Souhlasím s obchodními podmínkami pořadatele a reklamačním řádem

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro prodej vstupenek a permanentních vstupenek, společně jako „vstupenky“ na utkání SK Slavia Praha – fotbal, a. s. jako „pořadatele“ pro sezonu 2018/2019.

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na fotbalová utkání SK Slavia Praha – fotbal, a. s. (dále jen "Slavia") prostřednictvím smluvních prodejních míst vstupenek a všechny smluvní vztahy se zákazníky z toho vyplývající.

2. Způsoby prodeje vstupenek

Prodej vstupenek na fotbalová utkání Slavie zajišťuje společnost Ticketportal. Poptávka na zakoupení vstupenky (vstupenek) vzniká ze strany zákazníka sdělením požadavku na vybrané vstupenky obsluze smluvního prodejního místa vstupenek nebo korektním zadáním a odesláním všech dat potřebných pro provedení rezervace vstupenek na webovém portálu www.ticketportal.cz

Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem a zákazník bere na vědomí poučení dle čl.II Obchodních podmínek s tím že účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí vstupenky, z ní plynoucích služeb a zasílání informacích důležitých k využití této služby. Osobními údaji se rozumí identifikační a kontaktní údaj.
Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození není poskytována náhradní vstupenka.

3. Používané pojmy

3.1 Vstupenka

Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní utkání, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. Při opuštění místa pořádání akce ztrácí vstupenka svoji platnost. V případě zrušení akce se držitel vstupenky řídí Reklamačním řádem Slavie, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Jakýmikoli dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. Padělání, pozměňování či kopírování vstupenky je trestné, padělatel bude trestně stíhán.

3.2 Permanentní vstupenka

Permanentní vstupenky opravňuje ke vstupu na všechna domácí utkání základní části Fortuna ligy 2018/2019 a českého poháru. Dále slouží k výhradnímu užití v permanentní vstupence uvedené sedačky v průběhu utkání, určené dle sektoru, čísla řady a čísla sedačky. Permanentní vstupenka slouží pro opakované použití v rámci stanoveného časového období. Permanentní vstupenka je přenosná, avšak dětská či studentská permanentka opravňuje ke vstupu pouze dítě do 15 let nebo 150 cm či studenta. Při zakoupení permanentní vstupenky je zákazník povinen vyplnit formulář se svými osobními údaji (při osobním nákupu permanentní vstupenky je třeba vyplnit a vlastnoručně podepsat Formulář majitele permanentní vstupenky) a potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasílání Slávistického Newsletteru. Bližší informace naleznete na www.slavia.cz.

V případě, že na základě vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či orgánu řídícího příslušnou soutěž nebude možné k určitému utkání či utkáním využít sedačku, k jejímuž užívání je majitel permanentní vstupenky oprávněn, je Slavia oprávněna vyloučit permanentní vstupenky, jichž se opatření dotýká, z přístupu na utkání. Slavia je povinna o tomto opatření informovat majitele permanentních vstupenek na internetových stránkách www.slavia.cz nejpozději tři dny před konáním utkání. Majiteli permanentní vstupenky nepřísluší v takovém případě nárok na slevu či vrácení ceny permanentní vstupenky.

Pokud majitel permanentní vstupenky využije přednostního práva na nákup vstupenek na soutěže Fortuna liga, český pohár, Liga mistrů anebo Evropská liga, je oprávněn prodat tyto lístky druhé osobě maximálně za stejnou cenu, za jakou vstupenku koupil. V případě, že se bude snažit prokazatelně prodat nebo prodá vstupenku za vyšší cenu či poruší Návštěvní řád Eden Arény, může mu být permanentní vstupenka zneplatněna bez další náhrady.

V případě ztráty či poškození je majitel povinen tyto skutečnosti nahlásit písemně na email slavia@slavia.cz, kde bude instruován k dalšímu postupu.
Při žádosti o vytsvaení duplikátu je majitel permanentní vstupenky povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popřípadě řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu permanentní vstupenky činí 250 Kč. V případě doložení krádeže písemným potvrzením od Policie činí poplatek 50 Kč.

3.3 Oficiální prodejní místa vstupenek (dále také jen OPM)

Prodejní místo vstupenek se nachází na adrese U Slavie 1540/2a, Praha 10. Provozní dobu tohoto prodejního místa stanovuje provozovatel prodejního místa. Internetový prodej zajišťuje společnost Ticketportal. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná místa pořadatel nenese odpovědnost.

3.4 Webový portál

Internetové stránky www.slavia.cz provozované SK Slavia Praha – fotbal a.s. slouží k poskytování informací o klubu, o sportovních či jiných akcích.

3.5 Akce

Soubor fotbalových utkání nebo jednotlivá utkání případně jiné akce popsané na www.slavia.cz.

3.6 Adresný ticketing

Zákazník po výběru vstupenek na volná místa u každého vybraného sedadla vyplňuje údaje: jméno, příjmení, datum narození majitele vstupenky. Zákazník zodpovídá za správnost uvedených údajů, které budou následně ověřeny při vstupu na stadion.

4. Ceny a poplatky

Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu jak prodejci vstupenek, tak pořadatelské službě při vstupu na místo konání akce. Přehled poskytovaných slev je vždy uveden v informacích k jednotlivým akcím na oficiálních internetových stránkách klubu. V případě, že zákazník nesplňuje uvedené podmínky pro poskytnutí slevy, nebude mu umožněn vstup na akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

5. Obecná ustanovení

Změna termínu pořádané akce je vyhrazena. Zpětvzetí vstupenek při změně termínu akce je možné jen do dne předcházejícímu konečnému dni pořádání akce. V jiných případech je zpětvzetí vstupenky vyloučeno. Bude-li Akce zrušena, držitel Vstupenky obdrží vstupné zpět oproti vrácení Vstupenky v místě, kde Vstupenku zakoupil (neplatí v případě Permanentní vstupenky).

Držitel vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Eden Arény, zejména pak pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Při nedodržení Návštěvního řádu Eden Arény je splatná smluvní pokuta, která je v Návštěvním řádu Eden Arény uvedena, ostatní práva pořadatele zůstávají nedotčena.

Článek II

Poučení o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”)

a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ”)

 

1)      Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. Dále jen jako „Subjekt“

2)      Společnost SK Slavia Praha – fotbal a.s., se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 63999609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 3541 (dále jen „správce”) zpracovává osobní údaje.

3)      Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje i pro účely zajištění a poskytování dále uvedených plnění (nastane-li případ kteréhokoliv níže uvedeného plnění):

- evidence v databázi kontaktů správce

- zajištění účasti na společenských událostech a/nebo obchodních cestách organizovaných správcem

a to po dobu účasti na jejich využívání, včetně doby nutné k jejímu administrativnímu ukončení v souladu s příslušnými předpisy.

 

4)      Správce používá podobizny a obrazové snímky (fotografie) poskytnuté správci nebo pořízené správcem na akcích pořádaných správcem pro účely:

-                zveřejnění podobizny na vstupní kartě do objektu správce,

-                zveřejnění fotografií v tištěné firemní prezentaci správce, propagačních nebo jiných materiálech správce

-                zveřejňování fotografií ve firemní prezentaci správce na webových stránkách správce.

 

5)        Správce oznamuje zpracovávání osobních údajů, které jsou získávány v souvislosti s provozováním kamerového systému a elektronického přístupového systému na akcích správce, a s jejich poskytováním třetím stranám, zejména Policii ČR či jiným orgánům veřejné správy. Kamerový systém na akcích správce je provozován výhradně za účelem ochrany majetku, zdraví a života zaměstnanců správce. Zároveň správce oznamuje, že takto pořízené osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu 5 pracovních dnů od jejich pořízení, nenastanou-li okolnosti, které podmiňují prodlouženi této doby.

Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem zpracovávány:

Po dobu trvání plnění k správci a poté ještě po dobu 3 let po skončení tohoto plnění z důvodu oprávněných zájmů správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. Po uplynutí této lhůty je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace.

Poučení subjektu o právech při zpracování údajů:

 

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má subjekt právo:

-                  požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem,

-                  požádat o kopii těchto osobních údajů,

-                  požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

-                  požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud svůj souhlas odvolám, pokud vznesu námitky proti zpracování, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

-                  požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,

-                  na přenositelnost údajů (správce je povinen vydat osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.)

 

Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti pověřenými konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel Ticketingového, mailingového, databázové a odbavovacího systému. Aktuální seznam bude vydán na vyžádání.

Subjekt uplatňuje svá práva (včetně podat námitku) u správce osobních údajů. Subjekt má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu subjektu jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce.

Článek III.

REKLAMACE

1. Reklamační řád

1.1 Nestandardní situace při prodeji nebo nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád Slavie, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Bezpečnost dat

V návaznosti na ochranu osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Slavia garantuje, že osobní data zákazníků jsou považována za přísně důvěrná a nebudou zneužita nebo převedena na jinou osobu vyjma poskytnutí údajů pro IZS.

2. Ostatní ustanovení

Zákazník bere na vědomí, že může dojít ke změně značení a dispozičního uspořádání sedaček na stadionu a že umístění rezervované sedačky je pouze orientační.

3. Účinnost obchodních podmínek

3.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

3.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2018.

Vydala dne 30. 4. 2018 společnost SK Slavia Praha – fotbal a.s.

Top