VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A JINÉ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM PRODEJNÍ SÍTĚ TICKETPORTAL

(dále jen "Podmínky")

1. Předmět úpravy Podmínek
Tyto Podmínky společnosti IRSnet CZ s.r.o., IČ: 26732122, se sídlem Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 90221 (dále jen "IRSnet") upravují práva a povinnosti mezi IRSnet a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné Akce prostřednictvím prodejní sítě TICKEPORTAL, již IRSnet provozuje, a veškeré s tímto související vztahy.

2. Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi IRSnet a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

"Akce": Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

"Pořadatel": Fyzická nebo právnická osoba odlišná od IRSnet, zajišťující organizaci konkrétní Akce.

"Zákazník": Osoba užívající prodejní sítě TICKETPORTAL a služeb IRSnet pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu.

"síť TICKETPORTAL": Objednávkový a distribuční systém provozovaný IRSnet, umožňující Zákazníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek nebo služby Voucher prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů. Prodejními kanály sítě TICKETPORTAL se rozumí zejména Smluvní prodejní místa a Webový portál.

"Vstupenka": Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti TICKETPORTAL, opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.

"Voucher": Rezervační služba poskytovaná IRSnet v prodejní síti TICKETPORTAL, opravňující držitele jedinečného kódu Voucheru ke koupi určitého druhu Vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny Voucheru a předem stanovené ceny odpovídající Vstupenky. Voucher není Vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na Akci.

"Smluvní prodejní místo": Smluvní prodejní místo je prodejní místo schválené IRSnet v rámci Prodejní sítě TICKETPORTAL a označené logem TICKETPORTAL, na němž je možné Vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu Smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel Seznam Smluvních prodejních místa je uvedena na Webovém portálu v seznamu prodejních míst.

"Webový portál": Internetové stránky IRSnet na adrese
www.ticketportal.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Akcích a k objednávání služby Voucher a Vstupenek na tyto Akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek a služby Voucher na tomto portálu je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 6 a vyšší, anebo Mozilla Firefox či Opera.

3. Smluvní vztahy
Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je Pořadatel, nikoliv IRSnet. IRSnet pouze obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušné Akce Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a IRSnet ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ").

Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce (zpravidla uvedeným na vstupence nebo uvedeným ve známost jiným vhodným způsobem), jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen "Smlouva o účasti na Akci"). IRSnet tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na Akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na Akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na Akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

Využitím služeb prodejní sítě TICKETPORTAL a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu s IRSnet v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb sítě TICKETPORTAL a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

4. Vstupenky a jejich druhy
Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému sítě TICKETPORTAL. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Umožňuje-li to prodejní kanál sítě TICKETPORTAL, lze Vstupenky zakoupit ve formě tištěné (pouze Smluvní prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo Webového portálu, v podobě "HOMEticket" nebo "GOticket"). Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě "HOMEticket", lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky "HOMEticket" v místě konání Akce. Práva ze Vstupenky zakoupené ve formě "GOticket" se uplatňují v souladu s těmito Podmínkami předložením platné karty "GOticket" vydané IRSnet.

5. Služba Voucher
IRSnet poskytuje v rámci sítě TICKETPORTAL s ohledem na časovou proměnlivost cen Vstupenek před termínem konání Akce rezervační službu Voucher. Rezervační služba Voucher spočívá v časově omezeném poskytnutí garance možnosti koupě vybraného druhu Vstupenky za cenu odpovídající předem určené ceně Vstupenky po odečtení ceny již uhrazeného Voucheru. Voucher není Vstupenkou. Na rozdíl od krátkodobé rezervace Vstupenek prostřednictvím Webového portálu (odst. 6 bod 2 Podmínek) tak Voucher nabízí Zákazníkům delší dobu garance dostupnosti dané Vstupenky a zejména její předem určenou cenu platnou po celou dobu platnosti Voucheru bez ohledu na časový vývoj cen Vstupenek na Akci.

Rezervační úkony spojené s poskytnutím služby Voucher jsou zpoplatněné jednorázovým nevratným poplatkem odpovídajícím ceně Voucheru. Poskytnutí služby Voucher je Zákazníkovi stvrzeno vydáním jedinečného kódu Voucheru, na který je vázán nárok na jednorázové uplatnění práva koupě Vstupenky v době jeho platnosti. Jedinečný kód Voucheru je Zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím. Marným uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká právo Zákazníka z Voucheru bez nároku na vrácení ceny Voucheru. Službu Voucher lze objednat pouze prostřednictvím Webového portálu a uhradit pouze přímou on-line platbou nebo převodem na bankovní účet IRSnet způsobem uvedeným v článku 6 níže.

6. Prodej Vstupenek
Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit, případně rezervovat následujícími způsoby:
1) v rámci přímého prodeje na Smluvním prodejním místě
2) on-line prostřednictvím Webového portálu
3) prostřednictvím call-centra nebo emailu

Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované Vstupenky na Smluvním prodejním místě:
Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na Smluvním prodejním místě v otevírací době této prodejny bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (viz níže) a tuto následně na Smluvním prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.

Zakoupení a rezervace Vstupenky nebo objednání Voucheru prostřednictvím Webového portálu:
Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu rezervaci nebo objednávku rezervovat nebo objednat maximálně 6 Vstupenek nebo Voucherů na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází IRSnet a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu Akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě TICKETPORTAL. Registrovaný Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev a k těmto Vstupenkám objednat službu Voucher, pokud to rezervační systém umožňuje.

Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku nebo službu Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby (PaySec, Mobito nebo jiné uvedené) nebo bankovním převodem na účet IRSnet číslo účtu 27- 3560520227/0100 dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník může dále prostřednictvím Webového portálu rezervovat koupi dané Vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na Smluvním prodejním místě. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky nebo služby Voucher překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko "Koupit" resp. "Rezervovat" odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané Vstupenky nebo Voucheru.

Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat. Vstupenky uhrazené on-line platbou lze po nastavení ověřovacího kódu a volbě vyzvednutí uhrazených vstupenek rovněž vyzvednout na základě přiděleného variabilního symbolu a ověřovacího kódu v tištěné formě na určeném Smluvním prodejním místě.
Rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (internetová rezervace) je službou IRSnet garantující Zákazníkovi možnost koupě daného druhu Vstupenky po sdělení rezervačního čísla na Smluvním prodejním místě, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace. Cena rezervované Vstupenky uvedená na Webovém portálu a v emailovém potvrzení o rezervaci je (na rozdíl od služby Voucher) platná pouze v den rezervace a může se v době vyzvednutí rezervované Vstupenky v jiný den lišit od ceny Vstupenky uvedené v okamžiku její rezervace v závislosti na vývoji cen vstupenek na Akci. Pro garanci dostupnosti a současně i neměnné ceny Vstupenky využijte službu Voucher (článek 5. Podmínek).

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu
help@ticketportal.cz.

Hromadné objednávky a rezervace prostřednictvím call-centra nebo emailu:
Hromadné objednávky a rezervace Vstupenek (ve větším množství než 6 kusů), resp. služby Voucher v tomto rozsahu, objednávky a rezervace pro držitele průkazu ZTP/P - vozíčkáře, případně ostatní držitele průkazu ZTP/P a ZTP, objednávky Vstupenek a Voucherů ze zahraničí, úpravy objednávek a rezervací spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že Zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím call-centra IRSnet v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin na telefonních číslech 224 091 439, 224 091 435, 222 242 997, 224 091 438, případně písemně na emailové adrese
rezervace@ticketportal.cz. Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití Webového portálu a call-centra se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je Zákazník.

Písemné objednávky mají formu závazné nabídky na uzavření Smlouvy o účasti na Akci a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných Vstupenek nebo Voucherů se specifikací dané Akce a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky Zákazníka ze strany IRSnet jménem Pořadatele je Smlouva o účasti na Akci v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za Vstupenky splatná do 5 dnů od uzavření příslušné Smlouvy o účasti a Vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

7. Ceny a poštovní poplatky
Cena Vstupenky nebo služby Voucher je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky obsluhou Smluvního prodejního místa. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vstupenky a služby Voucher je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky. V případě, že Zákazník vyžaduje zaslání zakoupených Vstupenek poštou, je povinen uhradit rovněž poštovné a balné ve výši určené IRSnet při objednávce Vstupenek.

Platba ceny Vstupenek a případného poštovného a balného se provádí převodem na bankovní účet IRSnet, číslo účtu 27-3560520227/0100, popřípadě lze částku uhradit v hotovosti v centrální kanceláři IRSnet, na adrese Politických vězňů 15, 11000, Praha 1 ve výše uvedené otevírací době. Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

V případě zaslání Vstupenek poštou lze Vstupenky objednat nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním příslušné Akce (objednávky se zasláním do ČR), nejpozději 35 kalendářních dnů před konáním Akce (objednávky se zasláním mimo ČR). IRSnet za žádných okolností nenese odpovědnost za termín doručení či případné nedoručení zásilky na Zákazníkem udanou adresu. Cena expedičního poplatku pro zaslání Vstupenek formou doporučené zásilky činí 60,- Kč, jedná-li se o cenné psaní v rámci ČR, pak činí tato částka 90,- Kč, do ostatních zemí světa se poštovné pro cenné zásilky řídí ceníkem společnosti Česká pošta, s.p.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.

8. Reklamace
Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze Smluvního prodejního místa a v případě dodání Vstupenek Poštou nejpozději do 3 pracovních dnů písemně poštou na adresu IRSnet, elektronickou poštou (email) nebo faxem uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců IRSnet. Obsluha Smluvního prodejního místa podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha Smluvního prodejního místa povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit obsluze Smluvního prodejního místa vydanou Vstupenku.

IRSnet jako distributor Vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce - zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. IRSnet v odůvodněných případech zprostředkuje přímou komunikaci mezi Zákazníkem a Pořadatelem nebo pro takovou komunikaci poskytne Zákazníkovi poslední jemu známé údaje.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

9. Vracení vstupného a výhrady Pořadatele
U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby IRSnet.

Podmínky pro vracení vstupného, včetně lhůty pro uplatnění nároku na vrácení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. IRSnet je oprávněn vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného IRSnet ze strany Pořadatele udělen, mohou Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na Akci přímo vůči Pořadateli. IRSnet v takovém případě poskytne Zákazníkovi poslední jemu známé kontaktní údaje pro uplatnění reklamace. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém Smluvním prodejním místě, na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese
reklamace@ticketportal.cz. Nebude-li v pokynech pro vracení vstupného ze strany Pořadatele stanoveno jinak, při vracení Vstupenek Zákazníkovi nebude vrácena částka označená na Vstupence jako předprodejní poplatek.

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, vstupné se vrací v místě Smluvního prodejního místa, v němž byla Vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet nebo vstupenek zakoupených na dobírku, zajišťuje vracení vstupného centrální kancelář IRSnet na adrese Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze Smluvního prodejního místa, jinak na adresu centrální kanceláře IRSnet CZ, s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00.

10. Ochrana osobních údajů
IRSnet shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci užívání sítě TICKETPORTAL, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Zákazník v rámci užívání sítě TICKETPORTAL vědomě poskytne. Osobní údaje IRSnet shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

IRSnet shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je IRSnet oprávněn dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na Webovém portálu nebo při jiném využití služeb prodejní sítě TICKETPORTAL uděluje Zákazník společnosti IRSnet souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování sítě TICKETPORTAL, resp. konaných Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Zákazník uděluje IRSnet souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Akce koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování. Uvedené platí zejména v případě, kdy si Zákazník zakoupí Vstupenku nebo Voucher na Akci konanou v O2 areně (víceúčelové hala na adrese Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00); v takovém případě je IRSnet oprávněn předat osobní údaje společnosti Bestsport, a.s., IČ: 242 14 795, se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla IRSnet nebo na emailovou adresu
help@ticketportal.cz. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že IRSnet provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat IRSnet o vysvětlení nebo může požadovat, aby IRSnet odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení IRSnet.

11. Závěrečná ustanovení
Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem nebo IRSnet vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na Akci odstoupit.

IRSnet nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje si právo kdykoli změnit ceny Vstupenek a Voucherů v síti TICKETPORTAL, a to zejména na pokyn Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané Akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální kancelář IRSnet zasláním požadavku na emailovou adresu
rezervace@ticketportal.cz.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2014 a IRSnet si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

Top