Obchodními podmínkami pořadatele a beru na vědomí poučení o zpracování mých osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MAJITELE PERMANENTNÍ VSTUPENKY

 

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s.

 

PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Zakoupením permanentní vstupenky jste uzavřel(a) smlouvu s naší společností a stal(a) jste se naším zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí permanentní vstupenky, z ní plynoucích služeb a zasílání informací důležitých k využití této služby (dále jen „služba“). Abychom Vám mohli tuto službu poskytovat, musíme pracovat s Vašimi osobními údaji.

 

KDO BUDE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Správcem osobních údajů je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČ: 46356801, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2276. Kontaktní údaje: ochrana-soukromi@sparta.cz, +420 296 111 400, http://www.sparta.cz/ochrana-soukromi.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ?

Za účelem plnění našich smluvních povinností a poskytnutí výše uvedené služby budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, v případě nákupu online i doručovací údaje. Právním základem je plnění smlouvy. Z titulu oprávněného zájmu naší společnosti budeme dále zpracovávat údaje o využití permanentní vstupenky a historii transakcí, a to za účelem rozvoje a zvyšování kvality našich produktů a služeb.

 

Výše uvedené údaje budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících se službou, a to po dobu jejího trvání a dvou měsíců následujících po jejím skončení. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji a zvyšování kvality našich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoliv ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

 

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené v objednávce služby jako povinné, nebudeme Vám moci poskytnout příslušnou službu a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

 

Pokud jste nám při vyplnění evidenční karty udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, bližší informace k tomuto zpracování naleznete zde www.sparta.cz/ochrana-soukromi/martketingovy-ucel.

 

KDO BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel ticketingového systému, dodavatel mailingového systému, dodavatel databázového systému a dodavatel turniketového systému. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

 

BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE?

Nikoliv.

 

JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ UCHOVÁVÁNY?

Po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

 

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

 

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Naše společnost rovněž zřídila pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou AC Sparta Praha fotbal, a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, se sídlem Milady Horákové 1066/98, 170 82, Praha 7 nebo email ruzickova@sparta.cz.

 

JAK POSTUPOVAT, POKUD SE DOMNÍVÁM, ŽE PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO K PORUŠENÍ ZÁKONA, RESP. EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

DOCHÁZÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

 

 

 

Obecné obchodní podmínky pořadatele pro nákup vstupenek pro sezonu 2018/2019

vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Smluvní vztah vzniká výlučně mezi pořadatelem domácích fotbalových utkání fotbalového klubu AC Sparta Praha na jejím stadionu (dále jen „Stadion“), kterým je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 17000 IČ: 46356801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 2276 (dále také jako „pořadatel“), a zákazníkem, který si vstupenku zakoupí. Vstupenkou, není-li stanoveno jinak, se v těchto Obecných obchodních podmínkách jakož i v Návštěvním řádu Stadionu myslí i permanentní vstupenka. Jakýmikoliv dodatečnými úpravami či poškozením se vstupenka stává neplatnou. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Obecnými obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

 

2. Vstupenka opravňuje k návštěvě na vstupence uvedené akce. Při opuštění místa pořádání akce ztrácí vstupenka svoji platnost (tento bod neplatí v případě permanentní vstupenky).

                                                                                                  

3. Bude-li akce zrušena ze strany pořadatele, majitel vstupenky obdrží vstupné zpět oproti vrácení vstupenky v místě, kde vstupenku zakoupil, a to způsobem a v termínu stanoveném pořadatelem a uveřejněném na internetových stránkách (tento bod neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

4. Permanentní vstupenka je přenosná. Při žádosti o zakoupení permanentní vstupenky je zákazník povinen vyplnit formulář se svými osobními údaji (při osobním nákupu permanentní vstupenky vyplnit a vlastnoručně podepsat „Evidenční kartu majitele permanentní vstupenky”).

 

5. Jedna osoba může být majitelem maximálně 5 ks permanentních vstupenek. Majitel permanentní vstupenky může poskytnout permanentní vstupenku jiné osobě, která bude přítomna v místě pořádání akce. V případě porušení ustanovení Návštěvního řádu Stadionu bude permanentní vstupenka bez náhrady do konce sezony zneplatněna.

 

6. V případě ztráty, zničení či odcizení permanentní vstupenky je její majitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost nahlásit Zákaznickému centru AC Sparta Praha fotbal, a.s., a to e-mailem na adresu zcentrum@sparta.cz či osobně. V případě ztráty, zničení nebo odcizení permanentní vstupenky může o vystavení duplikátu požádat výhradně osoba vedená ve formuláři s osobními údaji nebo v „Evidenční kartě majitele permanentní vstupenky” jako majitel permanentní vstupenky. Při žádosti o vystavení duplikátu je majitel permanentní vstupenky povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas popř. řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu permanentní vstupenky činí 300,- Kč, v případě doložení krádeže písemným potvrzením od Policie ČR nebo městské/obecní Policie činí poplatek 50,- Kč.

 

7. Do Stadionu je zakázán vstup osobám mladším 2 let věku. Do sektorů „domácích vlajkonošů“ (sektory D45, D46, D47, D48, H37, H38, H39 a H40) je zakázán vstup osobám mladším 15 let věku.

 

8. Vstupenka prodaná se slevou na základě platného členství v dětských klubech MINI KIDS CLUB, KIDS CLUB nebo JUNIOR CLUB (dále jen souhrnně „Dětské kluby“ a jednotlivě „Dětský klub“) do sektorů H21-H22 a D29-D30 bude v případě zneužití osobou starší 15 let zneplatněna a držitel bude bez náhrady vyveden ze Stadionu.

 

9. Permanentní vstupenku se slevou na základě členství v Dětských klubech je možné zakoupit pouze na základě platného členství v Dětských klubech dle jejich obecných podmínek členství. V případě, že v průběhu platnosti takové permanentní vstupenky pozbyde z jakéhokoli důvodu platnost členství v Dětském Klubu, nebo členství v Dětském klubu, v přiměřené době od zakoupení takové permanentní vstupenky, vůbec nevznikne, je pořadatel akce oprávněn permanentní vstupenku zakoupenou se slevou na základě členství v Dětských klubech zneplatnit.

 

10. Zakoupením permanentní vstupenky vzniká automatická rezervace vstupenky na domácí utkání evropských pohárů (soutěže UEFA). Místo této vstupenky se nemusí shodovat s místem permanentní vstupenky.

 

11. Změna termínu pořádané akce je vyhrazena. Zpětvzetí vstupenky při podstatné změně termínu akce je možné jen do dne předcházejícímu konečnému dni pořádání akce. V jiných případech je zpětvzetí vstupenky vyloučeno (tento bod neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

12. Majitel, resp. držitel vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Stadionu, zejména pak pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Při porušení Návštěvního řádu Stadionu je splatná smluvní pokuta v příslušné výši; ostatní práva pořadatele akce zůstávají nedotčena (zejm. právo na náhradu škody). Návštěvní řád Stadionu je k dispozici na www.sparta.cz a před vstupem do Stadionu. Vydá-li pořadatel v souvislosti s konáním akce písemné pokyny pro návštěvníky Stadionu, budou takové pokyny pořadatele k dispozici na internetových stránkách pořadatele a majitel resp. držitel vstupenky je povinen těchto pokynů dbát a řídit se jimi.

 

13. Majitel vstupenky má právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v důsledku uzavření kupní smlouvy mezi majitelem vstupenky a pořadatelem akce. Majitel vstupenky je oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz.

 

14. Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Nabízení, prodávání a jiné udávaní padělaných, zkopírovaných a pozměněných vstupenek je trestné a trestá se podle zákona. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. nenese odpovědnost. Zakazuje se další prodej vstupenek! Chraňte vstupenky před jakoukoliv formou padělání! V případě padělání vstupenky nebo zakoupení mimo autorizovaná prodejní místa, se držitel vystavuje riziku nevpuštění na akci. Jakékoliv porušení tohoto bodu Obecných obchodních podmínek je protiprávním jednáním. Osoba, která se jej dopustí, se proto vystavuje mimo jiné nebezpečí trestního postihu.

 

15. Se vstupenkami nesmí nikdo bez výslovného písemného souhlasu AC Sparta Praha fotbal, a.s. nijak nakládat v souvislosti se svojí, či propagací jiného (včetně spotřebitelských soutěží a loterií).

 

16. S veškerými nároky na náhradu škody vzniklé majiteli, resp. držiteli vstupenky v průběhu konání akce, se musí obrátit vůči pořadateli akce ve lhůtě bez zbytečného odkladu po vzniku takovéto škody. Majitel, resp. držitel vstupenky bere na vědomí, že se vzdává jakýchkoli nároků na náhradu jakékoli újmy vzniklé na jeho straně zejména v souvislosti s konáním akce nebo se změnou programu, místa nebo termínu jejího konání apod. mimo újmy na přirozených právech člověka nebo újmy způsobené pořadatelem úmyslně.

 

17. AC Sparta Praha fotbal, a.s. má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu příslušného dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb) provést přiměřenou změnu těchto Obecných obchodních podmínek. AC Sparta Praha fotbal, a.s., v takovém případě uveřejní nové znění obchodních podmínek na internetových stránkách, a to vždy před jejich účinností. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obecných obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.


Tyto Obecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2018 pro nákup vstupenek a permanentních vstupenek pro fotbalovou sezonu 2018/2019.

 

Top