FIBA EuroBasket Women 2017 / Pokyny pořadatele


1. Obecně
Níže uvedená ustanovení upravují obecná pravidla a podmínky, které se vztahují na všechny osoby, které navštíví oficiální soutěže FIBA (dále jen „Pravidla basketbalové arény“).
Pravidla basketbalové arény začínají platit v okamžiku, kdy osoba vstoupí do prostor, v nichž se koná oficiální soutěž FIBA (dále jen „aréna“). Zůstávají pak v plném rozsahu, platnosti a účinnosti, dokud taková osoba arénu neopustí.
Celý text těchto Pravidel basketbalové arény bude k dispozici na prodejních místech vstupenek, bude vyvěšen u vchodu do arény a bude možné ho případně nalézt na webové adrese fiba.com/eurobasketwomen a stáhnout.
Pokud některá osoba tato pravidla poruší, vystaví se postihu ze strany policie, jiných určených úředních osob, pracovníků bezpečnostní služby a případně jiných řádně pověřených pracovníků, kteří mají na starosti bezpečnost. Takovým postihem může být (i) napomenutí nebo (ii) vykázání z arény. Jestliže je osoba z arény vykázána, pozbývá právo opětovně vstoupit ve stejný den do arény a nemá nárok na náhradu nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s danou událostí, včetně výdajů za vstupenku apod.
Osobám, jimž úřady zakážou návštěvu sportovních utkání, není dovoleno si kupovat vstupenky ani vstupovat do arény.
2. Bezpečnost
2.1. Předpokladem pro vpuštění do arény je, že všechny osoby, které navštíví utkání oficiální soutěže FIBA, budou vždy:
2.1.1. dodržovat pravidla a pokyny policie, jiných určených úředních osob, pracovníků bezpečnostní služby a případně jiných řádně pověřených pracovníků majících na starosti bezpečnost;
2.1.2. mít u sebe platný doklad opravňující ke vstupu (vstupenku) a úřední průkaz totožnosti opatřený fotografií umožňující identifikaci;
2.1.3. souhlasit s kontrolami, osobními prohlídkami a zabavením předmětů, které právní předpisy nebo tato Pravidla basketbalové arény nepovolují.
2.2. Osoby pod vlivem alkoholu, drog či jiných látek ovlivňujících chování nebudou do arény vpuštěny.
2.3. Níže uvedené předměty jsou na místech konání soutěží FIBA zakázány (nejsou povoleny). Osoby, které budou mít u sebe některý z níže uvedených předmětů, nebudou na místo konání vpuštěny, případně budou předány členům místní pořádkové služby.
Předměty, které jsou na místech konání zakázány, jsou:
2.3.1. lahve, termosky;
2.3.2. pracovní nástroje;
2.3.3. stany, plakáty, barvy ve spreji nebo jiné předměty, které by mohly být použity na místě konání k demonstraci nebo poškozování majetku;
2.3.4. skleněné lahve (s výjimkou léků ve skleněných lahvičkách o objemu do 100 ml);
2.3.5. více než jedna taška o objemu 25 litrů z měkkého, nezpevněného materiálu (musíte být schopni umístit tašku pod své sedadlo);
2.3.6. vysílačky, rušičky telefonů a rádiové skenery;
2.3.7. osobní/soukromá zařízení s Wi-Fi (včetně smartphonů a tabletů aj.) jsou na místech konání povolena, nesmí se však používat jako bezdrátové přístupové body pro připojení více zařízení);
2.3.8. laserová ukazovátka a stroboskopická světla;
2.3.9. jízdní kola, skládací jízdní kola, kolečkové brusle a skateboardy;
2.3.10. domácí mazlíčci a zvířata (s výjimkou asistenčních zvířat);
2.3.11. veškeré masky či kukly;
2.3.12. všechny druhy nožů a předměty s čepelí, včetně kapesních nožů a nožů, které jsou součástí oděvů typických pro určitou kulturu;
2.3.13. útočné zbraně nebo nástroje, jako jsou bajonety, vyskakovací nože, teleskopické obušky, nabroušené hřebeny, upravené přezky na opasek a samostatné čepele upravené na zbraně;
2.3.14. předměty, které se podobají zakázaným předmětům, jako jsou repliky pistolí či žertovné explodující předměty;
2.3.15. spreje pro osobní obranu, jako jsou CS spreje nebo pepřové spreje;
2.3.16. střelné zbraně a střelivo (včetně jejich replik, součástí nebo jakýchkoliv předmětů, které lze za střelnou zbraň považovat);
2.3.17. všechny druhy hořlavých a výbušných látek, kapalin či plynů nebo jiných hořlavých látek včetně zábavní pyrotechniky apod.;
2.3.18. výbušniny, světlice a dýmovnice;
2.3.19. nebezpečné a toxické látky;
2.3.20. kontrolované drogy, včetně látek, které se jim podobají;
2.3.21. videokamery, bez ohledu na jejich velikost, model, dosah a kvalitu;
2.3.22. veškeré fotoaparáty s teleobjektivem s ohniskovou vzdáleností větší než 150 mm (pouze akreditovaní fotografové mohou používat fotografickou techniku nebo zařízení pro vysílání pro komerční účely);
2.3.23. trojnohé stativy nebo monopody se nesmí používat (pouze akreditovaní fotografové a televizní štáby mohou používat fotografickou techniku nebo zařízení pro vysílání pro komerční účely);
2.3.24. tyče (tj. tyče na vlajky) z tvrdého materiálu a delší než 1 metr;
2.3.25. předměty, které jsou zdrojem hluku, jako jsou lovecké rohy, pneumatické houkačky,
klaksony, megafony, vuvuzely a píšťalky;
2.3.26. míče, rakety, létající talíře (frisbee) a podobné předměty nebo střely;
2.3.27. veškeré další předměty nebo látky, které by mohly ohrozit bezpečnost, veřejné zdraví, veřejný pořádek a dobré jméno FIBA, místního organizačního výboru a místa konání;
2.3.28. role papíru (včetně toaletního papíru, pásek do registračních pokladen, konfet);
2.3.29. veškeré vlajky, s výjimkou oficiálních národních vlajek zemí, které se utkání účastní;
2.3.30. veškeré letáky, předměty nebo oděvy s politickými, náboženskými, rasistickými, nepřátelskými, agresivními a pobuřujícími sděleními nebo se zjevným komerčním označením cíleným na „parazitující marketing“ (ambush marketing);
2.3.31. velké golfové deštníky;
2.3.32. nadměrné množství potravin.
2.4. Kromě toho existují předměty, které jsou na místech konání povoleny pouze výjimečně. Veškeré takové případy odsouhlasí vedoucí pracovník odpovědný za bezpečnost na daném místě konání.
Předměty, které jsou na místě konání výjimečně povoleny, jsou:
2.4.1. velké vlajky (větší než 1 metr x 2 metry) a transparenty;
2.4.2. hudební nástroje a bubínky.
2.5. V aréně není dovoleno kouřit, s výjimkou případných k tomu vyhrazených prostor.
2.6. Po vstupu do arény osoby nesmí:
2.6.1. házet předměty nebo látky nebo takové předměty či látky zapalovat;
2.6.2. jednat agresivně způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost, veřejné zdraví, veřejný pořádek, souvislé pokračování zápasu nebo dobré jméno FIBA a místního organizačního výboru;
2.6.3. činit prohlášení, sdělení nebo se dopouštět jednání, která by dávala najevo určitý národní, politický, náboženský, etnický nebo rasový postoj nebo přesvědčení nebo která by mohla vyvolat násilí, rasismus, náboženské rozpory nebo xenofobii;
2.6.4. účastnit se v aréně jakékoliv formy sázení;
2.6.5. ohrožovat své životy a zdraví nebo životy a zdraví jiných osob a dopouštět se škodlivého jednání agresivní povahy;
2.6.6. lézt na sedadla nebo jiné konstrukce uvnitř arény;
2.6.7. zdržovat se během utkání v prostorách neuvedených na vstupence, včetně uliček a prostor podél basketbalového hřiště.
3. Záznamy
3.1. Každá osoba, která utkání navštíví, bere výslovně na vědomí, že nejde o veřejnou událost a že utkání tudíž
nesmí být žádným způsobem zaznamenáváno.
3.2 V rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů souhlasí každá osoba, která utkání navštíví, s tím, že její hlas, obraz, fotografie a podoba, které budou pořízeny prostředky pro živé videopřenosy nebo videozáznamy, vysílání, streamování nebo jinými prostředky pro přenos či záznam, pořízení fotografií či jinými současnými, popřípadě budoucími mediálními technologiemi (dosud neznámými nebo nevynalezenými, popřípadě navrženými následně), mohou být po neomezenou dobu bezplatně a bez jakékoliv náhrady používány, a uděluje neodvolatelný souhlas s tím, aby FIBA nebo třetí strany zmocněné k používání těchto prostředků basketbalovou federací FIBA takový hlas, obraz, fotografii či podobu používaly. Každá osoba se zříká všech práv a úkonů, jimiž by se takovému využití podle příslušných právních předpisů bránila. Basketbalová federace FIBA (a třetí strany zmocněné basketbalovou federací FIBA k používání těchto prostředků) bude při případném použití takových prostředků vázána veškerými příslušnými právními předpisy a bude je dodržovat.
3.3. Osoby nesmí zaznamenávat ani přenášet zvuk, pohyblivé obrazy, statické snímky ani popisy či výsledky nebo statistiky utkání pro jiné účely než pro soukromé využití. Je přísně zakázáno šířit zvuk, pohyblivé obrazy, statické snímky, popisy, výsledky nebo statistiky utkání, ať už v celém rozsahu nebo zčásti, za účelem jakékoliv formy zveřejnění, a to bez ohledu na formu přenosu – ať už jde o přenos prostřednictvím internetu, rozhlasu, televize, mobilního telefonu, tabletu, notebooku, datového příslušenství nebo jiného současného, popřípadě budoucího prostředku (dosud neznámého nebo vynalezeného, popřípadě navrženého následně). Osoby nesmí žádné jiné osobě při provádění výše uvedených činností napomáhat.
4. Zákaz marketingových činností
4.1. Osoby se nesmí v aréně podílet na žádné formě činnosti, která by mohla vést k neoprávněné komerční činnosti, včetně nedovoleného spojování s basketbalovou federací FIBA a jejími obchodními partnery apod.
4.2. Osobám se v aréně přísně zakazuje používat, nosit, mít u sebe nebo držet propagační či komerční předměty a materiály nebo nabízet k prodeji či prodávat nápoje, potraviny, suvenýry, oblečení nebo jiné propagační, popř. komerční předměty či je mít u sebe s úmyslem je prodávat. Veškeré takové předměty mohou příslušné úřady odstranit či zabavit.
4.3. Osobám se v aréně přísně zakazuje poskytovat jakýkoliv druh komerčních služeb nebo provozovat jakoukoliv komerční reklamu.
5. Odpovědnost
5.1. V případě mimořádné události zůstanou návštěvníci klidní a budou dodržovat pravidla a pokyny policistů, jiných určených úředních osob, pracovníků bezpečnostní služby a případně jiných řádně pověřených pracovníků majících na starosti bezpečnost. V opačném případě nenese místní organizační výbor žádnou odpovědnost za nepříznivé následky pro životy, zdraví a majetek návštěvníků.
5.2. Pokud návštěvník poruší předpisy o požární bezpečnosti a spustí tak systém požárního poplachu (včetně případů způsobených kouřením v aréně), nenese místní organizační výbor žádnou odpovědnost za
přerušení utkání v důsledku nouzové evakuace.
5.3. Místní organizační výbor dále nenese odpovědnost za škody na životech, zdraví a majetku návštěvníků, pokud takové škody návštěvníci způsobí porušením těchto pravide
Top