Pokyny pořadatele - VIP balíčky

1. Prodej poukazu VIP package je možný pouze za předpokladu současného nákupu vstupenky dle typu VIP package.
 
2. Zákazník je povinen pro vyřízení objednávky předat  společnosti IRSnet CZ s.r.o.  jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresu.
 
3. Zákazník souhlasí s tím, že pořadatel a jím pověřený subjekt, IRSnet CZ s.r.o., bude uchovávat a zpracovávat jejich osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souvislosti s prodejem a distribucí poukazu VIP package, včetně jména, příjmení, bydliště, státní příslušnosti a kontaktních údajů o zákazníkovi.
 
4. Pořadatel je oprávněn užít údaje a výsledky jejich zpracování pouze pro vnitřní účely a pro jejich předání třetím osobám zajišťujícím distribuci VIP package. Pořadatel je oprávněn zpracovávat údaje pro uvedený účel ve sjednaném rozsahu i po skončení akce.
 
5. Poukaz VIP package je cenina, jeho padělání a pozměňování je zakázáno.
 
6. Zaplacený poukaz VIP package se nevrací, nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení peněz za zaplacený poukaz VIP package pořadatel, nikoli IRSnet CZ s.r.o. V případě zrušení akce uplatní držitel poukazu VIP package nárok na vrácení peněz dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
 
7. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje poukazů VIP package bude společnost IRSnet CZ s.r.o postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Top