PCF 2012 - NOVÉ, AKTUALIZOVANÉ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI TICKETPORTAL/ PCF NEWS - ČTVRTEK/THUIRSDAY 28.6.2012

Vážení zákazníci,
společnost Ticketportal byla společností PUNX NOT DEAD s.r.o. prostřednictvím jejího tiskového prohlášení ze dne 26.6.2012 vyzvána, aby o celé kauze informovala „věcně, komplexně a bez předsudků“. Vzhledem k tomu, že takto formulovaná výzva vyznívá jako obvinění společnosti Ticketportal z toho, že informace, které doposud veřejně prezentovala, nebyly věcné, komplexní a bez předsudků“, považujeme za nutné se k celé věci znovu souhrnně vyjádřit.

Společnost Ticketportal setrvává na svém předchozím prohlášení, dle kterého prodej vstupenek pouze zprostředkovává a jedná při prodeji vstupenek jménem na účet pořadatele akce. Toto tvrzení je z věcného i právního pohledu zcela správné a přesně popisuje skutečné postavení společnosti Ticketportal jak ve vztahu ke společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o., tak ve vztahu k zákazníkům.

Společnost Ticketportal převzala ve vztahu ke společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. pouze závazek vyvíjet činnost směřující ke zprostředkování distribuce, rezervací a prodeje vstupenek, mimo jiné na akci Prague City Festival 2012. Společnost Ticketportal tak není a nikdy nebyla odpovědná za zajištění konání akce Prague City Festival 2012 jako takové. Pořadatelem akce Prague City Festival 2012 byla výhradně společnost PUNX NOT DEAD s.r.o., která sama a v plném rozsahu odpovídala za její organizační i finanční zabezpečení a je bohužel nucena nést sama a v plném rozsahu též odpovědnost za nezdar této akce.

Za prodej vstupenek na Prague City Festival 2012 společnost Ticketportal inkasovala od konečných zákazníků částku v celkové výši 6 621 484,- Kč - Kč. Tuto částku v celé své výši převedla na účet společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. Vedle této částky společnost Ticketportal poskytla společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. ze svých vlastních prostředků částku ve výši 1.027 843,- Kč, a to ve víře, že tyto dodatečné prostředky umožní společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. akci Prague City Festival 2012 uskutečnit.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem společnost Ticketportal konstatuje, že odpovědnost za vracení vstupného zákazníkům leží na společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. Ohrazujeme se též proti tomu, aby vracení vstupného přímo společností PUNX NOT DEAD s.r.o. bylo z její strany prezentováno jako vstřícný krok učiněný ve vztahu k zákazníkům až poté, kdy společnost Ticketportal oznámila, že sama vstupné vracet nebude. Odpovědnost za vracení vstupného zákazníkům leží na společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. jak z pohledu právního (což sama společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. ve svém prohlášení uznává), tak bezpochyby i z pohledu morálního.

Dalším významným tématem, ke kterému považujeme za nutné připojit své stanovisko, je otázka konání vystoupení skupiny G3 v pražské Tipsport Aréně (plánované datum 31.7.2012) a skupiny All Time Low v pražském Paláci Akropolis (plánované datum 31.8.2012).

Společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. se ve svém tiskovém prohlášení dovolává toho, aby společnost Ticketportal uvolnila ve formě záloh část tržeb, které za prodej na zmíněné akce inkasovala od konečných zákazníků, přičemž uvolněním těchto záloh podmiňuje konání zmíněných akcí. Ohrazujeme se proti tomu, aby odpovědnost za konání či nekonání uvedených akcí byla touto cestou přenášena na společnost Ticketportal. Částky, které by společnost Ticketportal měla ve prospěch společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. uvolnit, nepřesahují částku 350.000,- Kč (v případě koncertu G3), resp. 150.000,- Kč (v případě koncertu All Time Low). Nejedná se tedy o částky, které by byly zásadním způsobem schopné ovlivnit způsobilost pořadatele akcí obdobného rozsahu takovou akci uspořádat.

Důvodem, proč společnost Ticketportal uvedené částky doposud neuvolnila, je právě obava z toho, že společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. nebude schopna ani přes tuto finanční injekci předmětné koncerty uskutečnit, což by v důsledku znamenalo to, že se rozšíří okruh zákazníků, kteří budou nuceni domáhat se vracení vstupného vůči společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. (s ohledem na poslední vyjádření této společnosti patrně v insolvenčním řízení), o zákazníky, kteří si již zakoupili vstupenky na koncerty skupin G3 a All Time Low. V zájmu ochrany těchto zákazníků tedy společnost Ticketportal vyzvala společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. k tomu, aby jí poskytla ujištění o tom, že disponuje dostatečnými finančními prostředky pro zajištění toho, aby koncerty skupiny All Time Low a G3 proběhly řádně a ve stanovených termínech, a že tyto prostředky nebudou do doby konání těchto koncertů použity k jiným účelům. Žádné takové ujištění však společnost Ticketportal od společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. doposud neobdržela. V případě, že záruky v tomto směru společnost Ticketportal od společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. obdrží, je připravena výše zmíněné zálohy obratem vyplatit.

Jakýkoli jiný postup bychom považovali za jednání ke škodě našich zákazníků, neboť v případě, že by společnost Ticketportal vyplatila zmíněné částky společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. a koncerty by se přesto neuskutečnily, nebyla by společnost Ticketportal schopna vracení vstupného zákazníkům garantovat. Zákazníci, kteří si již zakoupili vstupenky na koncerty skupin G3 a All Time Low by tak pouze rozšířili řady těch, kteří se budou s nejistým výsledkem domáhat vracení vstupného vůči společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. Naopak finanční částky, které společnost Ticketportal od zákazníků inkasovala a které zůstávají v její dispozici, bude společnost Ticketportal samozřejmě bez zbytečného prodlení zákazníkům vracet v případě, že by se výše uvedené akce neuskutečnily.

 

Dear customers,
in a press release of PUNX NOT DEAD s.r.o. dated June 26, 2012, the Ticketportal company was called upon to inform about the entire case "in an objective and comprehensive manner, and without bias“. Since a proclamation formulated in such a way sounded like an accusation of Ticketportal that the information that it had presented thus far publicly was not objective, comprehensive and unbiased, we deem it necessary to sum up and comment on the whole matter again.

Ticketportal adheres to its previous statement, according to which it only brokers the ticket sale and, during the ticket sales, it acts on behalf of the event organizer. From the factual and legal points of view, this claim is entirely correct and it describes accurately the actual position of Ticketportal both with respect to PUNX NOT DEAD s.r.o. and with respect to the clients.

With respect to PUNX NOT DEAD s.r.o., Ticketportal only assumed the commitment to carry out an activity with the objective to broker the distribution, reservation and ticket sale for the event of the Prague City Festival 2012, among others. Therefore, Ticketportal is not and has never been responsible for ensuring that the Prague City Festival 2012 as such is held. PUNX NOT DEAD s.r.o. was thesole organiser of the Prague City Festival 2012 and it alone was entirely responsible for its organisation and for the financial matters related thereto and hence, sadly enough, it alone must bear the full responsibility for the failure of this event.

From the sale of tickets to the Prague City Festival 2012, Ticketportal collected an amount totalling CZK6 621 484 from end customers. This entire amount was transferred to the account of PUNX NOT DEAD s.r.o. In addition to this amount, Ticketportal provided to PUNX NOT DEAD s.r.o. its own funds in the amount of CZK 1,027,843, in the hope that these additional funds would enable PUNX NOT DEAD s.r.o. to hold Prague City Festival 2012.

Due to the above fact, Ticketportal notes that the responsibility for the ticket refund to the clients goes to PUNX NOT DEAD s.r.o. At the same time, we object to the fact that PUNX NOT DEAD s.r.o. presents its ticket refund to the clients as an act of goodwill on its part towards the clients only after Ticketportal announced that it would not provide any ticket refund. The responsibility for the ticket refund to the clients goes to NOT DEAD Punx Ltd. both from the legal point of view (a fact admitted in the statement by Punx NOT DEAD Ltd. itself, too) and no doubt also from the moral point of view.

Another important issue which we believe we should comment on is the performance of the G3 band in Tipsport Arena in Prague (scheduled date: July 31, 2012) and of the All Time Low band in the Akropolis Palace (scheduled date: August 31, 2012).

In its press release, PUNX NOT DEAD s.r.o. demands that Ticketportal released a part of the funds that it had collected from end customers for the above events in the form of advance payments, and it claims that the release of these advance payments is a condition for holding of the said events. We protest against the fact that the responsibility for holding or not holding the said events was transferred to Ticketportal. The amounts that Ticketportal should deploy with respect to PUNX NOT DEAD s.r.o. do not exceed CZK 350,000 (in the case of the G3 concert) or, alternatively, CZK 150,000 (for the All Time Low concert). Hence, these are not amounts that could significantly affect the ability of the organizer of events of a similar scale to hold such an event.

The reason why Ticketportal has not released the aforementioned amounts yet is in fact the fear that PUNX NOT DEAD s.r.o. will be unable to hold the said concerts despite this injection of funds, which would result in the expansion of the group of clients who would be forced to seek ticket refund from PUNX NOT DEAD s.r.o. (through insolvency proceedings, as it seems, considering the latest statement of this company) by clients who have already purchased tickets for the concerts of G3 and All Time Low bands. Hence, in the interest of protecting these clients Ticketportal demanded PUNX NOT DEAD s.r.o. to provide an assurance that it had sufficient funds to ensure that the concerts of the All Time Low and G3 bands were held properly and on schedule, and that these funds would not be used to other purpose before these concerts were held. However, Ticketportal has not received any such assurance from PUNX NOT DEAD s.r.o. yet. Should Ticketportal receive guarantees in this respect from PUNX NOT DEAD s.r.o., it is prepared to make the above advance payments immediately.

We would consider any other approach as an act to the detriment of our clients, because if Ticketportal paid to said amounts to PUNX NOT DEAD s.r.o. and, despite of it, the concerts would not take place, Ticketportal would be unable to guarantee ticket refund to the clients. Clients who have already purchased the tickets for the concerts of the G3 and All Time Low concerts would only expand the ranks of those who would seek the ticket refund from PUNX NOT DEAD s.r.o. with an uncertain outcome. On the contrary, the funds that Ticketportal collected from the clients and that remain at its disposal, will of course be returned by Ticketportal to the clients without undue delay if the above events do not take place.

 

27.6.2012
MUSIC FANS "WANT MONEY BACK"

27.6.2012
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI TICKETPORTAL K SITUACI SE ZRUŠENÝM PRAGUE CITY FESTIVALEM / STATEMENT OF TICKETPORTAL ON THE SITUATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLED PRAGUE CITY FESTIVAL

25.6.2012
PRAGUE CITY FESTIVAL - ZRUŠEN / CANCELED - INFO

15.6.2012

ZRUŠENO-CANCELED: PRAGUE CITY FESTIVAL 29.-30.6.2012

 

 

Top