Lord of the Dance

  • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou.V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
   • Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
    • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel, nikoli akciová společnost SAZKA sázková kancelář. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
     • Fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek je zakázáno.
      • Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude akciová společnost SAZKA sázková kancelář postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě SAZKA TICKET. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.sazkaticket.cz.
       • Návštěvník koncertu je povinen respektovat pokyny pořadatelů.
        • U vstupu do sálu může být prováděna bezpečnostní kontrola.
         • Do sálu nebudou vpuštěni návštěvníci, kteří budou u sebe mít magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery, pořizování jakýchkoli záznamů je zakázáno.
          • Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
           • Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, zbraně, skleněné lahve, plechovky a pod., pyrotechnické předměty a manipulovat s otevřeným ohněm.
            • Majitel lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu akce nebo v souvislosti s ní, mohou být zhodnoceny, a to bez jakékoli peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
             • Výhled na účinkující může být vzhledem k technickým možnostem omezen.
              • Náhrady žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
               • Padělání vstupenek je trestné.
                • V prostorách sálu je po celou dobu konání koncertu kouření zakázáno.
                 • Změna termínu konání koncertu vyhrazena.
Top