Všeobecné podmínky prodeje, přidělování a distribuce vstupenek

Všeobecné podmínky prodeje, přidělování a distribuce vstupenek

1. ROZSAH

Následující Všeobecné podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") jsou určeny k zajištění spravedlivého a efektivního procesu prodeje, přidělování a distribuce vstupenek na UEFA European Under-21 Championship 2015 a stanovení jasných pravidel pro užívání těchto Vstupenek. Prodej a využití těchto Vstupenek se řídí následujícími Všeobecnými podmínkami, Návštěvní řád na stadionu a všemi příslušnými platnými zákony a nařízeními.

2. VÝKLAD POJMŮ

UEFA European Under-21 Championship 2015:
znamená finálový turnaj Mistrovství Evropy UEFA ve fotbale v kategorii do 21 let 2015 (dále jen „ME U21 2015“), který se bude konat v České republice od 17. do 30. června 2015.

UEFA:
znamená organizaci Union des Associations Europeennes de Football se sídlem na adrese Route de Geneve 46, 1260 Nyon, Švýcarsko.
Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s.:
je společnost se sídlem na adrese Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6, určená UEFA a FAČR k tomu, aby zorganizovala ME U21 2015 v České republice (včetně vydávání Vstupenek).

FAČR:
znamená Fotbalová asociace České republiky se sídlem na adrese Diskařská 4/2431, 160 17 Praha 6. Jedná se o národní asociaci.

Utkání:
je utkání hrané v rámci ME U21 2015.

Stadion:
představuje veškeré prostory stadionu.

Návštěvní řád pro stadiony UEFA European Under-21 Championship 2015:
Je soubor pravidel chování a podmínek pro návštěvu Stadionů. Tento Návštěvní řád je v plném znění k dispozici na internetové adrese http://www.u21euro2015.cz v sekci Vstupenky.

Zájemce:
je jakákoli osoba, která je právně způsobilá uzavírat dohody a která si zakoupí o Vstupenku(y) na Utkání ME U21 2015 v souladu s těmito Podmínkami a instrukcemi ze strany Organizačního výboru ME ve fotbale do 21 let, o.p.s.

Vstupenka (y):
je vstupenka poskytující oprávnění ke vstupu na konkrétní Utkání v souladu s informacemi na ní uvedenými.
Držitel Vstupenky:
je jakákoli osoba vlastnící Vstupenku včetně mimo jiné Zájemce a Hostů.

Host(é):
jsou příbuzní, blízcí přátelé, kolegové a/nebo jednotlivci doprovázející osoby na invalidních vozících, pro které může Zájemce objednat Vstupenky anebo na které mohou Vstupenky být převedeny v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

Kompetentní orgán:
Je orgán státní správy nebo samosprávy

3. PRODEJ VSTUPENEK

Vyjma Všeobecných podmínek prodeje, přidělování a distribuce vstupenek na ME U21 2015 musí Žadatel dodržet podmínky procesu prodeje a distribuce uplatňovaný ze strany Organizačního výboru ME ve fotbale do 21 let, o.p.s..
Organizačního výboru ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. je zodpovědný za proces přidělování a distribuce Vstupenek Zájemcům a UEFA nenese odpovědnost za jakékoli problémy, které vzniknou v souvislosti s procesem prodeje a distribuce uplatňovaným Organizačním výborem ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. S veškerými informacemi a žádostmi týkajícími se prodeje a distribuce Vstupenek je nutno se obrátit na Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s.

4. VYUŽITÍ VSTUPENEK

a) Zájemci si ponechají jednu Vstupenku pro svou osobní potřebu a zbývající Vstupenky postoupí Hostům pro jejich osobní potřebu za cenu, která nepřesáhne nominální hodnotu těchto Vstupenek a proporcionálně stanovený administrativní či servisní poplatek.

b) S ohledem na výše uvedené nesmějí Zájemci ani Hosté prodávat, nabízet k prodeji ani znovu prodávat své osobní Vstupenky. Vstupenky nelze využívat ke komerčním účelům včetně mimo jiné k propagaci, reklamním účelům, jako cenu v soutěži nebo loterii nebo jako součást cestovního balíčku (například v kombinaci let, hotel a Vstupenky) bez předchozího písemného souhlasu ze strany Organizačního výboru ME ve fotbale do 21 let, o.p.s.

c) Zájemci poskytnou Organizačnímu výboru ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. úplné požadované údaje o svých Hostech. V případě, že Zájemci odmítnou takové informace poskytnout, Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. si vyhrazuje právo poté příslušné Vstupenky odmítnout přidělit nebo, v případě nutnosti, zamítnout vstup na Stadion celé skupině (Zájemci a Hostům) bez nároku na náhradu a příslušná(é) Vstupenka(y) bude(ou) elektronicky zrušena(y). Zájemci nesou odpovědnost za to, že Hosté budou s těmito Všeobecnými podmínkami obeznámeni a že s nimi budou souhlasit. Zájemci jsou zejména povinni předat svým hostům výtisk těchto Všeobecných podmínek.

5. VSTUP NA STADIONY A BEZPEČNOST

Řídí se Návštěvním řádem pro stadiony UEFA European Under-21 Championship 2015

6. NEDODRŽENÍ PODMÍNEK

a) Všem Držitelům Vstupenek, jejichž kroky nejsou v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami nebo jejichž Vstupenky nebyly získány v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, bude odepřen vstup na Stadion nebo budou ze Stadionu vykázáni bez nároku na náhradu a příslušné Vstupenky budou elektronicky zrušeny. Na požádání budou Držitelé Vstupenek muset vysvětlit, jak, od koho a odkud své Vstupenky získali.

b) Pokud vyjde najevo, že buď Zájemce nebo kdokoli z Hostů tyto Všeobecné podmínky nebo Návštěvní řád porušoval, budou Zájemce a Hosté vykázáni ze Stadionu bez nároku na náhradu a příslušné Vstupenky budou elektronicky zrušeny.

c) V případě porušení těchto Všeobecných podmínek, zejména článku 5., bude stanovena jednotná pokuta 10.000,-CZK na pokrytí administrativních nákladů vzniklých v souvislosti s porušením. V případě porušení článku 4 bude účtována jednotná pokuta 10.000,- CZK za každé jednotlivé porušení v souvislosti se Vstupenkou. Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. si vyhrazuje veškerá další práva využít dle vlastního uvážení dalších zákonných opravných prostředků.

7. ODŠKODNĚNÍ

Zájemci a Hosté nesou po obdržení Oznámení odpovědnost za všechny Vstupenky jim přidělené a odškodní a zbaví odpovědnosti organizace UEFA, Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let , o.p.s., nebo FAČR za všechny škody a újmy utrpěné či vzniklé v souvislosti s porušením těchto Všeobecných podmínek nebo Návštěvního řádu stadionu, v jejich důsledku nebo z nich vyplývajících.

8. NEOPRÁVNĚNÍ DIVÁCI

Osoby, kterým kompetentní orgány nebo orgány řídicí sportovní aktivity zakázaly účast na fotbalových utkáních nebo osoby považované za bezpečnostní riziko nesmějí získat Vstupenky, ani vstupovat na Stadion či setrvávat v jeho prostorách, přičemž příslušné Vstupenky budou zrušeny bez nároku na náhradu.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Zájemci berou na vědomí a souhlasí, že požadované osobní údaje získá organizace Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. jako zprostředkovatel jednající jménem UEFA. Zájemci souhlasí s tím, že takové údaje budou využity především v souvislosti s prodejem Vstupenek a/nebo v souvislosti s příslušnými bezpečnostními opatřeními.

10. NEPŘEDVÍDANÉ OKOLNOSTI

a) Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. si vyhrazuje právo provést změny v časech, datech a místech konání Utkání z důvodu nepředvídaných okolností včetně mimo jiné vyšší moci, obav o bezpečnost a zabezpečení či rozhodnutí ze strany UEFA nebo jiného Kompetentního orgánu.
b) Dojde-li ke zrušení nějakého Utkání, může Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. zcela dle vlastního uvážení v závislosti na okolnostech vypracovat postup vyplácení odpovídající a přiměřené náhrady.

11. INFORMACE

S veškerými žádostmi o informace je třeba se obracet na Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s., Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6- Strahov .

12. ODDĚLITELNOST A ZMĚNY

a) Pokud některý kompetentní soud prohlásí jakékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek za neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, zůstanou zbývající ustanovení těchto Všeobecných podmínek v platnosti tak, jako kdyby taková neplatná, neúčinná nebo nevykonatelná ustanovení neobsahovaly.

b) Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let, o.p.s. si vyhrazuje právo průběžně provádět přiměřené změny v těchto Všeobecných podmínkách, jejichž aktuální verze bude k dispozici na oficiálních stránkách www.u21euro2015.cz a na požádání u Organizační výbor ME ve fotbale do 21 let , o.p.s. na adrese uvedené v článku 11.

13. PLATNÉ ZÁKONY A JURISDIKCE

a) Tyto Všeobecných podmínky se řídí zákony České republiky a v souladu s nimi budou vykládány.

b) Všechny spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi budou předkládány příslušnému soudu v České republice.

Top