Best of Broadway - Pokyny pořadatele

  • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
   • Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
    • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
     • Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
      • Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
       • Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSNetCZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.
        • V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.
         • Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.
          • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) v předprodejní síti zkontrolovat správnost vytištěných údajů a to, že vstupenka je kompletní. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) vrácena a vydána nová, bezvadná. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
           • V případě neovlivnitelných situací (zásah vyšší moci, nemoc interpreta apod.) může pořadatel termín akce po dohodě s interpretem přesunout či akci zrušit. V případě přesunutí termínu konání akce zůstává v platnosti původní vstupenka. O takovéto změně bude pořadatel informovat veřejnost pomocí smluvních partnerů (distributorů vstupenek). V případě zrušení akce v den jejího konání z důvodu neovlivnitelné situace se na místě refundace vstupného neposkytuje. Návštěvník si ponechá vstupenku pro případ náhradního termínu nebo uplatnění reklamace.
            • Tyto pokyny jsou závazné pro veškeré návštěvníky kulturních akcí, pořádaných společností CRYSTAL SKULL s.r.o.

Top