Obchodními podmínkami pořadatele, návštěvním řádem Generali areny a beru na vědomí poučení o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MAJITELE PERMANENTNÍ VSTUPENKY

 

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s.

 

PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Zakoupením permanentní vstupenky jste uzavřel(a) smlouvu s naší společností a stal(a) jste se naším zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí permanentní vstupenky, z ní plynoucích služeb a zasílání informací důležitých k využití této služby (dále jen „služba“). Abychom Vám mohli tuto službu poskytovat, musíme pracovat s Vašimi osobními údaji.

 

KDO BUDE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Správcem osobních údajů je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2276. Kontaktní údaje: ochrana-soukromi@sparta.cz, +420 296 111 400, http://www.sparta.cz/ochrana-soukromi.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ?

Za účelem plnění našich smluvních povinností a poskytnutí výše uvedené služby budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, v případě nákupu online i doručovací údaje a dále údaje o poskytovaném plnění. V případě, že jste zakoupili permanentní vstupenku ve prospěch jiné Vámi určené osoby, budeme ve výše uvedeném rozsahu evidovat i osobní údaje této osoby. Této Vámi určené osobě jsme oprávnění sdělit, kdo pro ni permanentku zakoupil. Právním základem je plnění smlouvy. Z titulu oprávněného zájmu naší společnosti budeme dále zpracovávat údaje o využití permanentní vstupenky a historii transakcí, a to za účelem rozvoje a zvyšování kvality našich produktů a služeb.

 

Výše uvedené údaje budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících se službou, a to po dobu jejího trvání a dvou měsíců následujících po jejím skončení. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji a zvyšování kvality našich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoliv ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

 

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené v objednávce služby jako povinné, nebudeme Vám moci poskytnout příslušnou službu a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

 

Pokud jste nám při vyplnění evidenční karty udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, bližší informace k tomuto zpracování naleznete zde www.sparta.cz/ochrana-soukromi/martketingovy-ucel.

 

KDO BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel ticketingového systému, dodavatel mailingového systému, dodavatel databázového systému a dodavatel turniketového systému. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

 

BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE?

Nikoliv.

 

JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ UCHOVÁVÁNY?

Po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

 

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Naše společnost rovněž zřídila pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou AC Sparta Praha fotbal, a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7 nebo email ruzickova@sparta.cz.

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

 

Obecné obchodní podmínky

pro nákup vstupenek pro sezónu 2020/2021

vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Podmínky“)

 

1.           Smluvní vztah vzniká výlučně mezi pořadatelem domácích fotbalových utkání fotbalového klubu AC Sparta Praha na jejím stadionu (dále jen „Stadion“), kterým je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000 IČO: 46356801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 2276 (dále také jako „provozovatel“), a zákazníkem, který si vstupenku zakoupí. Vstupenkou, není-li stanoveno jinak, se v těchto Podmínkách jakož i v Návštěvním řádu Stadionu myslí i permanentní vstupenka. Jakýmikoliv dodatečnými úpravami či poškozením se vstupenka stává neplatnou. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

2.           Vstupenka opravňuje k návštěvě na vstupence uvedené akce. Při opuštění místa pořádání akce ztrácí vstupenka svoji platnost (tento bod neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

3.           Bude-li akce zrušena ze strany provozovatele, majitel vstupenky obdrží vstupné zpět oproti vrácení vstupenky v místě, kde vstupenku zakoupil, a to způsobem a v termínu stanoveném provozovatelem a uveřejněném na jeho internetových stránkách (tento bod neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

4.           Provozovatel je oprávněn vydat v souvislosti s konáním akce písemné pokyny pro zákazníky a/nebo majitele, resp. držitele vstupenek a tito jsou povinni jich dbát a řídit se jimi. Tyto pokyny budou k dispozici na internetových stránkách provozovatele. Těmito pokyny může provozovatel upravit zejména limit pro nákup vstupenek, povinnost dostavit se na akci s určitým časovým předstihem atp.

 

5.           Permanentní vstupenka opravňuje ke vstupu na ligová domácí utkání A-týmu AC Sparta Praha na Stadionu v sezóně 2020/2021 a domácí utkání A-týmu AC Sparta Praha na Stadionu v pohárové soutěži pořádané Fotbalovou asociaci České republiky (Pohár FAČR) v sezóně 2020/2021 a k výhradnímu užití sedadla uvedeného na permanentní vstupence, určeného dle označení sedadla, řady a sektoru. Permanentní vstupenka opravňuje vždy jen k jednorázovému vstupu na danou akci.

 

6.           Permanentní vstupenka je přenosná. Při žádosti o zakoupení permanentní vstupenky je zákazník povinen vyplnit formulář se svými osobními údaji (při osobním nákupu permanentní vstupenky vyplnit a vlastnoručně podepsat „Evidenční kartu majitele permanentní vstupenky”).

 

7.           Jedna osoba může být majitelem maximálně 5 ks permanentních vstupenek.Majitel permanentní vstupenky může poskytnout permanentní vstupenku jiné osobě, která bude přítomna v místě pořádání akce. V případě porušení ustanovení Návštěvního řádu Stadionu může být permanentní vstupenka bez náhrady zneplatněna.

 

8.           V případě ztráty, zničení či odcizení permanentní vstupenky je její majitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost nahlásit Zákaznickému centru AC Sparta Praha fotbal, a.s., a to e-mailem na adresu zcentrum@sparta.cz či osobně. V případě ztráty, zničení nebo odcizení permanentní vstupenky může o vystavení duplikátu požádat výhradně osoba vedená ve formuláři s osobními údaji nebo v „Evidenční kartě majitele permanentní vstupenky” jako majitel permanentní vstupenky. Při žádosti o vystavení duplikátu je majitel permanentní vstupenky povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popř. řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu permanentní vstupenky činí 300,- Kč, v případě doložení krádeže písemným potvrzením od Policie ČR nebo městské/obecní Policie činí poplatek 50,- Kč.

 

9.           Do Stadionu je zakázán vstup osobám mladším 2 let věku. Dítě do 110 cm výšky má vstup zdarma (bez nároku na sedadlo) jen v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou.

 

10.        Vstupenka prodaná se slevou na základě platného členství v dětských klubech MINI KIDS CLUB, KIDS CLUB nebo JUNIOR CLUB (dále jen souhrnně „Dětské kluby“ a jednotlivě „Dětský klub“) bude v případě zneužití osobou starší 15 let zneplatněna, držitel bude bez náhrady vyveden ze Stadionu a může mu být uložen zákaz vstupu na Stadion

 

11.        Permanentní vstupenku se slevou na základě členství v Dětských klubech je možné zakoupit pouze na základě platného členství v Dětských klubech dle jejich obecných podmínek členství. V případě, že v průběhu platnosti takové permanentní vstupenky pozbyde z jakéhokoli důvodu platnost členství v Dětském Klubu, nebo členství v Dětském klubu, v přiměřené době od zakoupení takové permanentní vstupenky, vůbec nevznikne, je provozovatel oprávněn permanentní vstupenku zakoupenou se slevou na základě členství v Dětských klubech zneplatnit.

 

12.        Majitel permanentní vstupenky má přednostní právo na nákup vstupenky na domácí utkání A-týmu AC Sparta Praha na Stadionu v evropských pohárových soutěží (soutěže UEFA) v sezóně 2020/2021. Sedadlo uvedené na této vstupence se nemusí shodovat se sedadlem uvedeném na permanentní vstupence.

 

13.        Změna termínu pořádané akce je vyhrazena. V případě podstatné změny termínu konání akce je možné vstupenku vrátit, a to v místě nákupu vstupenky, nejpozději však 24 hodin před konáním akce. V jiných případech je vrácení vstupenky vyloučeno (tento bod neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

14.        Majitel, resp. držitel vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Stadionu, zejména pak pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Při porušení Návštěvního řádu Stadionu je splatná smluvní pokuta v příslušné výši; ostatní práva provozovatele zůstávají nedotčena (zejm. právo na náhradu újmy). Návštěvní řád Stadionu je k dispozici na internetových stránkách provozovatele a před vstupem do Stadionu.

 

15.        Majitel vstupenky má právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v důsledku uzavření kupní smlouvy mezi majitelem vstupenky a provozovatelem. Majitel vstupenky je oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz.

 

16.        V případě, že v souvislosti se zásahem vyšší moci, rozhodnutím orgánu veřejné moci, Ligové fotbalové asociace, Fotbalové asociace České republiky, UEFA a/nebo FIFA dojde pro určité utkání k uzavření Stadionu či jeho části, má provozovatel právo vyřadit permanentní vstupenky k sedadlům umístěným v uzavřené části Stadionu z přístupu na utkání. Majitel či držitel takto vyřazené permanentní vstupenky nemá nárok na poskytnutí náhradní vstupenky či na vrácení ceny permanentní vstupenky ani její části. Provozovatel je povinen uveřejnit informace o tomto opatření na svých internetových stránkách s dostatečným předstihem před takovým utkáním, kterého se toto opatření týká.

 

17.        Ke dni účinnosti těchto Podmínek je z důvodu pandemie nemoci COVID-19 rozhodnutím orgánů veřejné moci omezena kapacita Stadionu, s tím že toto omezení se může v průběhu sezóny 2020/2021 měnit a může dojít i k úplnému uzavření Stadionu pro veřejnost. V době trvání takového omezení nemá majitel či držitel permanentní vstupenky, který si nezajistil jednorázovou vstupenku na akci pro předem určený počet majitelů či držitelů permanentních vstupenek prostřednictvím rezervačního systému (za podmínek stanovených provozovatelem a za minimální manipulační poplatek), nárok na vrácení ceny permanentní vstupenky ani její části. Takový nárok nemá majitel či držitel permanentní vstupenky ani v případě úplného uzavření Stadionu pro veřejnost.

 

18.        Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Padělání, nabízení, prodávání a jiné udávaní padělaných, zkopírovaných a pozměněných vstupenek je trestné. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. nenese odpovědnost. Zakazuje se další prodej vstupenky za cenu vyšší, než za kterou byla vstupenka pořízena v autorizovaném prodejním místě.  Chraňte vstupenky před jakoukoliv formou padělání! V případě padělání vstupenky nebo zakoupení mimo autorizovaná prodejní místa, se držitel vystavuje riziku nevpuštění na akci. Jakékoliv porušení tohoto bodu Podmínek je protiprávním jednáním, jehož důsledkem může být zneplatnění vstupenky a/nebo uložení zákazu vstupu na Stadion.

 

19.        Se vstupenkami nesmí nikdo bez výslovného písemného souhlasu AC Sparta Praha fotbal, a.s. nijak nakládat v souvislosti se svojí, či propagací jiného (včetně spotřebitelských soutěží a loterií).

 

20.        Majitel, resp. držitel vstupenky je povinen se s veškerými nároky na náhradu škody vůči provozovateli vzniklé v průběhu konání akce, obrátit bez zbytečného odkladu po vzniku takovéto škody.

 

21.        Majitel, resp. držitel vstupenky se porušením Podmínek vystavuje nebezpečí zneplatnění vstupenky a/nebo uložení zákazu vstupu na Stadion.

 

22.        AC Sparta Praha fotbal, a.s. má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu příslušného dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb atd.) provést přiměřenou změnu těchto Podmínek. AC Sparta Praha fotbal, a.s., v takovém případě uveřejní nové znění obchodních podmínek na internetových stránkách, a to vždy v dostatečném předstihu před jejich účinností. V případě změny těchto Podmínek týkající se permanentních vstupenek, má majitel permanentní vstupenky právo tuto změnu odmítnout a smluvní vztah vypovědět. Majiteli permanentní vstupenky bude náležet poměrná cena permanentní vstupenky vzhledem k okamžiku výpovědi smluvního vztahu.

 

23.        Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.


Tyto Podmínky pro nákup vstupenek pro sezónu 2020/2021 jsou účinné od 9. 7. 2020.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD GENERALI ARENY

 

§ 1 Obecná ustanovení

1.  Tento návštěvní řád (dál jen „návštěvní řád“) je vydán společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801, se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00 (dále také jako „provozovatel“), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků stadionu AC Sparta Praha, označovaného rovněž Generali Arena (dále také jako „Generali Arena“ nebo „stadion“), kteří do jeho areálu vstupují a využívají jeho zařízení.

2.  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu konat. Účelem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Vstupenkou, není-li stanoveno jinak, se v návštěvním řádu myslí i permanentní vstupenka. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem do Generali Areny vyjadřuje, že se zcela a řádně seznámil s návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména s povinností uhradit případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 návštěvního řádu.

 

§ 2 Generali Arena

1.  Generali Arena slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje provozovatel.

2.  Veřejnost může do prostoru Generali Areny vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, výhradně v čase stanoveném provozovatelem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím vlastníka stadionu, a pouze při dodržení podmínek stanovených návštěvním řádem.

3.  Návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Generali Arenu využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel jakožto i pro hosty těchto osob.

4.  Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie.

 

§ 3 Pobyt v Generali Areně

1.  V Generali Areně mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný doklad opravňující ke vstupu, či osoby, které své oprávnění k pobytu na stadionu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Generali Areny má povinnost na žádost provozovatele, pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR nebo Městské Policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v Generali Areně, bude z Generali Areny vyveden. Při opuštění Generali Areny ztrácí vstupenka svou platnost; totéž platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na akci pro konkrétní hrací den.

2.  Generali Arena je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li provozovatelem stanoveno jinak.

3.  Návštěvník bere na vědomí, že prostory Generali Areny jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu.

4.  Každá osoba vstupující do Generali Areny souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového a/nebo zvukového záznamu, přenosu či reprodukce akce konané v Generali Areně, a to jak pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství tak i pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s provozovatelem a jeho smluvními partnery. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.  Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném provozovatelem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR nebo Městské Policie.

6.  Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR nebo Městské policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

7.  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se v Generali Areně, ztrácejí oprávnění k pobytu v Generali Areně a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městskou Policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru Generali Areny.

8.  Provozovatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí Generali Areny je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).

9.  Do Stadionu je zakázán vstup osobám mladším 2 let věku. Do sektorů „domácích vlajkonošů“ (sektory D45, D46, D47, D48, H37, H38, H39 a H40) je zakázán vstup osobám mladším 15 let věku.

10.        Provozovatel je oprávněn při rizikových akcích prodávat vstupenky pouze po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas popř. řidičský průkaz), kdy údaje o datu narození a jménu držitele vstupenky budou vytištěny na vstupenku. Vstup do Generali Areny bude poté při vstupní kontrole umožněn pouze po předložení průkazu totožnosti, kdy se údaje na průkazu musí shodovat s údaji vytištěnými na vstupence popř. na permanentní vstupence.

 

§ 4 Vstupní kontrola

1.  Každý návštěvník je při vstupu do Generali Areny povinen bez vyžádání ukázat a během pobytu v Generali Areně na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad. Na výzvu pořadatelské nebo bezpečnostní služby je návštěvník povinen při vstupu do Generali Areny i kdykoli během pobytu v Generali Areně prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být z Generali Areny vyveden, případně do Generali Areny nevpuštěn.

2.  Příslušníci pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR a Městské Policie jsou oprávněni provést – při vstupu do Generali Areny, a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu v Generali Areně, kontrolu a prohlídku osob zaměřenou na dodržování zákazu vnášení předmětů dle návštěvního řádu nebo minimalizace bezpečnostního rizika pro danou akci. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3.  Do prostoru Generali Areny je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a majetku pobývajících v prostoru Generali Areny. O zákazu vnášet takové předměty do Generali Areny je z pověření provozovatele oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých případech osoba zmocněná provozovatelem.

4.  Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do Generali Areny, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do Generali Areny. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do Generali Areny i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup do Generali Areny také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán přístup na stadiony těchto klubů.  Osoby, kterým byl odepřen vstup do Generali Areny, nemají nárok na vrácení vstupného.

 

§ 5 Chování v Generali Areně

1.  Každý návštěvník Generali Areny je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování Generali Areny, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek v Generali aréně. Každý návštěvník Generali Areny je dále povinen svým chováním neomezovat či neobtěžovat jiné osoby při sledování akce, která v Generali Areně právě probíhá.

2.  Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR, Městské Policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3.  Návštěvníci Generali Areny jsou povinni při svém pobytu v prostorách Generali Areny respektovat obecně závazné předpisy, pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru Generali Areny bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4.  Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z Generali Areny musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník Generali Areny je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.

 

§ 6 Zákazy

1.  Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru Generali Areny a v prostoru Generali Areny u sebe uchovávat následující předměty nebo jiné věci obdobné povahy či účelu:

a/rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, zejména samolepky,

b/zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c/spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ohrožující zdraví,

d/láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo obdobné předměty, zejména takové, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo tvrdého materiálu,

e/neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice, kočárek či autosedačka,

f/ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpalovacích zařízení,

g/tyče (i takové, které jsou určeny pro vlajky), transparenty s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatele,

h/mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i/  alkoholické nápoje, drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky,

j/zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu provozovatele),

k/laser ukazovátka,

l/  kufry, velké tašky, velké batohy,

m/ fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje a zařízení pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s vyměnitelným objektivem s výjimkou předchozího a výslovně uděleného souhlasu provozovatele (např. formou akreditace),

n/  vnesené jídlo, nealkoholické nápoje.

2.  Dále je návštěvníkům zakázáno:

a/  vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b/lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a lézt na střechy,

c/vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, zázemí stadionu, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů) resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení (vstupenku),

d/házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e/zapalovat nebo odstřelovat pyrotechnické výrobky (tj. zejména ohňostroje, světlice, dýmovnice, dělbuchy aj.), zakládat oheň,

f/ničit zařízení a vybavení Generali Areny,

g/bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku AC Sparta Praha nebo Generali Arena,

h/popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v Generali Areně,

i/  konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Generali Arenu jiným způsobem, zejména odhazováním věcí,

j/jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k/jakýmkoliv způsobem pořizovat či užívat, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, fotografie a/nebo zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru Generali Areny, tak z průběhu akce, pro komerční účely.

l/  překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,

m/ porušovat uložený zákaz vstupu do Generali Areny,

n/ kouření, včetně elektronických cigaret v prostorech Generali Areny (s výjimkou prostor vyhrazených provozovatelem),

o/  fyzicky nebo slovněnapadat návštěvníky a příslušníky pořadatelské nebo bezpečnostní služby,

p/ zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu.

3.  Každý kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, plynoucí z § 6 odst. 1 a/nebo 2 návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 návštěvního řádu; smluvní pokuta je splatná na výzvu společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s., a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. je oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání nebo omezení způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán. Kromě toho je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. rovněž oprávněna každému, kdo poruší ustanovení návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do Generali Areny.

4.  Každý kdo poruší zákaz či omezení vyplývající z:

·           ustanovení § 6 odst. 1 písm. c, d, e, g, h, j, l, m, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

·           ustanovení § 6 odst. 1 písm. a, i, k, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;

·           ustanovení § 6 odst. 1 písm. b, f, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;

·           ustanovení § 6 odst. 2 písm. g, j, l, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;

·           ustanovení § 6 odst. 2 písm. b, h, i, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč;

·           ustanovení § 6 odst. 2 písm. a, d, e, f, k, p, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;

·           ustanovení § 6 odst. 2 písm. c, m, o, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

 

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Generali Areny je povoleno jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

 

§ 8 Práva provozovatele / Dohled

Právo k výkonu funkce provozovatele má také zplnomocněný zástupce provozovatele a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR a Městské Policie.

 

§ 9 Odpovědnost za škody

1.  Vstup do Generali Areny a užívání prostorů Generali Areny uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.  Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci. Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2.  Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně písemně nahlásit provozovateli.

 

§ 10 Jednání proti předpisům

1.  Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Generali Areny a postihnuty zákazem vstupu do Generali Areny. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení. Osobě, pobývající v Generali Areně na základě permanentní vstupenky, která poruší ustanovení návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka (resp. všechny permanentní vstupenky, jichž je taková osoba držitelem) s tím, že taková osoba může být postihnuta zákazem vstupu do Generali Areny. Osoby s uloženým zákazem vstupu do Generali Areny, které tento zákaz poruší, budou postiženy smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč.

2.  Jednání v rozporu s ustanoveními § 6 odst. 1 a/nebo 2 návštěvního řádu jsou ve smyslu § 6 odst. 3 postihována smluvní pokutou ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 návštěvního řádu.

3.  Opatření podle odstavce 1 tohoto paragrafu vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli dané akce.

4.  Práva provozovatele zůstávají nedotčena.

 

§ 11 Ochrana Osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků Generali Areny budou zpracovávány provozovatelem jakožto správcem osobních údajů v souladu s informací o zpracování osobních údajů návštěvníků Generali Areny, která je dostupná na adrese http://www.sparta.cz/ochrana-soukromi.

 

§ 12 Změna návštěvního řádu a účinnost

1.  Provozovatel má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu příslušného dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb atd.) provést přiměřenou změnu návštěvního řádu. Provozovatel v takovém případě uveřejní nové znění návštěvního řádu na internetových stránkách, a to vždy v dostatečném předstihu před jeho účinností. Pokud by se stalo některé ustanovení návštěvního řádu neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2.  Návštěvní řád je účinný od 20. 6. 2018.

 


 

Top