marketingové účely AC Sparta Praha fotbal, a.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

 

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s.

 

PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení, a to pro poskytování informací o naší činnosti, nabízení našich výrobků a služeb a nabízení výrobků a služeb třetích stran (dále jen „marketingové účely“).

 

KDO BUDE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Správcem osobních údajů je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2276. Kontaktní údaje: ochrana-soukromi@sparta.cz, +420 296 111 400, http://www.sparta.cz/ochrana-soukromi

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ?

Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail a další údaje:

- (pokud jste se zúčastnili naší akce) údaj o takové akci,

- (pokud využíváte náš produkt či službu) historie transakcí, využívání takového produktu či služby, doručovací adresa (pokud byla uvedena),

- (pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči) záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných naší společností.

Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností. Jejich zpracování nám však umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat vám nabídky, které vás budou zajímat.

Právním základem je udělený souhlas.

 

KDO BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatel databázového systému. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

 

BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE?

Nikoliv.

 

JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ UCHOVÁVÁNY?

Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na emailovou adresu naší společnosti ochrana-soukromi@sparta.cz.

 

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem naší společnosti.

 

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

 

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Naše společnost rovněž zřídila pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou AC Sparta Praha fotbal, a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7 nebo email ruzickova@sparta.cz.

 

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

 

Top