Letenská míle - pravidla závodu

‘LETENSKÁ MÍLE’

DOHODA O CELKOVÉM ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Toto jsou oficiální podmínky (dále jen „Podmínky“) a pro účely těchto Podmínek výraz „Akce“ souhrnně označuje stadionový běh (běžecký závod) konaný v Praze „Letenská míle“,
jakož i veškeré související aktivity týkající se tohoto běhu (běžeckého závodu) a s ním spojené, včetně jakýchkoli občerstvovacích ploch (dále jen „Občerstvovací plochy“) a jakýchkoli tréninkových programů vydaných před během (běžeckým závodem). Běžecký závod „Letenská míle“ se bude konat dne 17.6.2017 v Praze.

Tyto Podmínky mohou být ze strany společnosti AC Sparta Praha fotbal, a.s. kdykoli aktualizovány, pozměněny či doplněny. Registrací a účastí v této Akci účastníci (dále jen „Účastníci“) souhlasí, že budou těmito Podmínkami vázáni.

 

1. SPONZOŘI Akce je sponzorována a organizována společností AC Sparta Praha fotbal, a.s., jejíž sídlo se nachází na adrese Milady Horákové 1066/98, 170 82 Praha 7 (dále jen „společnost ACS”). Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek je pořadatel oprávněn odsunout start Akce nebo zrušit Akci bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.2. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT Akce je otevřená pouze těm občanům Evropské unie, kteří jsou v době registrace starší 15 let. Akce se budou moci zúčastnit pouze ti Účastníci, kteří se k účasti zaregistrovali prostřednictvím stanoveného přihlašovacího postupu a kteří zaplatili účastnický poplatek ve výši 399,- Kč pro účast v kategorii Elite (349,- Kč pro majitele permanentních vstupenek AC Sparta Praha fotbal, a.s. pro sezonu 2016/2017), ve výši 299,- Kč pro účast v kategorii Hobby (249,- Kč pro majitele permanentních vstupenek AC Sparta Praha fotbal, a.s.). Pokud se Účastník na Akci nedostaví nebo se nezúčastní, nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.

 

3. PODMÍNKY PRO ÚČAST Účast je omezena na jednu (1) přihlášku na osobu a jakékoli dodatečně podané přihlášky jsou neplatné. Potvrzení o úspěšném přihlášení bude vydáno
na konci registračního procesu a po zaplacení poplatku. Počet míst je omezen na 300 míst v kategorii Elite a 500 míst v kategorii Hobby. Místa budou přidělována v pořadí dle došlých přihlášek.

Účastníci prohlašují a zaručují, že informace uvedené v elektronickém přihlašovacím formuláři (jakož i jakékoli další informace předložené společnosti ACS či kterékoli třetí straně ve vztahu
k Akci) jsou pravdivé a přesné. Neúplné či nečitelné přihlášky nebo přihlášky, které nebudou předloženy v souladu s pokyny pro přihlašování, budou neplatné. Společnost ACS neodpovídá za nedoručené/nedoručitelné či nečitelné emaily či předložené formuláře, ani za jakékoli poruchy fungování počítače v souvislosti s jakoukoli přihláškou. Taktéž se nepřijímá žádná odpovědnost za jakoukoli ztracenou, opožděnou či poškozenou přihlášku, ani za kroky uskutečněné
či opomenuté ze strany Účastníka. Společnost ACS nebude v souvislosti s Akcí hradit žádné výdaje (zejména včetně cestovních výloh a výdajů spojených s ubytováním).

 

4. REGISTRACE Registrace na Akci začne dne 9.5.2017 pro majitele permanentních vstupenek AC Sparta Praha fotbal, a.s. pro sezonu 2016/2017, dále pak 12.5.2017 pro ostatní zájemce
a potrvá až do naplnění kapacity registrace 300 účastníků pro kategorii Elite a 500 účastníků
pro kategorii Hobby nebo do 11.6.2017, pokud nebude kapacita naplněna dříve (dále jen „Období přihlašování“). Účastník se bude řídit pokyny pro přihlašování na Akci a bude postupovat takto:
– Navštíví webové stránky ticketportal.cz a zaloguje se podle svého existujícího účtu. Případně, pokud ještě nemá účet, jde na stránku ticketportal.cz a ještě před přihlášením se do závodu
se zaregistruje jako uživatel.


– Akceptujte Podmínky

– Konečné pokyny týkající se dne závodu budou Účastníkům zaslány elektronickou poštou a budou jim potvrzena místa a časy

Převod registrace na třetí osobu není možný.


5. CENY Ceny pro vítěze budou uděleny pouze v kategoriích Muži a Ženy kategorie Elite.

V kategorii Hobby není pořadí oficiálně vyhlašováno.

 

Jakékoli podrobnosti ohledně cen, které nejsou uvedeny výše, určí společnost ACS zcela dle vlastního uvážení. Ceny nejsou převoditelné a musejí být akceptovány tak, jak budou uděleny. Za ceny nelze poskytnout hotovost ani jiné náhradní plnění, vyjma jak určí společnost ACS, která si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty v případě,
že cena nebude z jakéhokoli důvodu k dispozici tak, jak společnost zcela dle vlastního uvážení určí.

 

6. OBČERSTVOVACÍ PLOCHA Občerstvovací plocha, pakliže bude k dispozici,
jakož i související aktivity se budou odehrávat na takovém místě a v takovém čase, jak společnost ACS zcela dle vlastního uvážení určí a může se vztahovat pouze na Účastníky. Mohou být určena též dodatečná omezení.

 

7. UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE FYZICKÉ AKTIVITY Účast na Akci či její návštěva nebo účast
v souvisejících tréninkových programech připravených společností ACS před závodem zahrnuje příslušná rizika a nebezpečí nehod, úrazů a zranění (včetně smrti) a riziko ztráty či poškození majetku. Tyto následky mohou vyplynout z vlastních činů Účastníka nebo z jeho nečinnosti,
jakož i z činů či nečinnosti ostatních a dále z podmínek existujících na místě. Mimoto mohou existovat další rizika, která Účastníkovi nejsou známá a které v současnosti nelze v přiměřené míře předvídat. Účastník zvážil povahu a rozsah souvisejících rizik, prohlédl si místo a byl s ním spokojen. Účastník se dobrovolně rozhodl vzít na sebe veškerá rizika související s Akcí, ať známá či neznámá. Účastník souhlasí s léčením/ošetřením v neodkladném případě či v případě jiného incidentu, kde dle rozumného úsudku organizačního personálu přítomného na místě, je nezbytné Účastníkovi poskytnout lékařskou péči. Společnost ACS nenese vůbec žádnou odpovědnost
za jakékoli úrazy či poškození, která Účastník případně utrpí v důsledku své účasti na Akci (vyjma smrti či úrazu nebo zranění zaviněné či zaviněného nedbalostí Organizátorů či společnosti ACS).

Účastník akceptuje, že je povinen/povinna účastnit se Akce způsobem, který je v přiměřené míře co nejbezpečnější, a zejména je povinen/povinna řídit se pravidly Akce, dodržovat bezpečnostní informace a pokyny a v rozumné míře dbát na to, aby se vyhnul/a nebezpečným situacím a starat se sám/sama o sebe i o ostatní soutěžící. Účastník taktéž rozumí, že důsledky jakéhokoli nedodržení těchto pravidel mohou zahrnovat i budoucí vyloučení Účastníka z účasti na budoucích podobných akcích. Účastník potvrzuje, že jakékoli vybavení, které Účastník na Akci používá,
je v dobrém funkčním stavu, řádně udržované a pro Akci vhodné.

 

8. POJIŠTĚNÍ Společnost ACS neposkytuje Účastníkům žádné pojištění, ať životní, cestovní, zdravotní či pojištění odpovědnosti ve vztahu k jakémukoli onemocnění, nehodě, úrazu, ztrátě
či škodě, jež případně vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Akci či s návštěvou Akce, zejména včetně souvisejících aktivit. Jestliže je zapotřebí pojištění jakéhokoli druhu, je Účastník povinen zajistit si jej samostatně. Pojištění, veškeré výdaje a výlohy neuvedené výše jsou odpovědností Účastníka. Účast Účastníka na všech aktivitách souvisejících s touto Akcí či na kterýchkoli z nich je dobrovolná. V případě, že se Účastník rozhodne nezúčastnit se kterékoli určené aktivity
či všech určených aktivit, jež jsou nedílnou součástí Akce, bude to Účastníkům umožněno
bez náhrady za takovou aktivitu a bez nároku na vrácení peněz. Mimoto si Účastník není vědom žádných dříve vzniklých onemocnění či stavů či zranění, která by Účastníka vystavila riziku
v důsledku jeho účasti na Akci; nebo, pakliže Účastník trpí jakýmkoli takovým onemocněním, stavem či zraněním, zavazuje se Účastník uvést taková onemocnění, stavy či zranění písemně společnosti ACS ještě před účastí na Akci tak, aby společnost ACS mohla určit (zcela dle vlastního uvážení), zda se Účastník může zúčastnit.

 

9. POSKYTNUTÍ PRÁV NA FILMOVÝ ZÁZNAM & VIDEO ZÁZNAM Společnost ACS a další související strany oprávněné společností ACS mohou na Akci fotografovat či filmovat pro účely reklamy, propagace či pro jiné komerční účely. Účastník tímto souhlasí a svoluje, že během účasti na Akci a souvisejících aktivitách mohou být pořizovány fotografie, filmové záznamy
a videozáznamy. V rozsahu povoleném právními předpisy Účastník tímto neodvolatelně uděluje společnosti ACS a v případech, kdy k tomu společnost ACS dá zmocnění, i třetím stranám – komerčním partnerům právo použít na neomezenou dobu a po celém světě a bez jakéhokoli očekávání odměny fotografie (zejména včetně fotografií na facebookovém profilu Účastníka), hudební záznamy, video záznamy či filmová zpodobnění, obrazy, podobenky, jména a hlas
na jakémkoli médiu, zejména včetně televize, internetu, časopisů, produktových katalogů
a brožur, videozáznamů a spotů běžících v prodejních místech, jakož i jakékoli další tištěné
či psané materiály související s výše uvedenými záznamy, pro účely reklamy, propagace, marketingu a prodeje produktů skupiny společností ACS a/nebo pro účely propagace Akce.

10. DALŠÍ PODMÍNKY Účastí v Akci Účastníci souhlasí, že budou vázáni těmito Podmínkami
a rozhodnutími společnosti ACS, která jsou konečná. Jakékoli porušení těchto Podmínek může mít za následek vyřazení (diskvalifikaci).

Akce podléhá příslušným právním předpisům a nařízením na úrovni státu a regionu/města.
V případě, že chod, zajištění či řízení Akce bude znemožněno jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu, zejména včetně podvodu, viru či jiného technického problému, může společnost ACS zcela dle vlastního uvážení Akci pozastavit, aby se problém vyřešil, a poté Akci znovu spustit způsobem, který nejlépe odpovídá duchu těchto Podmínek. Společnost ACS si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení vyřadit (diskvalifikovat) jakoukoli osobu, o které zjistí, že neoprávněně zasahovala do procesu přihlašování nebo do chodu Akce, nebo která jednala v rozporu s těmito Podmínkami nebo která jednala nesportovně či rušivě. Jakýkoli pokus ze strany jakékoli osoby narušit právoplatný chod Akce může představovat porušení trestního a občanského právního řádu, a pokud by k takovému pokusu o narušení došlo, vyhrazuje si společnost ACS právo požadovat náhradu škody od jakékoli takové osoby v největším možném rozsahu povoleném zákonem. Pokud společnost ACS nebude vymáhat dodržení kteréhokoli ustanovení či podmínky těchto Podmínek, neznamená to vzdání se takového ustanovení.

V rozsahu povoleném právními předpisy Účastníci svou účastí na Akci souhlasí, že zprostí odpovědnosti a nahradí škodu společnosti Facebook, ACS, její mateřské společnosti
a spřízněným společnostem, jakož i jejich příslušným představitelům, ředitelům/členům orgánů, zaměstnancům a zástupcům (dále jen „Osoby zproštěné odpovědnosti“) za jakékoli a veškeré nároky či důvody k žalobě vzniklé z účasti na Akci či z přijetí či užití jakéhokoli daru, zejména včetně : (a) neoprávněných lidských zásahů do Akce; (b) technických chyb týkajících se počítačů, serverů, poskytovatelů či telefonních nebo internetových linek; (c) omylů v tisku; (d) ztráty, zpoždění, neuhrazeného poštovného, špatně adresovaných či nedoručitelných poštovních zásilek; (e) chyb v řízení Akce či zpracování přihlášek; nebo (f) újmy na zdraví či majetku,
jež mohla být přímo či nepřímo a zcela či zčásti způsobena v důsledku účasti Účastníka v Akci nebo přijetí či užití jakéhokoli daru. V rozsahu povoleném právními předpisy a s vyloučením odpovědnosti za hrubou nedbalost či úmyslné zavinění Stran zproštěných odpovědnosti Účastníci dále souhlasí, že v případě jakéhokoli důvodu k žalobě (i) se odpovědnost Stran zproštěných odpovědnosti omezí na náklady na účast v Akci a v žádném případě Strany zproštěné odpovědnosti neponesou náklady právního zastoupení a (ii) Účastník se vzdává práva požadovat jakoukoli náhradu škod, které případně vzniknou v souvislosti s těmito Podmínkami či účastí Účastníka na Akci.

Účastník potvrzuje, že neuveřejní, ani neumístí na žádnou webovou stránku ani na jiné médium provozované společností ACS či související s Akcí žádný text, prohlášení, fotografii, obrázek
ani jiný materiál, jenž by byl neslušný, pomlouvačný, porušoval by práva duševního vlastnictví
či jiná právní tituly jakékoli třetí strany, nebo který by byl jinak protiprávní, urážlivý či nevhodný. Společnost ACS bude oprávněna odstranit dle vlastního uvážení jakýkoli materiál a podniknout příslušné právní kroky proti jakékoli osobě, o které zjistí, že toto ustanovení porušuje či údajně porušuje.

Účastníci Akce jsou povinni závodit v závodním triku, které obdrží od organizátorů Akce,
jinak se Akce nebudou moci zúčastnit.

 

11. PRAVIDLA CHOVÁNÍ Účastník souhlasí, že se po celou dobu svého přihlášení na Akci
a související aktivity či programy bude řídit přiměřenými pokyny a instrukcemi společnosti ACS, jejích zaměstnanců či dodavatelů, a že se bude chovat vhodným způsobem.

 

12. OCHRANA ÚDAJŮ Kvůli účasti v Akci budou Účastníci vyzváni, aby společnosti ACS poskytli určité osobní informace. Společnost ACS určila, které informace jsou pro účast v Akci povinné. Účastník souhlasí, aby takto získané informace a údaje společnost ACS  zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely zajištění účasti na Akci
a pro marketingové účely AC Sparta Praha fotbal, a.s. a jejích partnerů. Účastník rovněž bere
na vědomí a souhlasí s tím, že tyto údaje budou za shora uvedeným účelem zpracovány po dobu 2 let po skončení Akce. Účastník má k takto získaným údajům právo přístupu, jakož i práva subjektu údajů podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Veškeré osobní údaje týkající se Účastníků, nashromážděné společností ACS či jejím jménem,
z nichž lze Účastníka identifikovat, budou zaznamenány elektronicky a budou použity vždy
v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů platnými v Evropské unii. Účastník výslovně souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení spolu s údajem o jím dosaženém času v závodě ve výsledkové listině Akce.

 

13. SPORY Tyto Podmínky i jakékoli spory vzniklé v souvislosti s nimi se řídí a vykládají v souladu s právem té jurisdikce, do které Účastník na základě svého bydliště spadá. Pokud z jakéhokoli důvodu soud příslušné jurisdikce shledá, že kterékoli ustanovení nebo jeho část je nevymahatelné, zbylá část těchto Podmínek bude i nadále platit a zůstane v plné platnosti
a účinnosti.

 

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE JSEM SI DŮKLADNĚ PROSTUDOVAL/A, PLNĚ JSEM POROZUMĚL/A JEJICH OBSAHU A DOBROVOLNĚ SOUHLASÍM S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.

Top