Obecné obchodní podmínky pořadatele pro nákup vstupenek pro sezonu 2017/2018

1. Smluvní vztah vzniká výlučně mezi pořadatelem fotbalových utkání na stadionu Sparty,
kterým je společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. a právoplatným držitelem vstupenky. Vstupenkou
se v Obecných obchodních podmínkách pořadatele jakož i v Návštěvním řádu myslí i permanentní vstupenka. Jakýmikoliv dodatečnými úpravami či poškozením se vstupenka stává neplatnou.

 

2. Vstupenka opravňuje k návštěvě na vstupence uvedené akce. Při opuštění místa pořádání akce ztrácí vstupenka svoji platnost (neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

3. Bude-li akce zrušena ze strany pořadatele, držitel vstupenky obdrží vstupné zpět oproti vrácení vstupenky
v místě, kde vstupenku zakoupil (neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

4. Permanentní vstupenka je přenosná. Při žádosti o zakoupení permanentní vstupenky je žadatel povinen vyplnit
a vlastnoručně podepsat „Evidenční kartu majitele permanentní vstupenky”. Zároveň je žadatel povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz popř. cestovní pas).

 

5. Jedna osoba může být majitelem maximálně 5 ks permanentních vstupenek. Majitel permanentní vstupenky může poskytnout permanentní vstupenku jiné osobě, která bude přítomna v místě pořádání akce. V případě porušení ustanovení Návštěvního řádu bude permanentní vstupenka bez náhrady do konce sezony zneplatněna.

 

6. V případě ztráty či zničení permanentní vstupenky je její majitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost nahlásit Zákaznickému centru AC Sparta Praha fotbal, a.s., a to mailem na adresu zcentrum@sparta.cz či osobně. V případě ztráty nebo zničení permanentní vstupenky může o vystavení duplikátu požádat výhradně osoba vedená v databázi AC Sparta Praha fotbal, a.s., jako majitel permanentní vstupenky. Při žádosti o vystavení duplikátu je žadatel povinen prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz popř. cestovní pas nebo řidičský průkaz). Poplatek za vystavení duplikátu činí 300 Kč, v případě doložení krádeže písemným potvrzením od Policie ČR nebo městské/obecní Policie činí poplatek 50 Kč

 

7. Do Generali Areny je zakázán vstup osobám mladším 2 let věku.Do sektorů „domácích vlajkonošů“ (sektory D45, D46, D47, D48, H37, H38, H39 a H40) je zakázán vstup osobám mladším 15-ti let věku.

 

8. Permanentní vstupenka či jednorázová vstupenka prodaná se slevou na základě platného členství v KIDS CLUB nebo TEENS CLUB do sektorů H21-H22 a D29-D31 bude v případě zneužití osobou starší 15 let znehodnocena a návštěvník bude bez náhrady vyveden ze stadionu.

 

9. Permanentní vstupenku se slevou na základě členství v KIDS CLUB nebo TEENS CLUB je možné zakoupit pouze na základě platného členství v KIDS CLUB nebo TEENS CLUB dle Obecných podmínek členství v KIDS CLUB a TEENS CLUB. V případě, že v průběhu platnosti takové permanentní vstupenky pozbyde z jakéhokoli důvodu platnost členství v KIDS CLUB nebo TEENS CLUB, nebo členství v KIDS CLUB nebo TEENS CLUB, v přiměřené době od zakoupení takové permanentní vstupenky, vůbec nevznikne, je pořadatel oprávněn permanentní vstupenku zakoupenou se slevou na základě členství v KIDS CLUB nebo TEENS CLUB zneplatnit.

 

10. Zakoupením permanentní vstupenky vzniká automatická rezervace vstupenky na domácí utkání evropských pohárů (soutěže UEFA). Místo této vstupenky nemusí souhlasit s místem permanentní vstupenky.

 

11. Změna termínu pořádané akce je vyhrazena. Zpětvzetí vstupenek při změně termínu akce je možné jen do dne předcházejícímu konečnému dni pořádání akce. V jiných případech je zpětvzetí vstupenky vyloučeno (neplatí v případě permanentní vstupenky).

 

12. Držitel vstupenky souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bez nároku na odměnu držiteli vstupenky v rámci pořádané akce vytvořit obrazový záznam držitele, který překračuje líčení současného dění při pořádané akci, a tento záznam pak rozmnožit, vysílat nebo nechat vysílat, stejně jako použít v audiovizuálních mediích.

 

13. Držitel vstupenky je povinen dodržovat Návštěvní řád Generali Areny, zejména pak pokyny pořadatelské
a bezpečnostní služby. Při nedodržení Návštěvního řádu Generali Areny je splatná smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč; ostatní práva pořadatele zůstávají nedotčena. Návštěvní řád Generali Areny je k nahlédnutí na www.sparta.cz a na vstupu do Generali Areny.

 

14. Držitel vstupenky má právo na mimosoudní řešení sporu, který vznikne v důsledku uzavření kupní smlouvy mezi držitelem vstupenky a pořadatelem fotbalového utkání. Držitel vstupenky je oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz.

 

15.Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Nabízení, prodávání a jiné udávaní padělaných, zkopírovaných
a pozměněných vstupenek je trestné a trestá se podle zákona. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. nenese odpovědnost. Zakazuje se další prodej vstupenek
a permanentních vstupenek! Chraňte vstupenky před jakoukoliv formou padělání! V případě padělání vstupenky nebo zakoupení mimo autorizovaná prodejní místa, se držitel vystavuje riziku nevpuštění na akci.

 

16. Se vstupenkami (vč. permanentní vstupenky) nesmí nikdo bez výslovného písemného souhlasu AC Sparta Praha fotbal, a.s. nijak nakládat v souvislosti se svojí, či propagací jiného (včetně soutěží a spotřebitelských loterií).

 

Jakékoliv porušení obchodních podmínek v bodech č. 15. a 16. je protiprávním jednáním. Osoba, která se jej dopustí,
se proto vystavuje mimo jiné nebezpečí trestního postihu.

Tyto Obecné obchodní podmínky pořadatele jsou účinné od 1.5.2017 pro nákup vstupenek a permanentních vstupenek pro fotbalovou sezonu 2017/2018.

Top