Daniel Landa - ŽITO TOUR DOJEZD - Pokyny pořadatele

  • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
   • Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
    • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
     • Je povoleno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek kompaktními fotoaparáty.
      • Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
       • Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.
        • Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny pořadatele a reklamačním řádem pořadatele.
         • Do místa konání akce je zakázáno vnášet nepovolené předměty, zejména:
           • Zbraně a jiné nebezpečné předměty (obušky, boxery, atp.),
            • omamné látky,
             • pyrotechnika, laserová ukazovátka, svítilny
              • láhve, plechovky, občerstvení,
               • deštníky, skládací židle
                • vlajky na žerdích a tyčích (vlajky bez žerdí a tyčí jsou povoleny)
                 • fotoaparáty (amatérské i profesionální zrcadlovky), kamery,
                  • jakákoliv zvířata
                   • další předměty, které mohou být Pořadatelem nebo jeho zástupcem označeny za nebezpečné.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo na akci nevpustit nebo z místa konání následně vykázat osoby, které svým chování ohrožují nebo mohou ohrozit plynulý a bezpečný průběh akce.
  • Návštěvníci akce mohou být před vstupem do areálu podrobeni bezpečnostní kontrole.
   • Děti ve věku do 15-ti let mají vstup povolen pouze za doprovodu dospělé osoby.
    • Pořadatelé akce žádají diváky, aby se ZDRŽELI jakýchkoli projevů extremismu nebo projevů sympatií, podpory nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, ZDRŽELI podpory nebo projevů sympatie k násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, ZDRŽELI podpory nebo projevů sympatie k hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a ZDRŽELI podpory nebo projevů sympatie k podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
Top