ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY IRSNET CZ S.R.O. PRO PODNIKATELSKÉ UŽIVATELE SLUŽBY WWW.TICKETPORTAL.CZ

Tyto zvláštní obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydala společnost IRSnet CZ s.r.o., IČ: 26732122, se sídlem Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 90221 (dále jen „IRSnetCZ“) a obsahují informace a ujednání regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále jen „Nařízení“).

 

Pořadatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a jeho smluvní ujednání mezi ním a IRSnetCZ se jimi bude řídit.

 

I.        Definice pojmů

 

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

„Akce“: koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času Návštěvníky v předem určeném termínu a na určeném místě (určeném Pořadatelem), na které jsou prostřednictvím Portálu prodávány vstupenky.

 

„Pořadatel“: fyzická nebo právnická osoba, která pořádá a organizuje konkrétní Akce; Pořadatel je výlučně odpovědný za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí. Pořadatel je s IRSnetCZ ve smluvním vztahu umožňující Pořadateli prodej vstupenek na Akce prostřednictvím Portálu, a to na účet Pořadatele a jeho jménem.

 

„Návštěvník“: osoba užívající Portál a služeb IRSnetCZ pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci. Akce je vždy pořádána Pořadatelem, Návštěvník proto veškeré nároky ze smluvního vztahu s Pořadatelem, včetně vrácení vstupného, musí uplatňovat přímo u Pořadatele.

 

„Portál“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný IRSnetCZ na adrese www.ticketportal.cz, umožňující Návštěvníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek u Pořadatele. Portál je jako tzv. online zprostředkovatelská služba online tržištěm.

 

II.       Předmět úpravy Podmínek

 

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti mezi Pořadatelem jako tzv. podnikatelským uživatelem Portálu a IRSnetCZ v návaznosti na Nařízení. V oblastech neupravených těmito Podmínkami či v případě rozporu mezi nimi a smlouvou, se vztah Pořadatele a IRSnetCZ řídí jejich smluvním ujednáním (smlouvou), které má před zněním těchto Podmínek přednost. Není-li výslovně stanoveno jinak, odkaz na porušení těchto Podmínek zahrnuje i odkaz na porušení smlouvy samotné.

 

IRSnetCZ pro Pořadatele uskutečňuje jeho jménem a na jeho účet prodej a distribuci vstupenek na Akce a inkaso plateb za ně. Za vstupenky a pořádání Akce je odpovědný výlučně Pořadatel Akce.

 

III.      Omezení, pozastavení a ukončení poskytování služeb

 • IRSnetCZ si vyhrazuje, vedle případů ujednaných ve smlouvě, právo odmítnout prodej vstupenek na Akci anebo provádění propagace Akce či dalšímu prodeji a propagaci zamezit:
   • v případě, kdy bude podezření, že Akce je či bude v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy nebo by v jejím průběhu mohlo docházet k hromadnému porušování právních předpisů či dobrých mravů,
    • v případě, kdy by byly porušeny etické zásady IRSnetCZ, případně Kodex reklamy Rady pro reklamu,
     • která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů IRSnetCZ či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno IRSnetCZ, jeho zaměstnanců, společníků anebo osob tvořících s ním koncern,
      • v případě, kdy Pořadatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech ze strany IRSnetCZ požadován,
       • v případech uvedených v nařízení EU 2022/2065, zejména podle jeho čl. 30 odst. 3, nebo
        • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

V takovém případě IRSnetCZ sdělí své rozhodnutí o odmítnutí prodeje vstupenek na Akci anebo propagace Akce Pořadateli bez zbytečného odkladu.

 • IRSnetCZ není povinen, pokud tak nebude ujednáno zvlášť, v rámci propagace Akce využívat konkrétní propagační materiály Pořadatele. I v případě, kdy bude uzavřena taková dohoda, je IRSnetCZ oprávněn, vedle případů ujednaných ve smlouvě, odmítnout využití propagačního materiálu či jeho dalšímu využití zamezit:
  • v případě, kdy takový materiál nebude odpovídat uzavřené dohodě,
   • v případě, kdy budou porušeny etické zásady IRSnetCZ, případně Kodex reklamy Rady pro reklamu,
    • z důvodu právně závadného obsahu materiálu, tzn. pokud jeho obsah či šíření bude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a poctivého jednání nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy,
     • v případě, kdy IRSnetCZ bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u materiálu není dán důvod pro jeho odmítnutí podle písm. a) až c),
      • obsahujícího sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob,
       • který bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů IRSnetCZ či bude poškozovat nebo by mohl poškodit dobré jméno IRSnetCZ, jeho zaměstnanců, akcionářů anebo osob tvořících s ním koncern,
        • v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta IRSnetCZ,
         • v případě, kdy se materiál nebude týkat Akce,
          • v případě, kdy Pořadatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech ze strany IRSnetCZ požadován,
           • v případě, kdy Pořadatel bude v materiálu vázat poskytnutí dalších informací na zaslání PR SMS a/nebo volání na telefonní čísla se zvláštním tarifem, anebo
            • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

V takovém případě IRSnetCZ sdělí své rozhodnutí o odmítnutí materiálu Pořadateli bez zbytečného odkladu. Pořadatel je pak povinen bez zbytečného odkladu dodat IRSnetCZ bezvadný náhradní materiál.

 • IRSnetCZ si vyhrazuje právo odmítnout další využití materiálů Pořadatelů:
  • jejichž materiál byl opakovaně odmítnut z některého důvodu uvedeného v předchozím odstavci,
   • kteří opakovaně porušili tyto Podmínky,
    • kteří závažně porušili tyto Podmínky,
     • pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti Pořadatele či pokud by Pořadatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) IRSnetCZ, anebo
      • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

 

 • IRSnetCZ si vyhrazuje právo odmítnout další poskytování služeb Pořadatelům či smlouvu vypovědět:
  • kteří opakovaně porušili tyto obchodní podmínky,
   • kteří závažně porušili tyto obchodní podmínky,
    • pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti Pořadatele či pokud by Pořadatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) IRSnetCZ,
     • pokud Pořadatel zrušil pořádání jakékoliv Akce v posledních 12 měsících bez vážného důvodu či se Akce nekonala z důvodu na straně Pořadatele či z důvodů na straně Pořadatele došlo k vážným problémů v rámci konání Akce, které způsobily Návštěvníkům potíže či podstatně snížily jejich zážitek z Akce,
      • v případech uvedených v nařízení EU 2022/2065, zejména podle jeho čl. 30 odst. 3, nebo
       • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

V takovém případě je výpovědní lhůta 30 dní od doručení písemné výpovědi. Tato výpovědní lhůta se zkracuje na 1 týden v případě, kdy

  • IRSnetCZ uplatní právo na ukončení poskytování služeb z naléhavého důvodu podle českého práva, nebo
   • IRSnetCZ je schopen prokázat, že Pořadatel opakovaně porušil platné podmínky, což vedlo k ukončení poskytování všech dotčených online zprostředkovatelských služeb ze strany IRSnetCZ.

 

 • Rozhodne-li se IRSnetCZ omezit nebo pozastavit poskytování služeb Pořadateli ve vztahu k určitému zboží či službám, jež tento Pořadatel nabízí, poskytne mu nejpozději v okamžiku, kdy k omezení nebo pozastavení nabude účinnosti, na trvalém nosiči odůvodnění tohoto rozhodnutí, ledaže právní předpis stanoví jinak.
 • Rozhodne-li se IRSnetCZ zcela ukončit poskytování všech těchto služeb Pořadateli, poskytne mu nejméně 30 dní před tím, než ukončení nabude účinnosti, na trvalém nosiči odůvodnění tohoto rozhodnutí, ledaže právní předpis stanoví jinak.
 • IRSnetCZ nemusí odůvodnění podle předchozího odstavce poskytnout, pokud se na něj vztahuje právní nebo regulační povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti či okolnosti nebo odkaz na příslušný důvod či důvody, nebo pokud je schopen prokázat, že dotčený Pořadatel opakovaně porušil platné podmínky, což vedlo k ukončení poskytování všech dotčených online zprostředkovatelských služeb.
 • IRSnetCZ si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. V takovém případě je výpovědní lhůta 2 měsíce od doručení písemné výpovědi, přičemž začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
 • Výpověď může být doručena i na e-mail.

 

IV.     Duševní vlastnictví

Tyto podmínky a smluvní vztah mezi Pořadatelem a IRSnetCZ nemají žádný vliv na práva duševního vlastnictví Pořadatelů. IRSnetCZ je však oprávněn přiměřeným způsobem použít logo Pořadatele či jím konané Akce v rámci propagace Akce.

 

V.      Hlavní parametry určující pořadí jednotlivých Akcí v rámci nabídky Portálu

Hlavní parametry určující pořadí jednotlivých Akcí v rámci zobrazované nabídky jsou:

  • časové hledisko (Akce se řadí podle data konání),
   • bannerová zvýhodněná pozice.

Pořadí těchto parametrů bylo zvoleno tak, aby odpovídalo hospodářskému významu pro IRSnetCZ  a uživatelské přívětivosti pro uživatele.

Možnost ovlivnit pořadí je dána pouze u umístění do bannerových pozic a to v rámci speciálně sjednaných podmínek.

Mechanismus určování pořadí zohledňuje charakter Akce a její relevantnost pro spotřebitele takto: datum konání akce, žánrové a podžánrové seřazení.

IRSnetCZ neuplatňuje žádné rozdílné zacházení ve vztahu ke zboží a službám, jež by spotřebitelům prostřednictvím Portálu nabízel sám, nebo osoba jím ovládaná či s ním propojená.

 

VI.     Doplňkové zboží a služby

Spotřebitelům jsou prostřednictvím Portálu nabízeny tyto doplňkové zboží a služby:

 • pojištění pro případ, že se Návštěvník nebude moci Akce zúčastnit,
 • u vybraných akcí, se souhlasem Pořadatele, možnost věnovat finanční částku na dobročinné účely dalším osobám (nadacím, nadačním fondům),
 • u vybraných Akcí povinné a nepovinné další služby v rámci Akce (na základě zvláštní dohody s Pořadatelem).

Pořadatel není oprávněn Návštěvníkům nabízet prostřednictvím Portálu své vlastní doplňkové zboží a služby, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

 

VII.    Dodatečné distribuční kanály a potenciální přidružené programy

 • IRSnetCZ využívá i další distribuční kanály vedle Portálu a to tzv. smluvní prodejní místa. Smluvní prodejní místo je prodejní místo pro offline prodej schválené IRSnetCZ v rámci prodejní sítě TICKETPORTAL a označené logem TICKETPORTAL, na němž je možné vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem.
 • IRSnetCZ využívá i přidružené programy affiliate partnerů.

 

VIII.   Přístup k údajům

IRSnetCZ poskytuje technický a smluvní přístup k údajům k jakýmkoli osobním či jiným údajům, jež podnikatelští uživatelé nebo spotřebitelé poskytují pro účely používání Portálu, nebo které jsou generovány při poskytování těchto služeb, pouze na základě zvláštního smluvního ujednání s Pořadatelem.

Bez tohoto ujednání jsou zpřístupňovány přehledy prodejů na základě přístupového jména a hesla.

K těmto údajům mají přístup tyto třetí strany:

 • subdodavatelé IRSnetCZ, kteří je zpracovávají pro účely nezbytné pro řádné fungování Portálu,
 • orgány veřejné správy v právními předpisy stanovených případech.

IX.     Interní systém pro vyřizování stížností

Pro všechny stížnosti na fungování služby ať již pro neplnění požadavků stanovených právními předpisy nebo pro řešení sporů týkajících se technických problémů, které přímo souvisí s poskytováním služby či jiná opatření IRSnetCZ, je možné využít interní compliance systém IRSnetCZ. Kontakt na compliance officera je: e-mail: compliance@mafra.cz, tel. 225063137.

Tento systém umožňuje se obracet na IRSnetCZ mj. v těchto případech:

  • domnělého neplnění závazků stanovených v Nařízení, které se dotýká Pořadatele, který stížnost podal,
   • technických problémů, které přímo souvisejí s provozem Portálu a které se dotýkají stěžovatele, anebo
    • opatření nebo chování IRSnetCZ, které souvisejí přímo s poskytováním Portálu a které se dotýkají stěžovatele.

X.      Mediace

V případě mimosoudního řešení sporů nebo v případě stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, určila IRSnetCZ dva níže uvedené mediátory, s nimiž je ochotna spolupracovat při pokusu o dosažení dohody:

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D.

Mgr. Dušan Sedláček

 

XI.     Změna podmínek

 • Tyto Podmínky mohou být IRSnetCZ průběžně doplňovány, měněny a aktualizovány a jsou pro Pořadatele platné vždy v aktuálním znění ke dni uzavření příslušné smlouvy.
 • V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že IRSnetCZ může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit a to zejména v případě:
  • změny právních předpisů,
   • změny technických podmínek dodavatelů služeb pro IRSnetCZ,
    • změny výkladu právních předpisů,
     • změn technických parametrů internetu či poskytovatelů mobilních zařízení,
      • změn v odvětví srovnatelných služeb,
       • změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Portálu,
        • změny rozsahu doplňkového zboží či služeb,
         • změny rozsahu přístupu Pořadatele k údajům,
          • změny dodatečných distribučních kanálů či potenciálních přidružených programů apod.
 • V případě již uzavřených smluv oznámí IRSnetCZ změnu Podmínek Pořadatelům prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní emailovou adresu Pořadatele či písemným oznámením zaslaným poštou či do datové schránky s tím, že změna nabude účinnosti 30 dní ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. Pořadatel může změnu Podmínek ve výše uvedené lhůtě odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 15 dnů ode dne, kdy mu IRSnetCZ změnu oznámí.
 • Lhůta 30 dní podle předchozího odstavce může být zkrácena, pokud IRSnetCZ musí:
  • změnit Podmínky na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který jí neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení uvedenou v předchozím odstavci;
   • výjimečně změnit Podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkovatelských služeb, spotřebitelů či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.
 • Pořadatel může kdykoli po oznámení změny Podmínek buď písemným prohlášením, nebo jiným jednoznačným potvrzujícím jednáním upustit od práva na ukončení smlouvy.
 • Během lhůty pro oznámení se nabídka nového zboží nebo služeb učiněná prostřednictvím Portálu považuje za jiné jednoznačné potvrzující jednání, jímž se upouští od lhůty pro oznámení (práva na ukončení smlouvy), s výjimkou případů, kdy rozumná a přiměřená lhůta pro oznámení činí více než 15 dnů, protože změny Podmínek vyžadují, aby Pořadatel provedl významné technické úpravy svého zboží nebo služeb. V těchto případech není nabídka nového zboží či služeb učiněná Pořadatelem automaticky považována za upuštění od lhůty pro oznámení.

Tyto Podmínky jsou platné od 1.9.2023.

Top