání nebo přestupku.
b) Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti pořadateli dané akce.
c) Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.

9. Důležité informace
a) PRVNÍ POMOC
Pořadatel akce zajišťuje pro návštěvníky první pomoc. V případě potřeby návštěvníci přivolají zdravotníka prostřednictvím pořadatelské nebo bezpečnostní služby.

b) DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
I. Tísňové volání 112
II. Policie ČR 158
III. Záchranná zdravotní služba 155
IV. Hasiči 150

10. Účinnost
Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 2. května 2019.

V Praze dne: 5. 3. 2019


__________________
Za pořadatele:
Martin Urban, generální sekretář
Český svaz ledního hokeje z.s.
Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
Top