PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI TICKETPORTAL K SITUACI SE ZRUŠENÝM PRAGUE CITY FESTIVALEM / STATEMENT OF TICKETPORTAL ON THE SITUATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLED PRAGUE CITY FESTIVAL

Vážení zákazníci,

vzhledem k události, která nastala v souvislosti se zrušením Prague City Festivalu, považuje Ticketportal za svou nejdůležitější povinnost znovu vysvětlit, že všechny tržby, které inkasovala za prodané vstupenky, musela převést organizátorovi festivalu Punx Not Dead na jeho bankovní účet. Vzhledem k tomu, že Ticketportal vybírá od zákazníků peníze jménem organizátora na jeho účet, nemůže si tyto tržby ponechat, jinak by tím ohrozila financování festivalu. Takto funguje prodej na všechny akce v ČR, což momentálně obnáší vyplacení 90%  tržeb na festivaly, které má společnost Ticketportal v nabídce, aby se tyto festivaly mohly uskutečnit. Fakt, že německý Eventim vstupné vrací, je v tom, že peníze naštěstí organizátorovi neposlal. Bohužel Ticketportal poslal nejen tržby všech zákazníků, ale navíc také přes milión vlastních korun, aby pomohl zdárnému zorganizování festivalu.
Jsme hluboce znepokojeni, cítíme se také podvedeni, protože za 11 let fungování se nám podobná věc nestala a prosíme naše zákazníky o shovívavost a trpělivost, přestože chápeme jejich rozčilení, neboť se momentálně nemohou dostat k vlastním penězům. Organizátor Punx Not Dead s.r.o.
s odvoláním na článek http://kultura.idnes.cz/prague-city-festival-vraceni-vstupneho-fcx-/hudba.aspx?c=A120627_102205_hudba_ob prohlašuje, že vstupné zákazníkům vrátí.

Všechny aktuální informace najdete vždy na našich webových stránkách v odkaze Tiskové zprávy. Velmi vás tímto prosíme, abyste se pokusili řešit vaši reklamaci písemnou formou, neboť naši zaměstnanci jsou vystaveni obrovskému tlaku a ne vždy příjemnému jednání, ačkoli za tuto situaci Ticketportal nemůže. Na každou písemně podanou reklamaci vám odpovíme, neschováváme se, snažíme se čelit vzniklé situaci. Musíme však jednat statečně v souladu se smlouvou s organizátorem akce, konstruktivně a věcně.

Váš Ticketportal

STATEMENT OF TICKETPORTAL ON THE SITUATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLED PRAGUE CITY FESTIVAL

Dear clients,

Considering the events that
occurred in connection with the cancellation of the Prague City Festival, Ticketportal regards as its most important duty to reiterate that it was obliged to send all the funds collected for the sold tickets to the bank account of the organiser of the festival, Punx Not Dead. Since Ticketportal collects the funds from the clients on behalf of the organiser and on its account, it is unable to keep these funds, or it would jeopardize the funding of the festival. This is how the sale of tickets to all events in the Czech Republic takes place, and it currently involves the payment of 90% of the revenues to festivals listed in the offer of Ticketportal to allow these festivals to be held. The German company Eventim refunds the tickets because, luckily enough, it has not sent the funds to the organiser. Unfortunately Ticketportal sent not only the funds collected from all the clients, but also over a million crowns of its own funds to help organize a successful festival.
We are deeply concerned and we feel cheated as well, because for 11 years of operation we have not had to handle a similar situation and therefore we ask our clients to be patient, although we understand their excitement as they currently can not get to their money back. According to the article http://kultura.idnes.cz/prague-city-festival-vraceni-vstupneho-fcx-/hudba.aspx?c=A120627_102205_hudba_ob the organiser, Punx Not Dead s.r.o., declares that it will return the admission fee to the clients.

All current information will always be available on our website under the Press Release link. We implore you to make your claims in writing since our employees are exposed to enormous pressure and rather unfriendly behaviour, although Ticketportal is not responsible for this situation. We will reply to all your written claims, we are not hiding and we are trying to face the situation that has arisen. However, we must deal with the event organizer in accordance with the contract, as well as in a brave, constructive and objective manner.

Your Ticketportal

Top